Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 16 | 407–444

Article title

Heveliana 2011–2016

Content

Title variants

EN
Heveliana 2011–2016

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W latach 2011–2016 ukazało się sporo publikacji poświęconych Janowi Heweliuszowi. Z okazji czterechsetnej rocznicy jego urodzin, obchodzonych w 2011 r., zostały opublikowane cztery książki zbierające pokłosie konferencji i prelekcji, z dużym udziałem autorów zagranicznych, przedstawiających różne aspekty działalności i osiągnięć gdańskiego astronoma. W 2014 r. zainicjowano edycję korespondencji Heweliusza tomem Prologomenów. Artykuł omawia krytycznie wspomniane publikacje, wskazując ich zalety i braki. Wstępne studium tomu Prologomena Chantal Grell ukazało się także w tłumaczeniu na język polski jako osobna książka. Autorka dokładniej niż jej poprzednicy przedstawiła lata studiów Heweliusza i sieć jego korespondentów, zbytni nacisk kładąc jednak na polemiki z uczonymi francuskimi i angielskimi. Jej końcowa konkluzja, kwalifikująca Heweliusza jako amatora odizolowanego od głównych prądów w nauce XVII w., jest sprzeczna z wymową jego korespondencji, która będzie publikowana przez następne lata.
A number of publications devoted to Jan Heweliusz have been published between 2011 and 2016. On the occasion of the 400th anniversary of his birthday celebrated in 2011, four books have been published gathering the conferences and lectures, with a great deal of foreign authors presenting various aspects of the Gdańsk astronomer’s activities and achievements. In 2014, the publishing of Hevelius’s correspondence was initiated with the volume Prologomena. This article critically discusses the mentioned publications, pointing out their advantages and shortcomings. The preliminary study of the volume by Chantal Grell was also published in a Polish translation as a separate book. The author has indeed – more precisely than her predecessors – presented the years of Hevelius’s studies and the network of his correspondents, however overly emphasized his polemics with the French and English scholars. Her final conclusion, qualifying Hevelius as an amateur isolated from the leading currents of the seventeenth century, is contradictory to the evidence of his correspondence, which will be published over the next years.

