Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(39) | 159-172

Article title

Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) jako miernik poziomu życia. Wykorzystanie metody dystansowej

Authors

Content

Title variants

EN
Human Development Index (HDI) as a living standard measure. The use of distance method

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja dwóch metod statystycznych wykorzystywanych w badaniu poziomu życia: 1) procedury statystycznej, nazwanej metodą dystansową (lub genewską); 2) wskaźnika HDI (ang. Human Development Index). Analiza rozważań teoretycznych i formuł matematycznych była podstawą do zaprezentowania w sposób syntetyczny głównych założeń metody dystansowej (genewskiej) oraz przedstawienia metodologii konstrukcji wskaźnika poziomu rozwoju społecznego HDI. Metodą wykorzystaną w realizacji powyższego celu była również analiza danych opublikowanych w oficjalnych źródłach – raportach UNDP – a dotyczących pozycji Polski w rankingu państw ze względu na poziom życia. Analizę poprzedzono uwagami metodologicznymi wyjaśniającymi zasady klasyfikacji państw oraz sposoby budowy wskaźnika HDI, którego konstrukcja stanowi w pewnym sensie uogólnienie metody genewskiej. Zaprezentowano również sposób kalkulacji wskaźnika HDI dla Polski w wybranych latach. Opierając się na przedstawionych wynikach badań, można zauważyć, że wartość tego wskaźnika dla Polski systematycznie rośnie, a kraj zapewnia sobie coraz wyższą pozycję w rankingu. W przedstawionym opracowaniu zasygnalizowano zarówno wady, jak i zalety przedstawionych procedur.
EN
The aim of this study is presentation of two statistical methods used in the study of living standards: 1) statistical procedure, called the distance (or Geneva) method; 2) HDI (Human Development Index). The analysis of both, theoretical considerations and mathematical formulas, was the basis for the synthetic presentation of the main assumptions of the distance (Geneva) method as well as the presentation of the methodology for the construction of the HDI social development level indicator. The other method used to achieve the above objective was the analysis of data published in official sources–UNDP reports, regarding the position of Poland in the ranking of countries due to the standard of living. The analysis was preceded by methodological comments, explaining the rules for the classification of countries and the ways of building the HDI indicator, whose structure is, in a sense, a generalization of the Geneva method. The method of calculating HDI for Poland in the selected years was also presented. On the basis of the presented research results, the systematic growth of the indicator value for Poland can be noticed which results in higher and higher ranking position. Both the advantages and disadvantages of the procedures presented were indicated in the above study presentation.

Year

Issue

Pages

159-172

Physical description

Dates

published
2018-09

Contributors

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki

References

 • Barro, R., Lee, J.-W. (2010). Barro-Lee Educational Attainment Dataset [online, dostęp: 2010-01-25]. Dostępny w Internecie: http://www.barrolee.com/.
 • Berbeka, J. (2006). Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 8372523215.
 • Dąbrowa, M. (2011). Study in standard of living – methodology of structure of selected indicators. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 17(1), 67–82.
 • Eurostat. (2013). European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) [online,
 • dostęp: 2018-07-20]. Dostępny w Internecie: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/europeanunion-statistics-on-income-and-living-conditions.
 • Golinowska, S., Boni, M. (red.). (2006). Nowe dylematy polityki społecznej. Warszawa: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. ISBN 9788371784064.
 • Kalinowski, S. (2015). Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301182205.
 • Luszniewicz, A. (1982). Statystyka społeczna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 832880244X.
 • Słaby, T. (2007). Poziom i jakość życia. W: T. Panek (red.). Statystyka społeczna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320817201.
 • UNDP. (2010a). Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. 20th anniversary edition [online, dostęp: 2011-02-20]. New York: United Nations Development Programme. ISBN 9780230284456. Dostępny w Internecie: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf.
 • UNDP. (2010b). Frequently Asked Questions: Human Development Index (HDI) [online, dostęp: 2017.05.20]. New York: United Nations Development Programme. Dostępny w Internecie: http://hdr.undp.org/en/faq-page/human-development-index-hdi#t292n37.
 • UNDP. (2015), Human Development Report 2015: Work for Human Development [online, dostęp: 2017-03-20]. New York: United Nations Development Programme. E-ISBN 978-92-1-057615-4. Dostępny w Internecie: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_0.pdf.
 • UNDP. (2016). Human Development Report 2016: Human Development for Everyone [online, dostęp: 2017-04-25]. New York: United Nations Development Programme. E-ISBN: 978-92-1-060036-1. Dostępny w Internecie: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf.
 • Zeliaś, A. (red.). (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 8372520658.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05920e9d-fa7f-4a2e-84e5-e63ed4ec4ba8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.