Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 54-73

Article title

Postulaty Konwencji ONZ dotyczące praw osób niepełnosprawnych w wymiarze edukacji jako wyznacznik przygotowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do życia samodzielnego, godnego, wartościowego w dorosłości

Content

Title variants

EN
The demands of the UN Convention on the Rights of persons with disabilities in the dimension of education as a determinant of preparing children and young people with disabilities to live independent, dignified and valuable lives in adulthood

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesna rzeczywistość społeczna oraz aktualny poziom rozwoju nauki i techniki stawia przed systemem edukacji coraz to nowe wyzwania i zadania. Realizacja tych nowych zadań nie tylko powinna odzwierciedlać osiągnięcia obecnego poziomu współczesnej cywilizacji, ale przede wszystkim korespondować z humanistycznym podejściem do każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej sytuację socjalną czy somatyczną. Oznacza to, że wszyscy ludzie, w tym ludzie z niepełnosprawnością, posiadają niezbywalne prawa do rozwoju i edukacji, która może i powinna zabezpieczyć realizację zarówno podstawowych, jak i ogólnoludzkich potrzeb nie tylko w perspektywie teraźniejszości, ale przede wszystkim w przyszłości. Wiele szans na równość i dostęp do kształcenia na zasadach poszanowania identyczności praw otwierają postulaty wskazane w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ (2006), szczególnie w artykule 24, skoncentrowanym na kwestii edukacji. Dlatego przed nowoczesnym, uwzględniającym cywilizacyjne novum systemem kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością pojawia się wyzwanie i zadanie przygotowania uczniów z niepełnosprawnością do życia autonomicznego, godnego, wartościowego, pozbawionego stygmatu niepełnej sprawności psychofizycznej i/lub społecznej.

Year

Issue

1

Pages

54-73

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

  • Dykcik W. (2005). Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych. Poznań: Wydawnictwo UAM.
  • Firkowska-Mankiewicz A. (2006). Zmiany paradygmatu w postrzeganiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną – z podopiecznego na pełnosprawnego i niezależnego uczestnika życia społecznego. W: B.E. Abramowska (red.), Z Warsztatów Terapii Zajęciowej do pracy – rozwiązania systemowe. Warszawa: PSOUU.
  • Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (2006). Nowy Jork: ONZ.
  • Okoń W. (1981). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
  • Powszechna Deklaracja Praw człowieka, Zgromadzenie Ogólne ONZ, rezolucja 217/III, Paryż, 10 grudnia 1948.
  • Raport metodologiczny przygotowania Raportu syntetycznego w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. (2016). Warszawa: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.
  • Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, Rezolucja 48/96, ONZ, Nowy Jork 1993.
  • Szymczak M. (red.), (1978). Słownik języka polskiego, t. I. Warszawa: PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-059cb7ff-6be8-4de4-9c14-127462bc4b41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.