Year

Volume

16

Pages

407–444

Physical description

Dates

published
2017-12-18

Contributors

 • em. prof., Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Polska

References

 • Balcewicz, Jarosław 2013: Johannes Hevelius as Entrepreneur and Inventor. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 17–34.
 • Beeley, Philip; Mclean-Fiander, Kim 2013: Scholarly Collaboration and the Promotion of Knowledge in the Seventeenth Century and Today: Hevelius, Wallis and Earl Modern Letters on Line. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 163–179.
 • Błażejewski, Jerzy 2013a: Hevelius’ Brewerie within the Context of the Brewing Industry in Gdańsk. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 35–39 (polska wersja językowa zob.: Błażajewski 2013b).
 • Błażejewski, Jerzy 2013b: Jan Heweliusz – browarnik gdański. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 27–31 (angielska wersja językowa zob.: Błażajewski 2013a).
 • Brodnicki, Mariusz 2013a: The Natural Science Curriculum of the Gdańsk Academic Gymnasium during Johannes Hevelius Time. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 125–136 (polska wersja językowa zob.: Brodnicki 2013b).
 • Brodnicki, Mariusz 2013b: Program edukacji przyrodniczej w okresie pobytu Jana Heweliusza w Athenae Gedanenses. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 43–52 (angielska wersja językowa zob.: Brodnicki 2013a).
 • Cultures of Knowledge Project 2017: Website of Early Modern Letters Online (EMLO). Dostęp online: http://emlo.bodleian.ox.ac.uk.
 • Czerniakowska, Małgorzata 2005: Związki Jana Heweliusza z Royal Society w Londynie. Rocznik Gdański LXV, ss. 121–136.
 • Dargacz, Janusz 2013a: New Findings Regarding the Site of the Houses Belonging to Johannes Hevelius. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 73–79 (polska wersja językowa zob.: Dargacz 2013b).
 • Dargacz, Janusz 2013b: Nowe ustalenia w sprawie lokalizacji domów Jana Heweliusza. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 173–188 (angielska wersja językowa zob.: Dargacz 2013a).
 • Débarbat, Susanne 2013: The Astronomical Observations of Jean-Félix Picard and Johannes Hevelius according to Documents Held at the Observatoire de Paris. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 181–185.
 • Dzienis, Helena 2011: Chluba Gdańska. [W:] Pelczar, Włodarczyk (red.) 2011, ss. 35–81.
 • Favaro, Antonio 1896: Intorno alla vita ed ai lavori di Tito Livio Burattini. Venezia
 • Von Franckenberg, Abraham 1644: Oculus sidereus. Oder Neu-eröffnetes Stern-licht und Fern-gesicht. Zu gründlicher Erkündung der unbeglaubeten Relationen, von Bewegung der Erd Kugel, und der eigentlichen Gehalt, dieser sichtbaren Weldt: wie auch zu höherem Erkändnüss Gottes, und seiner Wunder. Aus Allerhand Neu- und Alt-bewäreten Schrifften und Zeugnissen herfürgesucht, und an Tag gebracht. Danzig: G. Rethen.
 • Friedrich, Jacek 2013a: The Architectural Landscape of Gdańsk in the Time of Johannes Hevelius. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 81–103 (polska wersja językowa zob.: Friedrich 2013b).
 • Friedrich, Jacek 2013b: Pejzaż architektoniczny Gdańska czasów Heweliusza. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 53–62 (angielska wersja językowa zob.: Friedrich 2013a).
 • Gnaciński, Piotr 2013a: Hevelius’ Observations and Modern Astronomy. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 41–46 (polska wersja językowa zob.: Gnaciński 2013b).
 • Gnaciński, Piotr 2013b: Obserwacje Heweliusza a współczesna astronomia. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 165–171 (angielska wersja językowa zob.: Gnaciński 2013a).
 • Grell, Chantal (ed.) 2014: Correspondance de Johannes Hevelius. Tome I. Prolégomènes critiques, sous la direction de Chantal Grell. Turnhout: Brepols Publishers, ss. 653. Seria „De Diversis Artibus” 94 (57 nowej serii).
