PL EN


2020 | 106(162) | 191-211
Article title

A career in BPO and SSC Accounting Service Centers in Poland – the similarities and differences in selected aspects

Content
Title variants
PL
Kariera w centrach usług księgowych BPO i SSC – podobieństwa i różnice w wybranych aspektach
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The research aims to investigate the career development of accounting specialists working in Business Process Outsourcing (BPO) and Shared Service Center (SSC) organizations. The study focuses on identi-fying the similarities and differences between career development in selected aspects within those two models of accounting outsourcing. The research was conducted using a questionnaire. The data were obtained from Polish accountants working in BPO and SSC in Cracow and analyzed using both descrip-tive and inferential statistics. We find a range of career development opportunities in accounting SSC and BPO centers. Accountants who focus on promotion, training, and international work environment most often choose job offers among BPO centers, although job satisfaction and work perception are compara-ble in SSC and BPO. Accountants with a higher level of job satisfaction and positive work perception in the current accounting service center stay in the BPO/SSC sector for longer periods.
PL
Celem badań prezentowanych w artykule jest analiza kariery specjalistów z rachunkowości zatrudnio-nych w centrach usługowych typu BPO (Business Process Outsourcing) oraz SSC (Shared Service Cen-ters). Uwaga została skoncentrowana na identyfikacji podobieństw i różnic rozwoju kariery w wybranych aspektach, w tych dwóch modelach outsourcingu usług księgowych. Badania zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego. Dane pozyskano od polskich księgowych zatrudnio-nych w centrach typu BPO i SSC zlokalizowanych w Krakowie. Na tej podstawie przeprowadzono anali-zę statystyczną, wykorzystując metody statystyki opisowej i matematycznej. Wykazano zróżnicowanie charakterystyk karier w tych dwóch rodzajach centrów. Księgowi zaintereso-wani szybką karierą, szkoleniami oraz pracą w międzynarodowym otoczeniu częściej wybierają zatrudnie-nie w centrach typu BPO. Natomiast poziom satysfakcji i percepcja pracy jest porównywalna w obu ro-dzajach centrów. Interesujące jest spostrzeżenie, że księgowi deklarujący wyższy poziom satysfakcji z pracy oraz pozytywny jej odbiór pozostają w sektorze usług outsourcingu rachunkowości na dłuższy czas.
Contributors
author
  • AGH University of Science and Technology, Faculty of Management, Department of Economics, Finance and Environmental Management
  • AGH University of Science and Technology, Faculty of Man-agement, Department of Economics, Finance and Environmental Management
author
  • AGH University of Science and Technology, Faculty of anagement, Independent Laboratory of Applied Mathematics in Economics
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05798301-12f9-45a1-94a9-48136f8d7e0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.