PL EN


2019 | 2(60) | 114-125
Article title

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA WSPÓŁCZESNYCH CENTRÓW METROPOLII NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY – CZĘŚĆ 2

Content
Title variants
EN
Transport Accessibility of the Contemporary Centres of Metropolises on the Example of Warsaw – part 2
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono podstawowe zasady teoretyczne obowiązujące w krajach Europy Zachodniej dotyczące funkcjonowania transportu publicznego w śródmieściach rozwiniętych metropolii świata. Z tymi przykładami porównano systemy i stosowane zasady w obszarze centralnym Warszawy. Zwrócono uwagę na istotne dla transportu miejskiego w Warszawie opracowanie specjalistyczne, którego zasady nie są wprowadzane w życie lub zbyt wolno i jedynie fragmentarycznie wdrażane, co niweluje ich skuteczność naprawczą. Przedstawiono perspektywy rozwoju środków transportowych w mieście wobec pogarszającego się dramatycznie zanieczyszczenia środowiska i zbliżających się interwencji zapobiegawczych w skali globu. Przedstawiono wnioski zmierzające do spowodowania przyspieszenia działań naprawczych wobec corasz bardziej zauważalnych zmian klimatycznych.
EN
In her article, the author discussed the basic theoretical principles binding in the Western European countries, concerning the functioning of the public transport in town centres of the developed metropolises around the world. Those examples were compared with the systems and applied principles in the Warsaw central area. She paid attention to the important to the urban transport in Warsaw specialist study whose principles are not put into effect or are implemented slowly and only fragmentarily, what mitigates their remedial efficacy. The author presented the perspectives of the development of transportation means in the city in the face of dramatically deteriorating pollution of the environment and the approaching preventive interventions in the global scale. She also presented the conclusions aimed at the induction of acceleration of remedial measures in the face of more and more evident climate changes.
Year
Issue
Pages
114-125
Physical description
References
 • Barański M., Sołtan A. (2004), Warszawa – ostatnie spojrzenie – niemieckie fotografie lotnicze sprzed sierpnia 1944/ Warschau, der lezte Blick – deutsche Luftaufnahmen entstanden vor August 1944”, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa.
 • Borecka E. (1974), Portret Warszawy lat międzywojennych, Warszawa.
 • CH2M HILL (2013), „Ogólna koncepcja perspektywicznego układu sieci tramwajowej w Warszawie”, oprac. na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa.
 • Alexander Chr. (1977), A Pattern Language.Towns, Buildings, Construction, Oxford University Press, Oxford.
 • Dybalski J. (2019), Warszawski tunel srednicowy czeka wielka przebudowa, http://www.rynek kolejowy.pl/widomosci/warszawski-tunel-srednicowy-czekawielka-przebudowa-781 [dostęp: 15.01.2019].
 • Frontczak F., Kuczborski S., Kuligowski K, Skoniecki J., Wasilewicz W. (1995), 50 lat elektryfikacji PKP, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Guranowska-Gruszecka K. (2013), Śródmieście Warszawy w XX wieku, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.
 • Guranowska-Gruszecka K. (2017), Realizacje architektoniczne na trudnych gruntach Metropolii Warszawskiej, referat na konferencji doktorantów na Politechnice Świętokrzyskiej.
 • Guranowska-Gruszecka K., Łaskarzewska M. (red.) (2018), Węzły miasta, Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i NKA Naukowy Klub Architektury, Warszawa.
 • Osowski J. (2017), Dworzec jeździ w planach, „Gazeta Stołeczna”, 12.01.
 • Paszke A., Jerczyński M., Koziarski S., M. (1995), 150 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Warszawa
 • Pecenik P. (2017), Obsługa transportowa śródmieścia funkcjonalnego Warszawy w latach 1960-2015 na tle rozwiązań w innych miastach europejskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Pecenik P. (2017), Węzły przesiadkowe w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 53(2).
 • Elektryfikacja PKP na przełomie wieków XX i XXI (2006), Wydawnictwo ZP, Warszawa.
 • Rosiński L. (2010), Wąwozami na Powiśle, „Stolica”, nr 1-2.
 • Sereszczyński M. (2016), Węzły przesiadkowe zachęcą Łodzian do powrotu do transportu zbiorowego, „Dziennik Łódzki”, 29.02.
 • Transprojekt Gdański sp. z o.o. Pracownia Projektowa w Warszawie (2011), Zasady dostępności centralnych obszarów Warszawy dla komunikacji indywidualnej – Raport końcowy, Warszawa.
 • TVP INFP (2017), Walczyli z kurzawką, brakami dostaw i czasem. 90-letnia historia warszawskiego metra [dostęp: 13.02.2017].
 • Wodzicki R. (2010), Dworce główne w Warszawie, „Transport i Komunikacja”, nr 4.
 • Wodzicki R. (2003), Kształtowanie potencjału eksploatacyjnego warszawskiego systemu eksploatacyjnego, „Technika Transportu Szynowego”, nr 5. https://smogtok.com/smog [dostęp: 23.02.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05b8f6ea-3bf7-4f17-8623-3d7c61cbb316
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.