 • Grell, Chantal 2014: Hevelius en son temps. [W:] Grell (red.) 2014, ss. 7–144.
 • Grell, Chantal 2016: Jan Heweliusz i jego czasy. Przekład Igor Kraszewski. Warszawa–Gdańsk: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, ss. 224. „Bibliotheca Heveliana” I. Pod redakcją naukową Jarosława Włodarczyka (angielska wersja językowa zob.: Grell 2014).
 • Grell, Chantal; Kraszewski, Igor 2013: Between Politics and Science: Pierre Des Noyers – Correspondent of Johannes Hevelius at the Polish Court. [W:] Kremer, Włodarczyk (eds.) 2013, ss. 213–229.
 • Grell, Chantal; Siebert, Herald; Keyes, Susan 2014: „Histoire du texte et description du corpus”. [W:] Grell (red.) 2014, ss. 145–246.
 • Grell, Chantal 2014b: „Hevelius dans l’histoire des sciences”. [W:] Grell (red.) 2014, ss. 565–593.
 • Herbst, Klaus-Dieter 2014: „Die deutsche Hevelius-Forschung”. [W:] Grell (red.) 2014, ss. 621–641.
 • Herbst, Klaus-Dieter; Keyes, Susan 2014: „Inventaire de la Correspondance”. [W:] Grell (red.) 2014, ss. 247–561.
 • Herbst, Klaus-Dieter 2013: Hevelius’s Correspodence with Scholars in Leipzig. [W:] Kremer, Włodarczyk (eds.) 2013, ss. 201–211.
 • Hevelius, Johannes 1647: Selenographia sive Lunae description; atqueaccurata, tam Macularum eius delineatio Addita est, lentes expoliendi nova ratio. Gedani: Autoris sumptibus, typis Hünefeldianis. Dostęp online: http://www.e-rara.ch/zut/content/structure/160230.
 • Hevelius, Johannes 1654: Epistola de motu lunae libratorio, in certas tabulas redacto. Ad perquam reverendum, Praeclarissimum atq[ue] Doctissimum virum, P. Johannem Bapt. Ricciolum Soc. Jes. Philosophiae, Theologiae ac astronomiae professorem Bononiensem celeberrimum. Gedani: Sumtibus autoris, typis Andreae Julii Molleri. Dostęp online: https://books.google.pl/books?id=e0ZZAAAAcAAJ.
 • Hevelius, Johannes 1662: Mercurius in Sole visus. Gedani: Autoris typis et sumptibus imprimebat Simon Reiniger. Dostęp online: https://books.google.pl/books?id=r19DAAAAcAAJ.
 • Hevelius, Johannes 1668: Cometographia totam naturam cometarum. Gedani: Auctoris typis, & sumptibus, imprimebat Simon Reiniger. Dostęp online: https://books.google.pl/books?id=8UpZAAAAcAAJ.
 • Hevelius, Johannes 1673: Machinae coelestis pars prior. Gedani: Auctoris typis et sumptibus imprimebat Simon Reiniger. Dostęp online: http://www.e-rara.ch/zut/content/structure/161956.
 • Hevelius, Johannes 1679: Machinae coelestis pars posterior. Gedani: Auctoris typis et sumptibus imprimebat Simon Reiniger. Dostęp online: https://books.google.pl/books?id=TVtGAQAAIAAJ.
 • Hevelius, Johannes 1685: Annus climactericus, sive rerum uranicarum observationum annus quadragesimus nonus … Gedani: Sumptibus auctoris, typis Dav.-Frid. Rhetii. Dostęp online: https://books.google.pl/books?id=xF9DAAAAcAAJ.
 • Hevelius, Johannes 1690: Prodromus astronomiae cum Catalogo fixarum et Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia, Gedani: Typis Johanni Zachariae Stolli. Dostęp online: http://www.e-rara.ch/zut/content/structure/133457.
 • Hevelius, Johannes 1967: Selenographia (reprint). New York: Johnson Reprint.
 • Hevelius, Johannes 1969: Machinae coelestis (reprint). Leipzig: Zentralantiquariat.
 • Hevelius, Johannes 1987: Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia, (edycja faksymilowa). Na końcu zamieszczono dwuczęściowe posłowie: Rybka Przemysław i Targosz Karolina, Jan Heweliusz i jego Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia, ss. I–XVIII.
 • Hevelius, Johannes 2011a: O ruchu libracyjnym Księżyca. Przekład Jarosław Włodarczyk i Remigiusz Presia. Komentarzem opatrzył Jarosław Włodarczyk. [W:] Pelczar, Włodarczyk (red.) 2011, ss. 250–312.
