Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(21) | 113-124

Article title

Innowacyjna działalność przedsiębiorstw w Polsce na tle Europy Środkowo-Wschodniej

Authors

Content

Title variants

EN
Innovative activity of enterprises in Poland versus Central and Eastern Europe

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Innowacyjna działalność polega na angażowaniu się podmiotów gospodarczych w różnego typu działania techniczne, naukowe, finansowe, organizacyjne i komercyjne, które mają w zamierzeniu lub prowadzą do wdrożenia innowacji. Działalność innowacyjna jest postrzegana jako źródło konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. W artykule dokonano analizy innowacyjności polskich podmiotów gospodarczych w kontekście przedsiębiorstw z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Europejskiej przez pryzmat trzech elementów: odsetka innowacyjnych przedsiębiorstw, nakładów przedsiębiorców na działalność B+R oraz aktywności patentowej w Europejskim Urzędzie Patentowym. Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej największą innowacyjnością mierzoną w aspekcie wymienionych elementów cechują się przedsiębiorcy ze Słowenii, Estonii oraz Republiki Czeskiej, najmniejszą innowacyjność wykazują natomiast podmioty z Rumunii, Bułgarii, Litwy, Łotwy oraz Polski. W Polsce w układzie międzywojewódzkim najlepsze wyniki osiągają przedsiębiorcy zlokalizowani na terenie województwa mazowieckiego, a najmniej korzystne z województw warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Głównym aspektem staje się więc właściwe wsparcie działań innowacyjnych w Polsce poprzez odpowiednią politykę innowacyjną kraju.
EN
Innovative activities are various technological, scientific, financial, organizational and commercial steps which are intended to or lead to implementation of innovations. Innovative activity is perceived to be a source of competitiveness and economic growth. This paper analyses the innovation of Polish enterprises in the context of companies from other countries of the Central and Eastern Europe and the European Union through the prism of three elements: percentage of innovative enterprises, R&D expenditure of entrepreneurs and patenting activities at the European Patent Office. Among the Central and Easter Europe countries, entrepreneurs from Slovenia, Estonia and the Czech Republic rank highest in terms of innovation measured with the three afore-mentioned elements whereas entities from Romania, Bulgaria, Lithuania, Latvia and Poland rank lowest in innovation. In Poland, as far as the voivodeship structure is concerned, the best results are achieved by entrepreneurs located in Masovian Voivodeship and the poorest by those located in Warmian-Masurian and Lublin voivodeships. Hence supporting innovative activities in Poland by means of an adequate country’s policy in this respect becomes the key issue.

Year

Issue

Pages

113-124

Physical description

Dates

printed
2012-12

Contributors

 • Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17

References

 • Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012. ISBN 978-83-934195-4-1.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012. ISSN 2083-2672.
 • European Innovation Scoreboard 2011, Comparative Analysis of Innovation Performance, Pro Inno Europe, Inno Metrics, 2012.
 • Eurostat database, Enterprises by type of innovation [online, dostęp 28.11.2012], aktualizacja 9.11.2012. Dostępny w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/se-arch_database.
 • Eurostat database, Patent applications to the EPO by priority year at the national level [online, dostęp 4.11.2012], aktualizacja 11.09.2012. Dostępny w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
 • Eurostat database, Total intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance [online, dostęp 28.11.2012], aktualizacja 6.03.2012. Dostępny w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
 • Nauka i Technika w 2010 r., GUS, Warszawa 2012. ISSN 1507-1294.
 • Piekut M., Działalność B+R czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2011, nr 3 (20), s. 87-95.
 • Piekut M., Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce i w innych krajach europejskich, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z Zakresu Zarządzania" 2011, 2 (19), s. 87-97.
 • Piekut M., Ochrona własności intelektualnej w Polsce i w krajach europejskich, "Wiadomości Statystyczne" 2010, nr 12, s. 63-76.
 • Wąż J., Pyrża A., Procedury ochrony wynalazków. W: Pyrża A. (red.), Poradnik wynalazcy: procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009. ISBN 978-83-913279-5-1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05aca1e9-b667-44a1-8a30-16dbd7d35e9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.