Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 (18) | 41-53

Article title

Pozycja ustrojowa, organizacja i kompetencje Rady Konstytucyjnej Republiki Kazachstanu

Content

Title variants

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Ever since the collapse of the Soviet Union, Kazakhstan has still been the state undergoing political transformations, in search of the way of changing their constitutional system. This also concerns particular elements of the system, such as the Constitutional Council, established by virtue of the Constitution of 2007. Earlier, however, during the period of 1993–1995, there functioned in Kazakhstan the Constitutional Court which was abolished. The article concerns the evolving position of the Constitutional Council, the legal status of the Council Member, principles of its organization and functioning. The competences of the Constitutional Council are of a mixed nature combining both the judicial and non-judicial competences. The Council remains in relatively intense, constitutional relations with the office of the President of the Republic. In formal and normative terms the Council of the Republic of Kazakhstan indicates certain similarities with the French Constitutional Council, which was meant to be its constitutional prototype.
PL
Po rozpadzie Związku Radzieckiego Kazachstan jest państwem ciągle podlegającym ustrojowym przekształceniom, poszukującym drogi zmian swego systemu konstytucyjnego. Dotyczy to także poszczególnych elementów tego ustroju, takich jak Rada Konstytucyjna ustanowiona konstytucją z 1995 r. i objęta nowelizacją konstytucji z 2007 r. Jednak wcześniej, w latach 1993–1995, w Kazachstanie funkcjonował Sąd Konstytucyjny, który uległ likwidacji. Artykuł stanowi o ewoluującej pozycji ustrojowej Rady Konstytucyjnej, statusie prawnym członka Rady, zasadach jej organizacji i funkcjonowania. Kompetencje Rady Konstytucyjnej mają charakter mieszany, to znaczy są to zarówno kompetencje orzecznicze, jak i pozaorzecznicze. Rada pozostaje w relatywnie intensywnych, konstytucyjnych związkach z urzędem prezydenta republiki. W warstwie formalnonormatywnej Rada Konstytucyjna Republiki Kazachstan wykazuje pewne podobieństwo do francuskiej Rady Konstytucyjnej, która w założeniu była jej ustrojowym pierwowzorem.

Year

Issue

Pages

41-53

Physical description

Dates

published
2014-04-30

Contributors

  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach

References

  • Amandykowa Koszkienowna S., Malinowski W.A., Rola Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kazachstanu w ksztaltowaniu rodzimej nauki konstytucyjnej, „Przegląd
  • Prawa i Administracji” 2011, t. LXXXVII.
  • Bajhanova D.M., Konstitucionnyj Sovet RK i ego dejatelnost po zaszczite prav i svobod czeloveka i grażdanina, „Pravovaja reforma w Kazachstanie” 2008, nr 2(42).
  • Bodio T., Mołdawa T., Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, Warszawa 2007.
  • Sapargalev G., Konstitucionnoe pravo Respubliki Kazachstan, Akademiczeskij kurs, Almaty 2007.
  • Sapargalev S.G., Konstitucionnoe pravo Respubliki Kazachstan, Almaty 1998.
  • Szymanek J., Ustrój konstytucyjny Kazachstanu, Warszawa 2013.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0591edbe-b7f9-42a3-aa54-38ad1864d577
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.