 • Hevelius, Johannes 2011b: Atlas faz Księżyca z Selenographii. [W:] Pelczar, Włodarczyk (red.) 2011, ss. 313–354.
 • Hevelius, Johannes 2014. Zob. Grell (ed.) 2014.
 • Jackowska, Krystyna 2013: Portrety Jana Heweliusza. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 63–98.
 • Januszajtis, Andrzej 2013: The Family Environment of Johannes Hevelius. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 105–112.
 • Jasiński, Maciej 2013: The Inhabitants of the Moon in Hevelius’s Selenographia. [W:] Kremer, Włodarczyk (red.) 2013, ss. 61–67.
 • Jasiński, Maciej; Otto, Maria 2014: „The Polish Scholarship on Hevelius”. [W:] Grell (red.) 2014, ss. 595–619.
 • Jensen, Derek 2013: Judging Hevelius: Was He a Second Tycho Brahe? [W:] Kremer, Włodarczyk (red.) 2013, ss. 159–183.
 • Kaminskis, Jānis; Klētnieks, Jānis 2013: The Activities of Georgius Krüger, Secretary of Astronomer Johannes Hevelius, in Courland. [W:] Kremer, Włodarczyk (red.) 2013, ss. 231–235.
 • Kamola, Elwira 2013: Ozdoba wieku i chluba ojczyzny – Jan Heweliusz, życie i edukacja. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 33–41.
 • Kepler, Johannes 1627: Tabulae Rudolphinae, quibus astronomicae scientiae, temporum longinquitate collapsae restauratio continetur; a Phoenice illo astronomorum Tychone, ex illustri [...] : tandem traducta in Germaniam, in que aulam et nomen Rudolphi Imp. anno MDIIC. Tabulas ipsas, iam et nuncupatas, et affectas, sed morte authoris sui anno [...]. [Ulm]: [Jonas Saur]. Dostęp online: http://www.e-rara.ch/zut/content/structure/2449790.
 • Keyes, Susan 2013: The Correspondence of Hevelius at the Paris Observatory. [W:] Kremer, Włodarczyk (red.) 2013, ss. 185–200.
 • Kitowski, Piotr 2013: Abrys niebieskiego dziwnego światła. Zorza polarna nad Gdańskiem w nocy 17/18 marca 1716 roku w opisie Johanna Arnda. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 147–155.
 • Kremer, Richard L. 2013: Hevelius as an Astronomical Table Maker. [W:] Kremer, Włodarczyk (red.) 2013, ss. 137–157.
 • Kremer, Richard L.; Włodarczyk, Jarosław (red.) 2013: Johannes Hevelius and His World. Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent. Studia Copernicana XLIV. Warsaw: Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, ss. 235.
 • Limon, Jerzy 2013: 1611: A Remarkable Year for Gdańsk and its Theatre. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 211–228.
 • Lisiak, Bogdan 2013: Philosophical and Scientific Issues in the Correspondence Between Johannes Hevelius and the Jesuite Adam Kochański. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 187–193.
 • Mendel, Maria 2013a: Uczeni i miejsca. O kulturze heweliuszowskiej. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 241–252.
 • Mendel, Maria 2013b: Aneks – Rok Jana Heweliusza dobiegł końca. Uniwersytet Gdański podsumowuje swój udział w jubileuszu wielkiego uczonego. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 259–262.
 • Mendel, Maria; Włodarski, Józef (red.) 2013: Jan Heweliusz i kultura heweliuszowska. Utilitas et delectatio. Gdańsk, ss. 262, ilustracje, format A 4.
 • Mikołajczyk, Monika 2013a: The Year of Johannes Hevelius. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 229–241.
 • Mikołajczyk, Monika 2013b: Bibliografia i wykaz dzieł i artykułów naukowych Heweliusza. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 245–251.
 • Milani, Nausicaa Elena 2013: The Prodromus Cometicus in the Académie des Sciences and the Royal Society: The Hevelius-Auzout Controversy. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 195–208.
 • Mokrzecki, Lech 2011: Gdańsk Heweliusza jako ośrodek nauki, oświaty i kultury. [W:] Pelczar, Włodarczyk (red.) 2011, ss. 11–33.
 • Müller, Kathrin 2013: Drawing Lines: Art and Science in Johannes Hevelius Selenographia. [W:] Kremer, Włodarczyk (red.) 2013, ss. 1–17.
