PL EN


2015 | 229 | 35-47
Article title

Rola wyższych szkół ekonomicznych w procesie kreowania wzrostu gospodarczego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The role of the universities of economics in the process of economic growth in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wyższe szkoły ekonomiczne kształcą tysiące absolwentów, nie dając im gwarancji zatrudnienia, co powoduje, że z każdym rokiem wzrasta wśród nich bezrobocie. Ta sytuacja zmusza do refleksji i zaproponowania zmian w modelu kształcenia. Jednym z wielu działań przeciwdziałającym narastającemu kryzysowi zatrudnienia może być specjalizacja, która umożliwi przyszłym studentom wybór uczelni przygotowującej ich do wejścia na rynek pracy: ‒ w przedsiębiorstwach, które zatrudniają pracowników do wykonywania powtarzalnych prac biurowo-administracyjnych, czyli rzemieślników precyzyjnie wykonujących przez lata identyczne czynności, ‒ w firmach poszukujących kreatywnych pracowników, mających nowe oryginalne pomysły na zmiany, ponieważ w dobie kryzysu niekonwencjonalne koncepcje mogą okazać się jedynym ratunkiem przed ich likwidacją, ‒ w małych firmach – na własny rachunek. Uczelnie ekonomiczne, realizując taką formę studiowania, musiałyby szybko reagować na zmiany koniunktury w gospodarce, a w wielu przypadkach przypominać inkubatory przedsiębiorczości pomnażające zasoby kapitału intelektualnego i społecznego każdego ze studentów.
EN
Economic colleges educate thousands of graduates without giving them job security. It increases unemployment among them each year. This situation makes us to reflect and to propose changes in the model of education. One of the many ways counteracting the growing crisis of employment, may be specialization of universities. It would allow students to choose the next school preparing them to enter the labor market: ‒ in businesses that employ workers to perform repetitive office and administrative work, the artisans engaged in the same steps over the years; ‒ in companies seeking creative staff, with new original ideas for change, because in times of crisis unconventional ideas can be the only salvation from the liquidation; ‒ in small businesses – the self-employed. Business schools implementing this form of study would have to react quickly to changes in the economy, and in many cases, to resemble incubators multipliers intellectual capital resources and social development of each student.
Year
Volume
229
Pages
35-47
Physical description
Contributors
author
References
 • Drucker P., Praktyka zarządzania, „Nowoczesność” Sp. z o.o., Warszawa 1992.
 • Kołakowski L., Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2009.
 • Kaleta A., Założenia strategii jako kluczowy element współczesnego zarządzania strategicznego [w:] P. Maślocha, M. Stankiewicz, Zarządzanie w XXI wieku, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2010.
 • Komosa A., Szkolny słownik ekonomiczny, Ekonomik, Warszawa 1992.
 • Kozłowska A., Szczepkowska-Flis A., Aplikacja koncepcji kreatywnej destrukcji do analizy procesów rozwojowych w Unii Europejskiej [w:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 35, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 810, Szczecin 2014.
 • Krzyżanowski L.J, O podstawach kierowania organizacjami inaczej, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Mendyk K., Budowanie przewagi konkurencyjnej jako podstawa trwałego rozwoju uczelni publicznych w Polsce [w:] A. Kantorowicz (red.), Kapitał intelektualny w szkołach wyższych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Niestrój K., Zmiana w gospodarce jako przesłanki tworzenia organizacji sieciowych [w:] J. Dworak, T. Falencikowski (red.), Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, t. 3, Gdańsk 2009.
 • Ostrowski A., Uniwersytet jako przestrzeń konfliktu wiedzy i informacji. Przyczynek do analizy posttradycyjnego systemu eksperckiego [w:] G. Nowczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing szkoły wyższej. Istota i znaczenie Marki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Polak E., Wyzwania i zagrożenia dla rynku pracy na tle współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych. Wybrane zagadnienia [w:] J. Jaworski (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy współczesnej gospodarki, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, t. 9, Gdańsk, 2011.
 • Standardy kształcenia dla kierunków studiów, www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/23/39/2339/22_ekonomia.pdf
 • www.inkubatory.pl/firma-bez-zus/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0570fca9-3239-49d7-82a1-04e4d289f588
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.