PL EN


2015 | 3 | 1 | 33-45
Article title

Zmiany w europejskim nadzorze bankowym po kryzysie finansowym

Content
Title variants
EN
Changes in the european banking supervision after the financial crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ostatni kryzys finansowy miał wiele skutków, które negatywnie wpłynęły na cały system finansowy. Do tych najbardziej dotkliwych należy zaliczyć upadłości instytucji finansowych, interwencje rządowe na rynkach finansowych, spadek cen aktywów, utratę płynności i wypłacalności przez instytucje finansowe, spadek PKB oraz załamanie w handlu światowym. Z tego powodu istotne było wypracowanie nowych, bezpieczniejszych reguł i norm nadzorczych dotyczących banków. Bazylea III wprowadziła zmiany w zakresie płynności krótko i długoterminowej oraz współczynnika CAR. Wprowadzono nowy unijny pakiet CRDIV/CRR. Ostatnie dyskusje i rozważania na temat nowych rozwiązań dotyczących adekwatności kapitałowej banków. Te nowe rozwiązania noszą nazwę TLAC i MREL. TLAC zakłada wprowadzenie dodatkowych wymogów ostrożnościowych wobec 30 największych banków, które uznane zostaną za najważniejsze z punktu widzenia ryzyka systemowego. Wymogi te nazwano zdolnością do całkowitej absorpcji strat. EBA przedstawił także standard minimalnego wymogu funduszy własnych oraz kwalifikowanych pasywów – MREL. Nie będzie on kolidował z wprowadzeniem wymogu TLAC. Te dwa nowe standardy powinny się nawzajem uzupełniać. Także polskie władze nadzorcze nie pozostały obojętne na kryzys i wprowadziły szereg nowych rozwiązań. Utworzony został Komitet Stabilności Finansowej, znowelizowano ustawę Prawo bankowe, ustawę o NBP oraz o BFG, wprowadzono przepisy z unijnego pakietu CRDIV/CRR oraz wprowadzono szereg nowych rekomendacji. Wszystkie te rozwiązania mają spowodować utrzymanie stabilności sektora bankowego w Polsce. Warto także nadmienić, że w Wielkiej Brytanii zaszły spore zmiany organizacyjne w zakresie wykonywania nadzoru bankowego w tym kraju. Zlikwidowano FSA, a w jej miejsce utworzono dwa nowe urzędy – PRA i FCA. Zmiany te wprowadzono w celu sprawniejszego wykonywania nadzoru i wcześniejszego wychwytywania sygnałów kryzysowych.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
33-45
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,
References
 • Adamczyk M. (2012), Współczesny kryzys finansowy, w: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu HZ UG, Gdańsk.
 • Boczniewicz A., Bojnowska A. (2010), Kryzys finansowy jako przejaw niestabilności systemu finansowego, w: Gospodarka, Nowe perspektywy po kryzysie, Kalinowski M., Pronobis M. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • Brzozowski M. (2014), CRDIV, CRR – instrumenty makroostrożnościowe, Wyd. NBP, Warszawa.
 • Czekaj J. (2010), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę, w: Globalizacja, kryzys i co dalej?, Kołodko G. (red.), Poltext, Warszawa.
 • Global Financial Stability Report (2010), IMF, Washington DC.
 • Mishkin F. S. (2002), Ekonomika pieni¹dza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nawrot W. (2009), Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa.
 • Ostalecka A. (2009), Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa.
 • Pawłowicz L., Broniewski R. (2015), Nowe propozycje tylko ograniczą moralny hazard w bankach, obserwator finansowy.pl, dostęp dnia 6.05.2015.
 • Pyka I. (2014), Nowe regulacje bankowe a stabilność finansowa polskiego sektora bankowego, Katowice.
 • Ramotowski J. (2015), Koniec z bankami za dużymi by upaść, obserwator finansowy.pl, dostęp dnia 16.05.2015.
 • Rekomendacja A (2010), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Rekomendacja I (2010), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Rekomendacja S (2011), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Rosati D. (2014), Regulacje makroostrożnościowe a stabilność sektora bankowego, BIK, Wyd. NBP, Warszawa.
 • Szpringer W. (2001), Bezpieczeństwo systemu bankowego (Konkurencja czy finansowy.pl, dostęp dnia 16.05.2015.
 • Uchwała KNF nr 307/2012 o wyznaczaniu wymogów kapitałowych związanych z poszczególnymi rodzajami ryzyka, Dz.Urz. KNF Nr 2, poz. 11 z późn. zm.
 • Uchwała KNF nr 173/2012 o limicie koncentracji zaangażowań, Dz.Urz. KNF Nr 1, poz. 9.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej, Dz.U. Nr 209, poz. 1317.
 • Ustawa z dnia 23 października 2008 roku o zmianie ustawy o Bankowym
 • Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1315.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Dz.U. Nr 196, poz. 1214.
 • www.london.trade.gov.pl, dostęp dnia 15.05.2015.
 • www.lemonde.fr, dostęp dnia 10.05.2015.
 • www.eba.europa.eu, dostęp dnia 19.05.2015.
 • www.knf.gov.pl, dostęp dnia 20.05.2015.
 • www.nbp.pl, dostęp dnia 20.05.2015.
 • www.bankofengland.co.uk, dostęp dnia 20.05.2015.
 • www.obserwatorfinansowy.pl, dostęp dnia 16.05.2015.
 • www.bik.pl, dostęp dnia 20.05.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05b06218-6f93-4867-b867-485d1aa16f97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.