 • Newton, Issac 1676: Harum . . . librationum causas Hypothesi elegantissima explicavit nobis vir cl. Isaac Newton, cujus humanitati hoc et aliis nominibus plurimum debere me lubens profiteor. Mercator’s Institutiones Astronomicæ, p. 286.
 • Ogonowska, Ewa 2011: Wydawca i drukarz. [W:] Pelczar, Włodarczyk (red.) 2011, ss. 83–95.
 • Omodeo, Pietro Daniel 2013: Abraham von Franckenberg and Johannes Hevelius: The Brunian and Galileian Spirits of Seventeenth-Century Astronomy in Gdańsk. [W:] Kremer, Włodarczyk (red.) 2013, ss. 39–60.
 • Otto, Maria 2011: Prace Jana Heweliusza [W:] Pelczar, Włodarczyk (red.) 2011, ss. 243–247.
 • Otto, Maria 2013a: The Job of Seventeenth Century Gdańsk: The Response of Johannes Hevelius to the Fire at his Observatory. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 113–122 (polska wersja językowa zob.: Otto 2013b).
 • Otto, Maria 2013b: Siedemnastowieczny gdański Hiob. Jan Heweliusz o pożarze swojego obserwatorium. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 99–116 (angielska wersja językowa zob.: Otto 2013a).
 • Otto, Maria 2014: „Heveliana held in Poland”. [W:] Grell (red.) 2014, ss. 643–649.
 • Paluchowski, Piotr 2013: Sto lat później. Informacje o astronomii i fizyce w gdańskim czasopiśmie Danziger Erfahrungen w latach 1739–1793. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 157–163.
 • Pelczar, Maria; Włodarczyk, Jarosław (red.) 2011: Jan Heweliusz. Seria Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu.
 • Picinelli, Filippo 1678: Mondo simbolico formato d’imprese scelte, spiegate ed illustrate... studiosi diporti dell’abbate. Venetia: Presso Nicolò Pezana. Dostęp online: http://books.google.pl/books?id=rMwBIkeyOrAC.
 • Pszczółkowska, Z. Lidia 2011: Korespondenci Jana Heweliusza. [W:] Pelczar, Włodarczyk (red.) 2011, ss.167–191.
 • Rek, Radosław 2013: Hevelius’s Sunspot Observations. [W:] Kremer, Włodarczyk (red.) 2013, ss. 81–102.
 • Saridakis, Voula 2013: The Hevelius – Hooke Controversy in Context: Transforming Astronomical Practice in the Late Seventeenth Century. [W:] Kremer, Włodarczyk (red.) 2013, ss. 103–135.
 • Sibińska, Maria 2013: Kosmiczne polowanie, czyli opowieści arktycznego nieba. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 209–219.
 • Siemiginowska, Anna 1983: Prywatna oficyna typograficzna Jana Heweliusza (1662–1679), Bibliotekarz Gdański numer specjalny, ss. 34–52 (angielska wersja językowa zob. Siemiginowska 2013).
 • Siemiginowska, Anna 2013: The Private Printing House of Hevelius During the Period 1662–1669. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 47–54 (polska wersja językowa zob. Siemiginowska 1983).
 • Stepan, Kornelia 2010: Żona astronoma. Wrocław: Bukowy las, ss. 450.
 • Szlagowska, Danuta 2013: Music in Gdańsk in the Time of Johannes Hevelius. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 135–154.
 • Szychliński, Grzegorz 2011: Jan Heweliusz i zegar wahadłowy. [W:] Pelczar, Włodarczyk (red.) 2011, ss. 193–201 (angielska wersja językowa zob.: Szychliński 2013).
 • Szychliński, Grzegorz 2013: Johannes Hevelius’ Invention of the Pendulum Clock. [W:] Turek (ed.) 2013, ss. 55–59 (polska wersja językowa zob.: Szychliński 2011).
 • Tancon, Ilario 2005: Lo scienziato Tito Livio Burattini (1617–1681) al servizio dei re di Polonia, Trento: Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Scienze Filolofiche e Storiche, ss. 194.
 • Taranek, Andrzej 2013: Pamięci dzieła Jana Heweliusza Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia. Ekslibris Papieża Jana Pawła II, Gdańsk 1987. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 253–256.
 • Targosz, Karolina 1986: Jan Heweliusz uczony-artysta. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 110.
