Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | Numer Specjalny | 47-60

Article title

Jednostka 'najróżniejsze' na tle operacji semantycznej stopniowania

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The unit najróżniejsze ‘all sorts of’ against the background of the semantic operation of grading

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper presents a detailed semantic and syntactic analysis of such linguistic units in Polish as różne, najróżniejsze, and a preliminary description of such units as przeróżne, najprzeróżniejsze. The following hypotheses are substantiated: 1. The adjectives różny, przeróżny are not gradable; 2. The sequences najróżniejsze, najprzeróżniejsze resemble the superlative form of adjectives, but are separate linguistic units, and not in fact superlatives.

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

References

 • Bałabaniak D., 2007, Kategoria intensywności na tle wykładników stopnia, „Polonica” XXVIII, s. 13–21.
 • Bałabaniak D., 2013, Polskie intensyfikatory leksykalne na tle wyrażeń gradacyjnych, Opole.
 • Bańko M., 2002, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa.
 • Bogusławski A., 1978/1989, Towards an operational grammar, „Studia Semiotyczne” 8, s. 29–90; przekład: Preliminaria gramatyki operacyjnej, „Polonica” 13, s. 163–223.
 • Bogusławski A., 1987, Czy istnieje fleksja?, „Studia Gramatyczne” VIII, s. 7–33.
 • Bogusławski A., 1994, O niektórych operacjach asemantycznych w języku polskim, [w:] P. Jacobsen, J. S. Jensen, R. Klukowska (red.), En slavist i humanismens tegn, København, s. 8–15.
 • Bogusławski A., 2010, Dwa studia z teorii fleksji (i inne przyczynki), Warszawa.
 • Bogusławski A., Danielewiczowa M., 2005, Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Warszawa.
 • Bogusławski A., Wawrzyńczyk J., 1993, Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Warszawa.
 • Dróżdż-Łuszczyk K., 2006, Studium konstrukcji elektywnych we współczesnej polszczyźnie, Warszawa,
 • Grochowski M., 2000, Funkcja intratekstualna leksemów a ich cechy gramatyczne (analiza wyrażenia wszelki), „Poradnik Językowy” z. 5, s. 1–10.
 • Grochowski M., 2008, Operatory metatekstowe o kształcie superlatiwu przysłówka, LXIV, Beograd, s. 61–72.
 • Grochowski M., 2011, Metaoperatory o postaci komparatiwu przysłówka (we współczesnym języku polskim), Novi Sad – Beograd, s. 85–94.
 • Grochowski M., Kisiel A., Żabowska M., 2014, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków.
 • Grzegorczykowa R., 1998, Przysłówek, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 524–535.
 • ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.
 • Janus E., 1981, Wykładniki intensywności cechy (na materiale polskim i rosyjskim), Wrocław.
 • Jurkowski M., 1976, Semantyka i składnia wyrażeń gradacyjnych (w językach wschodniosłowiańskich), Katowice.
 • Kallas K., 1998, Przymiotnik, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 469–523.
 • Karolak S., 1999, Stopniowanie, [w:] K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław, s. 559–561.
 • Kleszczowa K., 2003, Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja, Katowice.
 • Kleszczowa K., 2004, Kategoria stopnia staropolskich przymiotników, [w:] H. Kurek, J. Labocha (red.), Studia Linguistica Danutae Wesołowska oblata, Kraków, s. 85–92.
 • Kowalik K., 1978, Przedrostki w systemie przymiotnikowym języka polskiego, „Polonica” IV, s. 175–201.
 • Kowalik K., 1997, Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny, Kraków.
 • Kuryłowicz J., 1936, Dérivation lexicale et dérivation syntaxique. Contribution à la théorie des parties du discours, „Bulletin de la Société de linguistique de Paris” XXXVI, s. 79–92.
 • Laskowski R., 1977, Od czego lepszy jest lepszy?, „Język Polski” LVII, s. 323–334.
 • Laskowski R., 1984, Podstawowe pojęcia morfologii, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 9–57.
 • Laskowski R., 1998, Zagadnienia ogólne morfologii, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 27–86.
 • Laskowski R., b.d., Defektywne paradygmaty stopniowania (handout).
 • Misz H., 1967, Opis grup syntaktycznych dzisiejszej polszczyzny pisanej, Bydgoszcz.
 • Nagórko A., 1987, Zagadnienia derywacji przymiotników, Warszawa.
 • NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, www.nkjp.pl.
 • NSPP: A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1999.
 • Saloni Z., 1974, Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich, „Język Polski” LIV, s. 3–13, z. 2, s. 93–101.
 • Saloni Z., Świdziński M., ⁴1998, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa.
 • SBr: Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów pod redakcją profesora Jerzego Bralczyka, Warszawa 2005.
 • SJPD: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1958–1969.
 • SJPSz: M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1978–1981.
 • SPP: W. Doroszewski, H. Kurkowska (red.), Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1973.
 • SWJP: B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.
 • Szober S., 1968, Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa.
 • Szupryczyńska M., 1980, Opis składniowy polskiego przymiotnika, Toruń.
 • Tokarski J., 32001, Fleksja polska, Warszawa.
 • Urbańczyk S., 1945, Polskie przymiotniki typu przepiękny, przesławny, „Język Polski” XXV, s. 78–82.
 • USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.
 • Wajszczuk J., 2010, Functional class (so called „part of speech”) assignment as a kind of meaning-bound word syntactic information, „Cognitive Studies / Études cognitive” 10, s. 15–33.
 • Wierzbicka A., 2007, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa.
 • Wróbel H., 2001, Gramatyka języka polskiego, Kraków.
 • WSJP: Wielki Słownik Języka Polskiego PAN, www.wsjp.pl.
 • Żabowska M., 2006, Cechy składniowe i semantyczne partykuły w zasadzie, „Polonica” XXVI−XXVII, s. 117–129.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-057755a9-8c16-4807-b3ac-8aa31a8da56b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.