PL EN


Journal
2017 | Volume 2 | Issue 2 December 2017 | 71-81
Article title

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w latach 2010–2015: aspekty ekologiczne i prawno-polityczne

Content
Title variants
EN
Poland’s energy security in 2010–2015: ecological, legal and political aspects
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Motywacja: Kwestia energetyki jest przedmiotem nieustannie powracających debat politycznych, co uwarunkowane jest w znacznej mierze brakiem porozumienia w kwestii właściwego kierunku jej rozwoju. Bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią złożoną, której analiza wymaga, poza aspektami ekonomicznymi, uwzględnienia także aspektów środowiskowych oraz prawno-politycznych. Chęć oceny związku między aktualną sytuacją energetyczną Polski a bezpieczeństwem energetycznym oraz jego potencjalnych skutków w kontekście przytoczonych aspektów była głównym motywem wyboru tematyki niniejszego artykułu. Cel: Celem artykułu jest ukazanie związku między wykorzystaniem konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii a bezpieczeństwem energetycznym Polski w kontekście aspektów ekologicznych i prawno-politycznych. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy można wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza był wywołany w znacznym stopniu niekorzystną strukturą źródeł energii. Po drugie, wykazano konflikt interesów między polską polityką energetyczną, opartą na węglu a niskoemisyjną polityką Unii Europejskiej (UE). Po trzecie, wykazano zależność między działaniami rządowymi a znacznym spowolnieniem rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, co może w przyszłości skutkować negatywnymi konsekwencjami.
EN
Motivation: The issue of energy security is the subject of constantly recurring political debates. It is caused by the lack of agreement on the proper direction of energy production development. Energy security is a complex issue, the analysis of which requires, in addition to economic aspects, environmental, legal and political considerations. The desire to assess the relationship between the current energy situation and the Polish energy security and the desire to assess its potential effects in the context of the listed aspects was the main reason for choosing the subject of this article. Aim: The aim of this paper is to present the relationship between the use of conventional and renewable energy sources and Poland’s energy security in the context of environmental, legal and political aspects. Results: Several conclusions can be drawn from this analysis. Firstly, the high level of air pollution was caused by a very unfavorable structure of energy sources. Secondly, there was a conflict of interest between the Polish coal-based energy policy and the EU’s low carbon policy. Thirdly, the relationship between governmental activities and a significant slowdown in the development of renewable energy in Poland has been demonstrated, which may have negative consequences in the future.
Journal
Year
Volume
Pages
71-81
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • BP. (2017). Statistical review of world energy. Pobrane 28.09.2017 z http://www.bp.com.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. UE OJ L 140).
 • European Commission. (2013). Zielona księga. Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030. Pobrane 20.05.2017 z https://www.mos.gov.pl.
 • European Commission. (2016). EU energy in figures. Statistical pocketbook 2016. Pobrane z https://ec.europa.eu.
 • Górski, P. (2017). Brudne powietrze zabija w Polsce 140 osób dziennie. Pobrane 18.05.2017 z http://www.rp.pl.
 • Gramwzielone.pl. (2016). Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE. Co teraz? Pobrane 05.06.2017 z http://gramwzielone.pl.
 • GUS. (2012a–2016a). Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2010–2015. Pobrane 01.04.2017 z http://stat.gov.pl.
 • GUS. (2016b). Energia ze źródeł odnawialnych w latach w 2015 roku. Pobrane 26.04.2017 z http://stat.gov.pl.
 • IEA. (2012). Energy policies of IEA countries. Poland 2011 review. Pobrane 20.05.2017 z https://www.iea.org.
 • IEA. (2016). CO2 emissions from fuel combustion. Pobrane 12.05.2017 z https://www.iea.org.
 • IEA. (2017). Energy policies of IEA countries. Poland. 2016 review. Pobrane 03.04.2017 z https://www.iea.org.
 • IHME. (2017). Pobrane 30.09.2017 z http://www.healthdata.org.
 • Ministerstwo Gospodarki. (2009). Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Pobrane 19.05.2017 z http://www.me.gov.pl.
 • Ministerstwo Gospodarki. (2014). Projekt polityki energetyczna Polski do 2050 roku. Pobrane 19.05.2017 z http://bip.me.gov.pl.
 • Ministerstwo Środowiska. (2012). Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Pobrane 14.01.2018 z https://www.mos.gov.pl.
 • OECD. (2017). Pobrane 18.05.2017 z http://stats.oecd.org.
 • Pogorzelski, A. (2017). Konwencjonalne i odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski w latach 2010-2015. Nieopublikowana praca licencjacka. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Szyjko, C.T. (2011). Wybrane problemy bezpieczeństwa energetycznego Europy. Studium ekonomiczno-prawne. Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo UJK.
 • Trzeszczyński, J. (2015). Komentarz do Projektu Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. Energetyka, 123(6).
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478).
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. Urz. 2016 poz. 961).
 • WHO. (2016). Ambient air pollution database. Pobrane 18.05.2017 z http://www.who.int.
 • WHO. (2017). Pobrane 18.05.2017 z http://www.who.int.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05834c00-7a8b-4ae7-a706-c6c408104413
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.