PL EN


2014 | 2(32) |
Article title

Zróżnicowanie jakości życia na obszarach wiejskich Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Differentiation in the quality of life of rural areas across the European Union
Languages of publication
Abstracts
EN
The research undertaken in the article concerns the regional diversification of rural areas at NUTS 2 level in the European Union in the context of quality of life measures and the evolution of territorial development. A modified HDI index was used to allow for the determination of the regional synthetic indicator of the quality of life. Thus, a huge gap between the most developed and underdeveloped areas was shown. The results indicate a real need for a variety of instruments to support rural areas in the EU.
PL
Podjęty w artykule temat badawczy dotyczy kwestii zróżnicowania regionalnego obszarów wiejskich na poziomie NUTS 2 w krajach Unii Europejskiej w kontekście rozważań związanych z pomiarem jakości życia i kształtowaniem rozwoju terytorialnego. W opracowaniu wykorzystano zmodyfikowany miernik HDI, co pozwoliło na określenie syntetycznego wskaźnika jakości życia na obszarach wiejskich w ujęciu regionalnym. Przedstawiona analiza umożliwiła wykazanie dużego dystansu występującego między obszarami najbardziej rozwiniętymi i zacofanymi. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę stosowania zróżnicowanych instrumentów wspierania obszarów wiejskich w UE.
Contributors
References
 • Domański H., 2004. Racja stanu a interesy narodu. Nauka 3, 7-25.
 • Eurostat 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2012. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ [dostęp: 15.05.2014].
 • Gray J., 1991. Mill’s conception of happiness and the theory of individuality. W: On liberty in focus. Red. J. Gray, G.W. Smith, J.S. MIll’s. Routledge, London.
 • Gray J., 2001. Program dla zielonych konserwatystów. W: Po liberalizmie. Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcia wskaźnikowe, 2008. Red. T. Borys, P. Rogala. UNDP, Warszawa.
 • Konieczyńska Z., Jarema M., 1996. Badanie jakości życia jako próba integralnego podejścia do problemów pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Sztuka Leczenia 2, 1, 49-56.
 • Kozera A., Kozera C., 2012. Zróżnicowanie warunków i jakości życia ludności państw Unii Europejskiej. Handel Wewnętrzny 3 (383), 40-50.
 • Mill J.S., 1861. Considerations on Representative Government, May, 2004, Release Date: 2004 [EBook #5669], Last Updated: February 6, 2013, http://www.gutenberg.org/ files/5669/5669-h/5669-h.htm, 1861.
 • OECD. (1994). Territorial indicators of employment. Focusing on rural development, http://www. oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_34419_1_119699_1_1_37429,00.htm. Paris: OECD [dostęp: 10.04.2014].
 • OECD. (2012). http://hdr.undp.org/en/statistics/ [dostęp: 15.04.2014].
 • Ostasiewicz W., 2004. Badania jakości życia z perspektywy historycznej. W: Ocena i analiza jakości życia. Red. W. Ostasiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lan-gego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. (2004). Red. A. Zeliaś. PWE, Warszawa.
 • Regionalne zróżnicowanie jakości życia, 2003. Red. J. Karwowski.Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Report by the Commission on the Measurement ofEconomic Performance and Social Progress. (2009). www.stiglitz-sen-fitoussi.fr [dostęp: 14.05.2014].
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. (2006). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa.
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (2006). Dz.U. 2006 nr 226, poz. 1658.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-059b9a3e-69e1-46c2-928e-15903e593ae0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.