Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 279-289

Article title

Rola sportu i rekreacji fizycznej w kształtowaniu się kapitału społecznego mieszkańców regionu

Content

Title variants

EN
The Role of Sports and Physical Recreation in Shaping of Social Capital of Region’s Residents
RU
Роль спорта и физической рекреации в формировании общественного капитала жителей региона

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Sport i rekreacja fizyczna z uwagi na swój integracyjny oraz angażujący charakter stanowią doskonałą platformę do budowania kapitału społecznego w regionie, który z kolei ma bezpośredni wpływ na jakość życia jego mieszkańców. Z uwagi na fakt, iż jakość życia jest jedną z najważniejszych determinant atrakcyjności regionu w kontekście wyboru miejsca zamieszkania obywateli, władze samorządowe powinny czynić starania, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej oraz wszelkich inicjatyw związanych ze sportem. W artykule zaprezentowano uwarunkowania rozwoju oraz wpływ sportu na kształtowanie się kapitału społecznego. Efektem rozważań jest autorska propozycja modelowego ujęcia procesu budowania kapitału społecznego przy aktywnym zaangażowaniu władz samorządowych oraz mieszkańców regionu.
EN
Sports and physical recreation, due to their inclusive and engaging character, are an excellent platform for building social capital in the region, which, in turn, has a direct impact on the quality of life of its residents. Due to the fact that the quality of life is one of the most important determinants of the attractiveness of the region in the context of the choice of the place of residence of citizens, local authorities should strive to support the development of sports infrastructure and all sport-related initiatives. The article presents the conditions of development and the influence of sports on the shaping of social capital. The final result of the discussion is the authors’ proposal for modelling the process of building social capital with the active involvement of local authorities and inhabitants of the region.
RU
Спорт и физическая рекреация ввиду своего интеграционного и вовлекающего характера представляют собой великолепную основу для формирования общественного капитала в регионе, который, в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на качество жизни его жителей. Учитывая факт, что ка- чество жизни – один из основных детерминантов привлекательности региона в контексте выбора местожительства граждан, органы местного самоуправле- ния должны стараться поддерживать развитие спортивной инфраструктуры и всякие инициативы, связанные со спортом. В статье представили обусловленности развития и влияние спорта на формирование общественного капитала. Эффектом рассуждений стало авторское предложение модельного подхода к процессу формирования общественного капитала при активном включении органов самоуправления и жителей региона.

Year

Pages

279-289

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Czapiński J. (2013), Stan społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społeczny, (w:) Czapiński J, Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Domański T. (red.) (1997), Marketing terytorialny, mat. konf., Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Działek J. (2011), Kapitał społeczny - ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3(45).
 • Frankowski Z. (red.) (2000), Działalność marketingowa gmin, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Ciechanów.
 • Heffner K. (2007), Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich,. Definicje-uwarunkowaniazależności- czynniki-skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, (w:) Rosner A.
 • (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Hoyle H.L. (2008), Event Marketing, John Wiley & Sons Inc., New York.
 • Kłodziński M. (2003), Kapitał społeczny jako podstawowy czynnik różnicujący stopień rozwoju gospodarczo-społecznego gmin wiejskich, (w:) Adamowicz M. (red.), Strategie rozwoju lokalnego, Aspekty instytucjonalne, Tom I, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kotarski H. (2013), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Mallen Ch. Adams L.J. (2008), Sport, Recreation adn Tourism Event Management, Butterworth-Heinemann, Burlington.
 • Marciszewska B. (1997), Marketing usług rekreacyjno-sportowych, Centralny Ośrodek Sportu Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa.
 • Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pope N., Turco D. (2001), Sport & Event. Marketing, The McGraw Hill, Rosewille.
 • Sierocińska K. (2011), Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, „Studia Ekonomiczne”, nr 1(LXVIII).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).
 • Wojewódzka-Wiewiórska A. (2011), Social capital as an endogenous factor of local development, „Roczniki Naukowe SERiA”, Tom XIII, Zeszyt 6.
 • Wojewódzka-Wiewiórska A. (2014), Strukturalny wymiar kapitału społecznego w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 347.
 • Zajda K. (2011), Czym jest kapitał społeczny mieszkańców polskiej wsi, jak go mierzyć i czy warto inwestować w jego wzmocnienie?, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica”, nr 37.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05b38fbd-016c-458b-9de8-3aa608acea5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.