Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | Tom XXVII | s. 7-22

Article title

Pomorze w epoce brązu ‒ kilka refleksji o stanie i potrzebach badań

Title variants

EN
Pomerania in the Bronze Age – a few reflections on the state and needs of research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obecnie za najistotniejsze w badaniach nad epoką brązu na Pomorzu należy uznać poniżej wyartykułowane kwestie, stanowiące najbardziej odczuwalny deficyt poznawczy. 1. Przy relatywnie dużej liczbie opracowań źródłowych i znacznej prężności konferencyjnej, pozwalającej na prezentację nowo odkrytych materiałów, dotkliwie odczuwalny jest deficyt nowszych prac o charakterze konceptualnym, w których zostałby przedstawiony syntetyzujący obraz Pomorza w epoce brązu lub zaprezentowane konkretne zagadnienia, dotyczące np. strategii gospodarczych, struktur społecznych, obrządku pogrzebowego itd. W tej materii ciągle kamieniami milowymi pozostają prace Józefa Kostrzewskiego sprzed blisko 60 lat oraz zbliżające się do swego dwudziestolecia dzieło Zbigniewa Bukowskiego. 2. Brak większych serii datowań absolutnych, radiowęglowych i dendrochronologicznych, stanowiący piętę achillesową badań nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w całym dorzeczu Odry i Wisły, ze szczególną mocą dostrzegalny jest na Pomorzu. 3. Brak systematycznych badań na stanowiskach osadowych i pochodzących stamtąd analiz specjalistycznych, które dostarczyłyby danych odnośnie do zasiedlenia konkretnych ekumen oraz sposobów gospodarowania. 4. Brak prac terenowych ukierunkowanych na rozpoznanie konkretnych mikroregionów, tematów, przewaga doraźnych badań o charakterze ratowniczym od dawna wpisuje się w swoiste signum temporis współczesnej archeologii, której poligony badawcze wyznaczają strefy zagrożenia konserwatorskiego. 5. Brak większego grona specjalistów, w tym młodej kadry, przejawiających zainteresowanie przedmiotowym odcinkiem pradziejów na Pomorzu - obszarze, który oferuje doskonały potencjał źródłowy i połączony zeń duży wachlarz problemów badawczych. Ponieważ minął już czas obowiązkowego łączenia nosicieli kultury łużyckiej z Prasłowianami i związana z tym konieczność udowadniania obecności tego taksonu również na Pomorzu, można bez zbędnych obciążeń pozamerytorycznych oddać się studiom nad epoką brązu i wczesna epoką żelaza w tym regionie, wykorzystując do tego celu całe spectrum studiów porównawczych z materiałami zaodrzańskimi i skandynawskimi.
EN
Currently, as the most important in the study on the Bronze Age in Pomerania should be considered the issues articulated below, constituting the most perceptible cognitive deficit. 1. With a relatively large number of source studies and a significant conference resilience, allowing presentation of newly discovered material, a deficit of more recent works of conceptual character, which would present a comprehensive picture of Pomerania in the Bronze Age or present specific issues concerning e.g. economic strategies, social structures, burial rites etc. is severely felt. In this matter the milestones still remain works by Józef Kostrzewskiego written nearly 60 years ago, and approaching its 20th anniversary the work by Zbigniew Bukowski. 2. The lack of major series of absolute dating, radiocarbon and dendrochronological, which is the Achilles heel of research on the Bronze Age and the early Iron Age in the whole basin of the Odra and Vistula rivers, with particular strength is perceptible in Pomerania. 3. The lack of systematic research on settlement sites and specialist analyses from them, which would provide data on the settlement of specific oecumeni and management methods. 4. The lack of field work aimed at recognising specific microregions, topics, the dominance of ad hoc excavations of rescue character has long been part of the specific signum temporis of modern archaeology, which research areas determine the conservation threat zones. 5. The lack of a larger group of specialists, including young staff, showing interest in this section of prehistory in Pomerania - an area that offers excellent source potential and a large range of research problems connected with it. Since the time of compulsory linking the Lusatian culture carriers with the Early Slavs and related necessity to prove the presence of this taxon also in Pomerania has passed, one can devote to studies on the Bronze Age and the early Iron Age in this region without unnecessary non-subject loads, using the entire spectrum of comparative studies with German and Scandinavian materials.

Year

Volume

Pages

s. 7-22

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii, ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-057ad030-8848-44ee-bacc-518cfbbdd464
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.