PL EN


2009 | 1(37) | 77-97
Article title

Kultura organizacyjna jako element systemów wczesnego ostrzegania

Title variants
EN
Organization Culture As an Element of Early Warning Systems
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article early warning systems identifying the threat of bankruptcy of a company are presented. However, the main aim of the article is to point to organization culture as a potential indicator allowing prediction of bankruptcy of a company. Also selected conceptions of organization culture and the functions it can perform in a company are presented. It is worth noting that organization culture is a unique source for a company that can be one of the indicators of its condition. In the author’s opinion the issue of using organization culture as an element of early warning systems against company bankruptcy comprises important social and economic processes changing the way the company is managed. To be sure, determining indicators that evaluate organization culture and on this basis constructing the discriminative function may be immensely difficult, but this problem was not the subject of the present article.
Contributors
 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL
References
 • Alvesson M., Berg P. O., Foretagskultur och organisation – symbolism: utreckling, teoretiska perspektiv och actuell debatt, Lund: Studenliteratur 1988.
 • Ansoff H. I., Zarządzanie strategiczne, Warszawa: PWE 1985.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 1994.
 • Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWE 1997.
 • Bednarski L., Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SK w Polsce” 1998, nr 46.
 • Bolesta-Kukułka K., Jak patrzeć na świat organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.
 • Cameron K. S., Quinn R. E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, model wartości konkurujących, Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2003.
 • Deal T. B., Kennedy A. A., Corporate Cultures, Addison–Wesley: Reading 1982.
 • Fraser D. R., Fraser L. M., Ocena wyników działalności banku komercyjnego, Warszawa: Związek Banków Polskich 1996.
 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: PWN 2000.
 • Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa: PWE 2000.
 • Jagiełło R., Zastosowanie metody analizy dyskryminacyjnej przy ocenie ryzyka kredytowego, w: Współczesny bank, red. W. L. Jaworski, Warszawa: Poltext 2000.
 • Koźmiński A. K., W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: PWN 2000.
 • Łucewicz J., Organizacyjne zachowania człowieka, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 1996.
 • Matuszak M., Upadki polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2000. Wybrane problemy i wyniki badan prowadzonych w sądach gospodarczych, w: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. B. Godziszewski, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2001.
 • Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania, SGH, www.centrumwiedzy.edu.pl.
 • Nogalski B., Kultura organizacyjna, duch organizacji, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego 1998.
 • Obłój K., Strategia sukcesu firmy, Warszawa: PWE 1995.
 • Paluchowski W. J., Niematerialność usług i jej psychologiczne implikacje, w: Marketing usług profesjonalnych. Kultura organizacyjna – osobowość profesjonalisty, Poznan: Akademia Ekonomiczna 1998.
 • Pietkiewicz E., Kałużny S., Bankowcy i dobre obyczaje, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1993.
 • Połczyńska-Gościniak R., Ocena przedsiębiorstwa w aspekcie kontynuacji działania, „Monitor Rachunkowości i Finansów” 2001, nr 3.
 • Schein E., Organizational Culture and Leadership. A Dynamic View, San Francisco, CA: Josey-Boss 1985.
 • Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2002.
 • Skalik J., Organizacja i zarządzanie, Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów 2001.
 • Stasiewski T., Upadek przedsiębiorstw, przyczyny, symptomy i metody przewidywania, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SK w Polsce” 1995, nr 33.
 • Strużycki M., Przedsiębiorstwo a rynek, Warszawa: PWE 1992.
 • Sułkowski Ł., Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych, Torun–Łódź: Wydawnictwo Dom Organizator 2002.
 • Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku – systemy wczesnego ostrzegania, Warszawa: Difin 2002.
 • Zaleska M., Podstawy rachunkowości dla analityków bankowych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05aea0c2-9166-4a8b-a3c2-f9a73400e443
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.