Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 88: Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju | 169-193

Article title

Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy

Authors

Content

Title variants

EN
Key Development Factors in Knowledge-Based Economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pojęcie gospodarki opartej na wiedzy pojawiło się w literaturze ekonomicznej stosunkowo niedawno. Rozwój związany z wiedzą miał miejsce w całej historii dziejów człowieka. Jednak w ostatnim okresie zauważane jest zdecydowane nasilenie zjawisk rozwoju gospodarczego powiązanego z szerokim zastosowaniem wiedzy. Zjawiska te wzbudziły zainteresowanie organizacji międzynarodowych takich jak ONZ, OECD czy Bank Światowy. W gospodarce opartej na wiedzy dalszych szans rozwojowych szukają korporacje transnarodowe oraz zwykłe przedsiębiorstwa. Naukowcy szukają odpowiedzi na czym polega specyfika gospodarki opartej na wiedzy, w czym tkwi kluczowy sukces jej powodzenia, czy da się ją rozwijać za pomocą metod administracyjnych. Często podkreślana jest rola społeczeństwa informacyjnego powiązanego z globalną gospodarką. Mówi się o kształtowaniu nowej cywilizacji związanej ze zmianami kulturowymi.
EN
The notion of knowledge-based economy has appeared in economic literature quite recently. The development linked to knowledge has accompanied a man since the beginning of their existence. However, within the recent years the phenomenon of economic development connected with broad application of knowledge has gained momentum. This process has triggered interest of such international organisations as the UNO, OECD or the World Bank. It is knowledge-based economy where both transnational corporations and ordinary firms are seeking their growth opportunities. Meanwhile, scientists are striving to get to know the specificity of knowledge-based economy, the reasons for its success or whether it is possible to make it grow by means of administrative methods. In this setting the role of information society linked to global economy is often emphasised. Much is also said about shaping new civilisation connected with cultural changes.

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej

References

 • Bylicki A., Uwagi dotyczące realizacji w Polsce programu budowy gospodarki opartej na wiedzy, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, A. Kukliński (red.), Warszawa 2003
 • Chojnicki Z., Czyż T., Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, A. Kukliński (red.), KBN, Warszawa 2003
 • Drucker P., The next Society: a Survey of the Near Future, “The Economist”, November 3, 2001
 • Druker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa, 1999
 • Fic M., Fic D., Partnerstwo w społeczeństwie wiedzy, w: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej. Wybrane kierunki polityki wspólnotowej, M. Dudka (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004
 • Francik A., Innowacyjność społeczeństwa jako warunek kreowania gospodarki opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe nr 671, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 • Freeman C., Soete L., Economic of Industrial Innowation, 3rd Edition Printer, London and Washington, 1997
 • Gorzelak G., Olechnicka A., Innowacyjny potencjał polskich regionów, w: Wiedza a wzrost gospodarczy, L. Zienkowski (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003
 • Kęsy M., Wartość firmy w nowej ekonomii, w: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej. Wybrane kierunki polityki wspólnotowej, M. Dudka (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004
 • Koźmiński A., Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?, w: Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa 2001
 • Koźmiński A., Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?, w: Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, G. Kołodko (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010
 • Kukiński A., Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN Warszawa 2001
 • Kukliński A., Drogi rozwojowe gospodarki opartej na wiedzy – doświadczenia i perspektywy, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, B. Wawrzyniak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003
 • Kukliński A., Konkurencyjne społeczeństwo permanentnej edukacji jako twórca gospodarki opartej na wiedzy, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, A. Kukliński (red.), KBN, Warszawa 2001
 • Marciniak S., Białoń L., Pietras C., Obrębski T., Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
 • Noga M., Stawicka M., Co decyduje o konkurencyjności Polskiej gospodarki?, CeDeWu, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2008
 • Orłowski W., Knowledge Economy and Knowledge-Based Growth: Some Issues in a Transition Economy, w: A. Kukliński, (red.),The Knowledge-Based Economy: The European Challenges of the 21st Century, State Committee for Scientific Research of the Republic of Poland, Warszawa
 • Panenka A., Stan i perspektywy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, w: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej – uwarunkowania i perspektywy rozwoju, (red.) M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004
 • Piątkowski M., Nowa gospodarka a transformacja, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2003
 • Sadowski A., Zajdel M., Stan zaawansowania Polski w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy, w: Polityka gospodarcza, nr 14, SGH, Warszawa 2006
 • Scheler M., Resentyment a moralności, Aletheia, Warszawa 2008
 • Schultz T. W., Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California, Berkley 1981
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960
 • Skrzypek E., Rola wiedzy we współczesnym zarządzaniu, w: Wspólna Europa – innowacyjność działania przedsiębiorstw, H. Brudulak, T. Gołębiowski, Difin, Warszawa 2003
 • Zacher L., „Nowa gospodarka” jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa, w: „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, G. Kołodko (red.), Wydawnictwo Key Text sp. z. o. o., Warszawa 2001
 • The Future of the Global Economy. Towards a Long Boom?, OECD, Paris 1999, s. 82. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985
 • Zarządzani e-wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OCED, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej, 2000
 • Zienkowski L., Gospodarka „oparta na wiedzy” – mit czy rzeczywistość?, w: Wiedza a wzrost gospodarczy, L. Zienkowski (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0866-9503

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05a397fa-5010-4681-b807-8ee7c3c3e57c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.