Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | vol. 64, nr 6 | 76-86

Article title

Selected issues of municipal waste management in the context of implementing the concept of sustainable development

Authors

Content

Title variants

PL
Wybrane problemy gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Ever since the concept of sustainable development first emerged, it has been assumed that this is the most important aspect of development policy at various levels of territorial organization, including at city level. Municipal waste management is one of the elements that has a significant impact on the broadly defined quality of life. The purpose of the article is to identify the barriers to the functioning of the Gdynia system in accordance with the principles of sustainable development. The pilot survey conducted as part of the study was targeted at residents, as they are the ones with the largest decision-making power in terms of how the waste management system will function. They included 18 statements divided into three sections: social, economic, and environmental. Attitude intensity was measured using a five-point Likert scale. The analysis and interpretation of the results helped identify the barriers to be overcome by residents if the city’s municipal waste management system is to meet the highest standards regarding sustainable development. In order to generalize and confirm the conclusions, the survey should be conducted on a larger sample.
PL
Od momentu pojawienia się koncepcji zrównoważonego rozwoju przyjmuje się, że stanowi ona najważniejszy aspekt polityki rozwoju na różnych szczeblach organizacji terytorialnej, w tym także na poziomie miasta. Jednym z elementów mających istotny wpływ na szeroko definiowaną jakość życia stała się gospodarka odpadami komunalnymi. Celem artykułu jest identyfikacja barier utrudniających funkcjonowanie gdyńskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zaawansowanymi zasadami zrównoważonego rozwoju. Badanie sondażowe przeprowadzone zostało na mieszkańcach, ponieważ to od nich w głównej mierze zależy, jak będzie działał ten system. Kwestionariusz ankietowy zawierał 18 twierdzeń podzielonych na trzy obszary: społeczny, ekonomiczny i ekologiczny. Intensywność nastawienia mierzono za pomocą pięciostopniowej skali Likerta. Analiza i interpretacja wyników pozwoliła na określenie barier, które ze strony mieszkańców powinny zostać wyeliminowane, jeżeli gdyński system gospodarki odpadami komunalnymi ma działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W celu uogólnienia i potwierdzenia wniosków badanie należy przeprowadzić na większej próbie.

References

 • Biegańska J., Ciuła J., 2011, Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce jako element zrównoważonego rozwoju, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 13 (1), pp. 53-58.
 • Borys T., 1999, Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Ciechelska A., 2014, Rozwój systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza stopnia zrównoważenia polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, [w:] Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem, red. B. Bartniczak, K. Trzeciak, Wydawnictwo Ad Rem, Jelenia Góra.
 • Ciechelska A., 2016, Analiza skuteczności i zrównoważenia polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 454, pp. 33-40.
 • Eurostat, 2019, Wide variation of consumption per capita across EU Member States, https://ec.europa.eu/eurostat.
 • Głuszyński P., 2019, Gospodarka odpadami. 50-procentowy recykling w 2020 roku? www.portalsamorzadowy.pl.
 • GUS, 2019, Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r., Warszawa, www.stat.gov.pl.
 • Hassan A., Noordin T.A., Sulaimana S., 2010, The status on the level of environmental awareness in the concept of sustainable development amongst secondary school students, Procedia Social and Behavioral Sciences, no. 2, pp. 1276-1280.
 • He G., Lu Y., Mol A., 2016, Wasted cities in urbanizing China, Environmental Development, no. 18, pp. 2-13.
 • Lehmann S., 2010, Resource recovery and materials flow in the city: zero waste sustainable consumption as paradigms in urban development, Sustainable Development Law and Policy, (11), pp. 28-38.
 • Maśloch G., 2014, Gospodarowanie odpadami komunalnymi w aspekcie wyzwań wynikających z realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju (wybrane problemy), Studia i Prace Kolegium Zarządzaniai Finansów/Szkoła Główna Handlowa, no. 138, pp. 24-36.
 • McKinsey Global Institute, 2012, Urban World: cities and the rise of the consuming class, https://www.mckinsey.com.
 • Milfont T.L., Duckitt J., 2010, The Environmental Attitudes Inventory: A valid and reliable measure to assess the structure of environmental attitudes, Journal of Environmental Psychology, no. 30(1), pp. 80-94.
 • Petrişor A.I., Petrişor L.E., 2013, The shifting relationship between urban and spatial planning and the protection of the environment: Romania as a case study, Present Environment and Sustainable Development, 7(1), pp. 268-276.
 • Polish Environment Ministry, 2019, Jednotematyczne badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, https://www.gov.pl.
 • The World Bank, 2012, What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management, World Bank, https://openknowledge.worldbank.org.
 • The World Bank, 2018, What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, https://openknowledge.worldbank.org.
 • Toborek P., 2019, W 2020 r. miastom przyjdzie płacić za brak recyklingu. Kary sięgną ponad 200 milionów zł, www.portalsamorzadowy.pl.
 • UM Gdynia, (2014-2018), Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gdyni, https://www.gdynia.pl/bip.
 • UN, 2019, World Urbanization Prospects. The 2018 Revision, New York, https://www.un.org.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05a1ebe8-86e2-4b77-bd74-9617296022eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.