PL EN


Journal
2012 | Tom VII (XLVIII), fasc. A | 45-53
Article title

Отчет об исследованиях В Танаисе В 2007 ГОДУ (раскоп XXV)

Title variants
EN
Report on research in Tanais in 2007 (trench XXV)
PL
Sprawozdanie z badań w Tanais w 2007 roku (wykop XXV)
Languages of publication
RU EN PL
Abstracts
EN
In 2007 the Polish section of the IA RAN Archaeological Expedition to the Lower Don continued excavations in trench XXv located on the western border of Western Tanais. The investigations were focused on two areas. Defensive ditch (squares 22-25) Exploration of squares 22-25 was continued over from 2006. Culturally sterile layers were reached in square 25. The archaeological material from the fill of the ditch dated from the Roman and Hellenistic periods. Western town - area of the entry road (squares 100-108) Cultural layers continued to be explored in squares 100-105 in 2007; three new squares were opened this year as well (nos 106-108). Investigation of layers connected with the Hellenistic period in squares 100-104 uncovered the curtain of the first defensive wall (I), running in this sector from north to south. The section that was excavated was 5.20 m long, and 2.80-3.00 m wide. The wall structure consisted of stone facing and a clay-and-stone core. The other, northern curtain of the defensive wall was discovered in squares 101,106. It flanked the approach into the western part of the town of Tanais. It is situated approximately 1.70 m from curtain I. This season only the western facade of curtain II, wall 7, was investigated. Two streets were also discovered: street “a” running east-west and street “b” oriented north-south. Street “a” proceeded between curtain walls, from the gate in a gener¬ally eastern direction. It was 1.75 m wide. The excavated section measured 12.70 m. Street “b” was 1.30 m wide and took its course along the curtain of defense wall I. А section 11.00 m long of the street was excavated this season. Two fragments of rooms were also discovered this season. Room А was found in square 102 to the east of curtain II. From the west the room let on street “b”, from the south it adjoined street “a” and on the west was delimited by wall 11. The northern end is still hidden in the trench baulk. Room B was discovered in square 103. On the west it was adjacent to street “a”. Its northern limits in the form of wall 4 had been explored in 2006. Wall 13 delimited it on the west. Remains of plaster were discover¬ed on both these walls. А hearth measuring 1.00 m (N-S) and 0.70 m (E-W) was located in the northeastern part of room B. It had a clay floor. All of the architectural remains investigated this season proved to be dated to the 1st century BC. Altogether three burials (nos 13-15) were discover-ed in the squares explored this season. Burial 13 was discovered at the border of squares 101-106. The body had been laid in an oval pit 0.77 m long and 0.40 m wide. It was a partly preserved child burial with no grave accompaniments. The child had been laid on the right side with head toward the north/northeast. Burial 13 was dated to the end of the 2nd - first half of the 3rd century AD. Burial 14 in the eastern part of square 107 was a partly preserved grave of two individuals with no grave accompaniments.. No trace of the burial pit was recorded. Based on stratigraphic analysis of the context, the burial can be dated as not earlier than the 19th century. Burial 15 was recorded at the joining of squares 101-102 and 106-107. It was a heavily damaged grave of two individuals. The grave goods includ¬ed two handmade pots with flat bases, a glass bead, a bronze bracelet and mirror of the same material. There were no recordable traces of a grave pit. The overall dating of the burial is not earlier than the 6th century AD.
PL
