PL EN


2016 | 1/37 | 263-271
Article title

Urszula Wróblewska, Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok: TransHumana, 2015, s. 256; Urszula Wróblewska, Karaimi wileńscy w okresie międzywojennym. Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich. Edycja źródeł, Białystok: TransHumana, 2015, s. 226 [recenzja]

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
Pages
263-271
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Mauersberg, Stanisław. Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918–1939. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
 • Wróblewska, Urszula. Karaimi wileńscy w okresie międzywojennym. Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich. Edycja źródeł. Białystok: TransHumana, 2015.
 • Wróblewska, Urszula. Oświata Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2012.
 • Wróblewska, Urszula. „Znaczenie społeczności karaimskiej w rozwoju orientalistyki na uczelniach wyższych w okresie międzywojennym”. W: Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności, red. Elwira J. Kryńska, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Anna Kienig, 221–229. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015.
 • Wróblewska, Urszula. „Sytuacja prawna Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej w świetle aktów ustawodawczych”. W: Państwo – religia. Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Euro pie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, red. Jarosław Durka, 129–148. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014.
 • Wróblewska, Urszula. „Działalność wileńskiego oddziału Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej”. Acta Baltico-Slavica 37 (2013): 165–174 .
 • Wróblewska, Urszula. ,,Sytuacja oświatowa społeczności tatarskiej w Drugiej Rzeczypospolitej”. Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 21 (2012): 159–188.
 • Wróblewska, Urszula. „Polityka oświatowa państwa polskiego wobec mniejszości narodowych, grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących Kresy Wschodnie w II RP”. Nauka 2 (2011): 109–124.
 • Wróblewska, Urszula. „Religia Tatarów polskich w szkołach w II Rzeczypospolitej”. W: Szkoła polska od śred niowiecza do XX wieku. Między tradycją a innowacją, red. Irena Szybiak, Adam Fijałkowski, Janina Kamiń ska, 389–397. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.
 • Wróblewska, Urszula. „Źródła wychowania państwowego Tatarów polskich w latach 1918–1939”. W: Etniczność i obywatelskość w nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej, red. Jerzy Nikitorowicz, Dorota Misiejuk, Mirosław Sobecki, 136–143. Białystok: TransHumana, 2007.
 • Wróblewska, Urszula. „Wileńskie Koło Młodzieży Tatarskiej jako główny inicjator i koordynator działal ności społecznej młodzieży tatarskiej w okresie międzywojennym”. W: Wśród „swoich” i „obcych”. Rola edukacji w społeczeństwach wielokulturowych Europy Środkowej (XVIII–XX wiek), red. Stefania Walasek, 136–143. Kraków: TransHumana, 2006.
 • Wróblewska, Urszula. „Wiedza kulturowa Tatarów polskich – komunikat z badań”. Archiwum Etnograficzne 43 (2005): 205–211.
 • Wróblewska, Urszula. „Pokolenie młodzieży tatarskiej wobec procesów oświatowych”. Przegląd Polonijny 3 (2004): 127–135.
 • Wróblewska, Urszula. „Wielowymiarowość tożsamości kulturowej Tatarów polskich (raport z badań)”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 1 (2004): 87–99.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-057f5cb6-0ce7-453e-b7d2-1be9e1134f34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.