PL EN


2015 | 10 | 159-169
Article title

PRESCHOOL TEACHER IN MODERN EDUCATIONAL STRATEGY

Content
Title variants
EN
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA W NOWOCZESNEJ STRATEGII EDUKACYJNEJ
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the article, one demonstrated a modern concept of preschool education expressed in the self-activation of a child. One analyzed the use of activating methods by a preschool teacher, resulting from problematic strategy. The use of activating methods stimulates a child to involve itself in independent problem solving, which provides new knowledge and discovery of new links with the knowledge already gained. The study involved 158 female teachers. The data on knowledge and the use of activating methods in work with preschool children was collected based on a questionnaire. Based on their analysis, it was found that activating methods are moderately known, however often used by the vast majority of respondents.
PL
W artykule ukazano współczesną koncepcję wychowania przedszkolnego wyrażającą się w aktywizacji własnej dziecka. Poddano analizie wykorzystanie przez nauczyciela przedszkola metod aktywizujących wynikających ze strategii problemowej. Stosowanie metod aktywizujących pobudza dziecko do zaangażowania się w samodzielne rozwiązywanie problemów, co prowadzi do zdobywania przez nie nowej wiedzy i odkrywania nowych powiazań z wiedzą już zdobytą. W badaniu wzięło udział 158 nauczycielek. Dane dotyczące znajomości i wykorzystania metod aktywizujących w pracy z dzieckiem przedszkolnym zebrano w oparciu o kwestionariusz ankiety dla nauczyciela. Na podstawie ich analizy stwierdzono, że zdecydowana większość badanych zna przeciętnie, ale często wykorzystuje metody aktywizujące.
Year
Issue
10
Pages
159-169
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, k-woj@wp.pl
References
 • Denek, K. (1998). O nowy kształt edukacji. Toruń.
 • Folejewska, R. i Zarzycka, I. (2005). Spróbujmy inaczej. Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolny. Warszawa.
 • Gołębniak, B.D. (2004). Nauczanie i uczenie się w klasie. W: Z.Kwieciński i B. Śliwerski (red.). Pedagogika 2. Podręcznik akademicki. Warszawa.
 • Kameduła, E. (1998). Ewaluacja metod kształcenia. W: K. Denek i F. Bereźnicki (red.). Tendencje w dydaktyce współczesnej. Toruń.
 • Klim-Klimaszewska, A. (2010). Pedagogika przedszkolna. Warszawa.
 • Kotarbiński, T. (1957). Wybór pism. Tom I. Warszawa.
 • Krzyżewska, J. (1998). Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Cz. I. Suwałki.
 • Łaguna, M. (1996). Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Edukacja i dialog, 1.
 • Mystkowska, H. (1976). Metody stosowane w przedszkolu a efekty w klasie I. Warszawa.
 • Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa.
 • Sajdak, A. (2008). Edukacja kreatywna. Kraków.
 • Szlosek, F. (1995). Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. Radom.
 • Wilgocka-Okoń, B. (2003). Sześciolatki na start. Wychowanie w Przedszkolu, 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-059a1eaa-675c-4831-8e78-b315dcb865bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.