W roku 2007 polski oddział Ekspedycji Archeologicznej Dolnego Donu IA RAN kontynuował badania prowadzone w wykopie XXV położonym na zachodniej granicy Tanais zachodniego. W tym sezonie wykopaliskowym badania skoncentrowane były na dwóch odcinkach. Rów obronny (kwadraty 22-25) W tym sezonie badawczym kontynuowano eksplorację założonych w roku 2006 kwadratów 22-25. Tylko we wschodniej części kwadratu 25 udało się doprowadzić eksplorację do poziomu calca. Materiał archeologiczny, pochodzący z przebadanych w tym sezonie warstw wypeł-niska rowu obronnego, datowany jest na okres rzymski i hellenistyczny. Zachodnia część miasta - rejon wjazdu (kwadraty 100-108) W sezonie 2007 kontynuowano eksplorację warstw kulturowych w kwadratach 100-105. zostały założone także trzy nowe kwadraty o numerach 106-108. W kwadratach 100-104 kontynuowano eksplorację warstwy kulturowej datowanej na okres hellenistyczny. W rezultacie prowadzonych tam prac odkryta została biegnąca po linii północ-południe kurtyna I muru obronnego. Długość odkrytego fragmentu kurtyny I wynosi 5,20 m, szerokość - 2,80 - 3,00 m. Jest to konstrukcja na dwa lica z wypełniskiem gliniano-kamiennym. W kwadratach 101,106 odkryta została druga, północna kurtyna muru obronnego, flankująca wjazd w zachodnią część miasta Tanais. znajduje się ona około 1,70 m na północ od kurtyny I. W tym sezonie badano jedynie zachodnią fasadę kurtyny II - mur 7. Odkryte zostały także dwie uliczki. Ulica „a” biegnąca po linii wschód-zachód oraz ulica „b” orientowana z północy na południe. Ulica „a” przebiega pomiędzy kurtynami muru obronnego i wiedzie od wjazdu w kierunku wschodnim. Jej szerokość wynosi 1,75 m. Długość odkrytego fragmentu ulicy „a” równa jest 12,70 m. Ulica „b” o szerokości 1.30 m, biegnie wzdłuż kurtyny I muru obronnego. Długość przebadanego w tym sezonie fragmentu ulicy „b” wynosi 11,00 m. Poza opisanymi wyżej konstrukcjami w sezonie 2007 zostały odkryte również fragmenty dwóch pomieszczeń. Pomieszczenie A znajdowało się w kwadracie 102 na wschód od kurtyny II. Od strony zachodniej pomieszczenie przylega do ulicy „b”. Od północy pomieszczenie A uchodzi w profil wykopu a od zachodu ogranicza je mur 11. Od strony południowej pomieszczenie A przylega do ulicy „a”. Pomieszczenie B odkryto w kwadracie 103. Od strony zachodniej przylega ono do ulicy „a”. Północna granica pomieszczenia B w postaci muru 4 została odkryta i przebadana w sezonie 2006. Od zachodu granicą pomieszczenia jest mur nr 13. Na murach 4 i 13 zarejestrowano pozostałości tynku. W północno-wschodniej części pomieszczenia B odkryto palenisko o wymiarach 1,00 m (po linii północ-południe) na 0,70 m (po linii wschód-zachód). Podłogę pomieszczenia B stanowiła gliniana polepa. Wszystkie odkryte w tym sezonie pozostałości architektoniczne datować należy na okres I w. p.n.e. W trakcie eksploracji w/w kwadratów odkryte zostały trzy pochówki - nr 13-15. Pochówek nr 13 odkryto na granicy kwadratów 101-106. Pochówek złożono w zbliżonej do owalu jamie o długości 0,77 m i szerokości 0,40 m. Był to częściowo zachowany pochówek dziecka bez inwentarza grobowego. Dziecko złożono w grobie na prawym boku z głową zwróconą na północ/północny-wschód. Pochówek nr 13 datowany jest na koniec II - pierwszą połowę III w. n.e. Pochówek nr 14 odkryty został we wschodniej części kwadratu 107; jamy grobowej nie zarejestrowano. Był to częściowo zachowany pochówek dwóch osobników bez inwentarza grobowego. W oparciu o analizę stratygrafii pochówek ten można datować na okres nie wcześniejszy niż XIX w. Pochówek nr 15 zarejestrowano na styku kwadratów 101-102 oraz 106-107. Był to bardzo zniszczony pochówek dwóch osobników. W inwentarzu grobowym odkryto dwa lepione ręcznie garnuszki z płaskim dnem, szklany paciorek, brązową bransoletę oraz brązowe lusterko. Śladów jamy grobowej nie odkryto. Datowanie pochówku nr 15 - nie wcześniej niż VI w. n.e.
Keywords
Journal
Year
Pages
45-53
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05ac58e7-4366-450c-8a95-4825b199b457
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.