PL EN


2017 | (12)2017 | 57-62
Article title

Edukacja z zakresu tik a problem wiktymizacji człowieka doby społeczeństwa informacyjnego

Content
Title variants
EN
Education ict and the problem of victimization man day information society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesne społeczeństwo określa się mianem społeczeństwa informacyjnego, wiedzy. W społeczeństwie tym dominują osoby, które zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym posługują się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Z danych GUS wynika, że w 2016 r. odsetek przedsiębiorstw mających dostęp do Internetu przekroczył 90%. Ponad trzy czwarte go-spodarstw domowych w Polsce miało w domu szerokopasmowy dostęp do Internetu, z Internetu korzysta regularnie 69,9% osób w wieku 16–74. Z kolei z danych Policji wynika, że nasila się zjawisko e-przestępczości. Stąd też istotne wydaje się zagadnienie, jak nie stać się ofiarą e-przestępcy jako e-obywatel, funkcjonujący w e-spo-łeczeństwie.
EN
Modern society is called information society and knowledge. In a society that is dominated by people who have both their professional and personal use the ICT. The CSO data shows that in 2016. percentage of enterprises with internet access exceeded 90%. More than three-quarters of households in Poland was home broadband Internet access, it uses the Internet regularly 69.9% of people aged 16-74. According to data from the Police that intensifies the phenomenon of e-crime. Therefore, it seems important issue of how not to become a victim of e-criminals as an e-citizen, functioning in the e-society.
Keywords
Year
Volume
Pages
57-62
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Bieńkowska E., Osoby starsze grupą o podwyższonym stopniu ryzyka wiktymizacji, „Ruch Prawni-czy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1999, nr 1.
 • Buczkowski K., Skuteczność zwalczania przestępstw przeciwko bezpieczeństwu elektronicznie przetwarzanej informacji na podstawie badań aktowych przestępstwa z art. 287 k.k., Warszawa2015. https://www.iws.org.pl/pliki/files/kolor_IWS_Buczkowski%20K._Oszustwo%20kom-puterowe.pdf (dostęp 28.12.2016 r.).
 • Falandysz L., Wiktymologia, Warszawa 1979.
 • Furmanek W., Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Rzeszów 2010.
 • Hołyst B., Wiktymologia, Warszawa 1999.
 • Hołyst B. , Psychologia kryminalistyczna (część IV – Psychologia ofiar przestępstw), Warszawa 2006.
 • Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 1979.
 • http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-16/63977 (dostęp 28.12.2016 r.).
 • http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przestepstwa-przeciwko/50878,Przestepstwa-przeciwko-prawom-autorskim-z-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawach-po.html (dostęp 28.12.2016 r.).
 • Lis T., Wiktymologia olimpijska, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 190.
 • Mirska N., Podatność wiktymizacyjna a samoocena i optymizm, „Bezpieczeństwo. Teoria i Prak-tyka” 2009, nr 1–2.
 • Opar A., Podatność wiktymizacyjna – przesłanki i formy przeciwdziałania wiktymizacji, „Rozpra-wy Społeczne” 2016, nr 2(10). Olak A., Kozaczuk F., Krauz A., Edukacja dla bezpieczeństwa, Ostrowiec Świętokrzyski 2011.
 • Olak A., Sommer H., Wokół patologii społecznej [w:] Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych, red. A. Olak, I. Oleksiewicz, S. Wieczorek, Rzeszów 2009.
 • Piątek T., Kultura informacyjna komponentem kwalifikacji kluczowych współczesnego nauczycie-la, Rzeszów 2010.
 • Piątek T., Odpowiedzialność za i wobec siebie i innych artefaktem planów życiowych i zawodo-wych [w:] Wartości w pedagogice. Wolność odpowiedzialność godność we współczesnej pe-dagogice, red. W. Furmanek, Rzeszów 2013.
 • Piecuch A. (red.), Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i techno-logii informacyjnych, Rzeszów 2006.
 • Piecuch A. Multimedialne kompetencje nauczycieli, Rzeszów 2011.
 • Piecuch A., Edukacja informatyczna na początek trzeciego tysiąclecia, Rzeszów 2008.
 • Piecuch A., Wstęp do projektowania multimedialnych opracowań metodycznych, Rzeszów 2008.
 • Tanaś M. Edukacyjne zastosowania komputerów, Warszawa 1997.
 • Walat W., Edukacyjne zastosowania hipermediów, Rzeszów 2007.
 • Zając A., Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych, Rzeszów 2014.
 • Zarycki T., Uciemiężona forpoczta Zachodu wiktymizacja i okcydentalizacja we współczesnym pol-skim dyskursie regionalnym, „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 2, http://www.iss.uw.edu.pl/ zarycki/pdf/forpoczta.pdf (dostęp: 01.10.2015 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-057ed16e-cca7-4ea0-958d-3887f1dbcdea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.