 • Targosz, Karolina 1995: La cour royale de Pologne au XVIIe siècle – centre préacadémique. [W]: Lieux du pouvoir au Moyen Age et à l’époque moderne. Textes réunis et présentés par Michał Tymowski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 215–237.
 • Targosz, Karolina 1997: Sawantki w Polsce w XVII w. Warszawa: Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, ss. 534.
 • Targosz, Karolina 2003: Polski wątek w życiu i sprawie Galileusza. „Galileo Galilei e il mondo Polacco” Bronisława Bilińskiego (1969) z uzupełnieniami. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XXXII, ss. 45–90 (włoska wersja językowa zob.: Targosz 2009).
 • Targosz, Karolina 2009: Motivi polacchi nella vita e nell’affaire di Galileo. Epistemologia XXXII, 2009, ss. 23–70 (polska wersja językowa zob.: Targosz 2003).
 • Targosz, Karolina 2011: Symbioza nauki i sztuki w dziele Heweliusza. [W:] Pelczar, Włodarczyk (red.) 2011, ss. 97–165.
 • Targosz, Karolina 2012a: Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych. Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie, ss. 724.
 • Targosz, Karolina 2012b: O francuskich gościach w obserwatorium Heweliusza. Prace Komisji Historii Nauki PAU XI, ss. 303–323. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XI-2012-13.pdf.
 • Targosz, Karolina 2012c: Ismaël Boulliau à Gdańsk et à Varsovie en 1661. Annales de l’ICES, Liber amicorum, Mélanges en honneur de François Boulêtreau. ss. 261–268.
 • Turek, Marian (ed.) 2013: Johannes Hevelius and His Gdańsk. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, ss. 251, format A4.
 • Verbunt, Frank 2013: A Modern Analysis of the Star Catalogue of Hevelius. [W:] Kremer, Włodarczyk (red.) 2013, ss. 69–80.
 • Vermij, Rienk 2013: Hevelius’s Place in the History of Natural Philosophy. [W:] Kremer, Włodarczyk (red.) 2013, ss. 19–37.
 • Witczak, Agnieszka 2013: Johannes Petrus Titius. Wiersze okolicznościowe dedykowane Heweliuszowi. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 129–145.
 • Włodarczyk, Jarosław 2011: Księżyc Jana Heweliusza. [W:] Pelczar, Włodarczyk (red.) 2011, ss. 203–241.
 • Włodarski, Józef 2013a: Johannes Hevelius the City Councillor and Politician. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 61–70 (polska wersja językowa zob.: Włodarski 2013b).
 • Włodarski, Józef 2013b: Jan Heweliusz – rajca miejski i polityk. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 15–25 (angielska wersja językowa zob.: Włodarski 2013a).
 • Woziński, Andrzej 2013: Astrologia w późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym Gdańsku w kontekście tutejszych realizacji artystycznych. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 189–207.
 • Zalewska, Anna 2013: Rocznice, pomniki, wystawy, pamiątki jako przejawy „niedomkniętej rzeczywistości”. Jan Heweliusz (1611–2011) i jego miejsce (w) pamięci zbiorowej. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 223–235.
 • Zbierski, Andrzej 2013a: Preface. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 11–13 (polska wersja językowa zob.: Zbierski 2013b).
 • Zbierski, Andrzej 2013b: Wiek Heweliusza – uczonego, gdańszczanina, Europejczyka. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 237–240 (angielska wersja językowa zob.: Zbierski 2013a).
 • Żmudzińska-Brodnicka, Monika 2013a: Poetry in Honour of Johannes Hevelius in Machinae coelestis pars posterior. [W:] Turek (red.) 2013, ss. 155–159 (polska wersja językowa zob.: Żmudzińska-Brodnicka 2013b).
 • Żmudzińska-Brodnicka, Monika 2013b: „Atlas uczonego świata” o poezji pisanej ku czci Jana Heweliusza. [W:] Mendel, Włodarski (red.) 2013, ss. 121–128 (angielska wersja językowa zob.: Żmudzińska-Brodnicka 2013a).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0585c816-8f4b-40f7-8214-bdc6852bbb45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.