Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 18 | 137-144

Article title

Strategia Rozwoju Polski Centralnej 2020 z perspektywą do 2030 – jako przykład zintegrowanego planowania na poziomie ponadregionalnym

Content

Title variants

EN
Strategy for the development of Polish Central 2020 with a view to 2030-as an example of integrated planning at the level of supra-regional

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 jest czwartą strategią ponadregionalną przyjętą przez Radę Ministrów. Prace nad jej przygotowaniem zainicjowały w 2012r. władze samorządowe województw łódzkiego i mazowieckiego, podpisując porozumienie o współpracy międzyregionalnej. Efektem porozumienia było opracowanie Koncepcji Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030, która w oparciu o zdiagnozowane potencjały obu województw określiła pola współpracy i cele rozwoju makroregionu. Stała się ona podstawą do opracowania Strategii Rozwoju Polski Centralnej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wizja rozwoju Polski Centralnej – MAKROREGION POLSKI CENTRALNEJ AWANGARDĄ EUROPY XXI WIEKU – przedstawia pożądany obraz makroregionu i jest odpowiedzią na potrzeby budowania najbardziej dynamicznego, konkurencyjnego, kreatywnego i innowacyjnego obszaru Polski, rozpoznawalnego w skali europejskiej i globalnej. Za cel główny uznano: WZROST ZNACZENIA POLSKI CENTRALNEJ W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ JAKO PRZESTRZENI PRZYJAZNEJ GENEROWANIU ORAZ TRANSFEROWI WIEDZY I INNOWACJI. Unikatowe potencjały rozwojowe, które mają stać się motorem wzrostu konkurencyjności makroregionu, to: nauka, badania i rozwój, sektor kreatywny, medycyna i farmacja, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze oraz transport i logistyka. Dla tych pięciu strategicznych potencjałów zostały sformułowane cele szczegółowe i kierunki działań. Ich realizację warunkują cztery kierunki interwencji o charakterze horyzontalnym: dostępność i integracja, kreatywność i innowacyjność, reindustrializacja i umiędzynarodowienie.
EN
The Strategy for Development of Central Poland unit 2020 in the 2030 Perspective is the fourth subrargional strategy adopted by the Council of Ministers. The preparation on the Strategy has started in 2012 by self-governments of Łódzkie and Mazowieckie voivodeships by signing a memorandum on inter-regional cooperation. The memorandum has resulted a preparation of the Concept of the Development Strategy of the Macroregion of Central Poland 2030. The Concept defined the areas of cooperation, which were due from identified development potentials of both voivodeships and the development objectives of the macroregion . The document has become a base for preparation the Strategy for Development of Central Poland by the Ministry of Infrastructure and Development. The vision of the Central Poland development, which states: MACROREGION OF CENTRAL POLAND AS THE AVANT-GARDE OF THE 21st CENTURY EUROPE, presents the desirable image of the macroregion and responds to the need to build the most dynamic, competitive, creative and innovative part of Poland, recognizable in Europe and globally. The main objective has been defined as THE INCREASE OF INTERNATIONAL IMPORTANCE OF CENTRAL POLAND AS THE FRIENDLY SPACE FOR CREATION AND TRANSFER OF KNOWLEDGE AND INNOVATION. The unique development potentials, which shall be the key to increased competitiveness, have been defined as: science, research and development, creative sector, medicine and pharmacy, agriculture and agri-food processing and transport, and logistics. For these five strategic potentials were formulated the specific objectives and intervention directions. The implementation of specific objectives depends on four horizontal intervention directions: accessibility and integration, creativity and innovativeness, re-industralisation and internationalization.

Year

Issue

18

Pages

137-144

Physical description

Dates

published
2016-06

Contributors

  • Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

References

  • Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030, Biuro Planowania Przestrzennego Woje-wództwa łódzkiego w Łodzi, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, 2014.
  • Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Programów Regionalnych, 2015.
  • Porozumienie o współpracy międzyregionalnej podpisane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mar-szałka Województwa Łódzkiego 13 lipca 2012 r. w Nieborowie.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05897c07-150e-44da-8040-4b82ce5bebf8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.