PL EN


Journal
2020 | 1 | 112-130
Article title

Konstantyn I Wielki i Sobór Nicejski I (325) w wybranych źródłach historycznych

Content
Title variants
EN
Constantine the Great and the First Council of Nicaea (325) in selected historical sources
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sobór Nicejski I (325) uznać należy za wydarzenie przełomowe w historii Kościoła i chrześcijaństwa. Podjęte tam decyzje wywarły olbrzymi wpływ na rozwój nowej religii rzymskiej, jak również na wydarzenia polityczne. Jedną z kluczowych postaci Soboru jest Konstantyn I Wielki (306-337). Cesarz „porzucił” oficjalnych bogów Romanitas i opowiedział się za Chrystusem. Nawrócenie Konstantyna miało jednak formę przyjęcia chrześcijańskiego Boga zgodnie z rzymską mentalnością. Celem artykułu było ukazanie wkładu Konstantyna w zwołanie Soboru Nicejskiego, jego przebieg oraz końcowe postanowienia. Przedstawiono szczegóły tego wydarzenia z uwzględnieniem podobieństw i różnic w przekazach historyków Kościoła starożytnego: Sokratesa Scholastyka, Sozomena, Filostorgiusza oraz Teodoreta z Cyru. Zwięzłe omówienie historii Soboru wyjaśnia okoliczności jego zwołania, przebieg, znaczenie podjętych tam postanowień.
EN
The Council of Nicaea I (325) should be considered as a breakthrough event in the history of the Church and Christianity. Decisions taken there had a huge impact on the development of the new Roman religion as well as on political events. One of the key figures of the Council is Constantine the Great (306-337). The emperor “abandoned” the official Romanitas deities and opted for Christ. Constantine’s conversion, however, took the form of receiving Christian God in accordance with the Roman mentality. The purpose of the article is to show the role of Constantine in the convocation of the Council of Nicaea (325), its course and final provisions. Details of this event were presented, taking into account the similarities and differences in the accounts of historians of the ancient Church: Socrates Scholastic, Sozomen, Philostorgius and Theodoret of Cyrus. A brief discussion of the history of the Council explains the circumstances of its convocation, its course, and the significance of its provisions.
Journal
Year
Issue
1
Pages
112-130
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
References
 • A. Baron, H. Pietras (oprac.), Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński, polski, t. 1: Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325-787), Kraków 2002
 • E. Chrysos, Konzilsakten und Konzilsprotokolle vom 4. bis 7. Jahrhundert, „Annuarium Historiae Conciliorum”, t. 15, 1983
 • Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna, tłum. T. Wnętrzak, Kraków 2007
 • H. Pietras, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Kraków 2013
 • H. Sozomen, Historia Kościoła, tłum. S. Kazikowski, Warszawa 1980
 • Hermiae Sozomeni Ecclesiastica Historia, [w:] J.P. Migne (ed.), Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 67, Paris 1864
 • J. Grzywaczewski, Okoliczności zwołania soboru nicejskiego, „Vox Patrum”, t. 62, nr 34, 2014
 • K. Baus, Handbuch der Kirchengeschichte, t. 1: Von der Urgemeinde zur Frühchristlichen Grosskirche, Freiburg im Breisgau, Basel, Wien 1965
 • K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, tłum. J. Zakrzewski, Kraków 2001
 • M. Piechocka-Kłos, Prawodawstwo cesarskie i kościelne wobec kultu pogańskiego w IV-VI wieku, Olsztyn 2010
 • M. Piechocka-Kłos, Sobory powszechne w epoce późnego cesarstwa (IV-VI w.), „Studia Warmińskie”, t. 48, 2011
 • Philostorgius, Kirchengeschichte, Leipzig, 1913
 • R. Hussey (ed.), Socratis Scholastici Ecclesiastica Historia, t. 1, Oxford 1893
 • Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, tłum. S. Kazikowski, Warszawa 1986
 • Teodoret z Cyru, Historia Kościoła, tłum. H. Pietruszczak, Zgorzelec 2019
 • W. Gessel, Nicea 325. Die Doppelstruktur eines Reichskonzils, [w:] W. Brandmüller (red.), Synodale Strukturen der Kirche, Donauwörth 1977
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-059e567e-5cee-4c5f-9189-5e128ffa265b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.