Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | XX (XXIX) | 29-42

Article title

Metaphysics in the shackles of asteiology

Content

Title variants

PL
Metafizyka w więzach asteiologii

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Will the dog crush heron’s leg, or will the heron pluck out the dog’s eyes? – an array of possible decodings of this animalistic drama appears in the logical-ontological space of the image. However, an image does not participate in any of the worlds it implies. This visual asteism shows that the ontological participation is different from the metaphysical. Thus, the problem of metaphysical participation will not be solved by the logical-rhetorical trope of diaporesis that Abraham Hondius used to achieve almost an isocephaly in this struggle between what is high-flying and what is mundane or – perhaps – between metaphysics and asteiology. We find a paradigmatic display of this struggle in the Parmenides, where the One was wittily juxtaposed with idea of ... dust. Moreover, in the case of analogy of being, the diaporia is also an aporia, since analogia entis as analogy as such must be ultimately understood analogically (sic!), and thus asteiologically. And this is not a mistake of ignotum per ignotum but a good solution to our problem (an euporia), which is unlikely to satisfy ontology seeking an evidentialist truth. Such a conclusion would be potentially important for asteiology as the ingenium theory, which traces its subreptions also to metaphysics.
PL
Czy pies zgruchocze łapę czapli, czy czapla wydłubie mu oczy? – ustawia się w przestrzeni logiczno-ontologicznej malowidła szereg możliwych rozstrzygnięć zwierzęcego dramatu. Lecz obraz nie partycypuje w żadnym ze światów, które implikuje. Ten wizualny asteizm ukazuje, że partycypacja ontologiczna różni się od partycypacji metafizycznej. Problemu partycypacji metafizycznej nie wyczerpie więc trop diaporezy, jakim posłużył się Abraham Hondius, by osiągnąć prawie izokefalię w tej walce pomiędzy tym, co górnolotne, i tym, co przyziemne, czy – być może – metafizyczne i asteiologiczne, a czego paradygmatyczny popis mamy w Parmenidesie, gdzie Jedno zestawiono z ideą … kurzu. Co więcej, w przypadku analogii bytu diaporia jest zarazem aporią, skoro analogia entis musi być ostatecznie rozumiana analogicznie (sic!), a więc asteiologicznie. I nie jest to błąd ignotum per ignotum, lecz dobre rozwiązanie naszego problemu (euporia), które ontologii poszukującej ewidencjalistycznej prawdy raczej nie zadowoli. Taka konkluzja jest potencjalnie doniosła dla asteiologii jako teorii ingenium, która tropi jego subrepcje także w metafizyce.

Year

Volume

Pages

29-42

Physical description

Contributors

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

References

 • Behler, Ernst, ed. (1981) Kritische Friedrich Schlegel Ausgabe, unter Mitwirkung von Jean-Jacqu¬es Anstett und Hans Eichner, vol. 16, Paderborn u. a.
 • Frege, Gotlob (1952) On Sense and Reference, in: Geach, Peter; Black, Max, eds (1952) Trans¬lations from the Philosophical Writings of Gotlob Frege, Oxford: Blackwel, pp. 56-78 (this text translated by M. Black).
 • Gabriel, Gottfried (1996) Ästhetischer “Witz“ und logischer “Scharfsinn“. Zum Verhältnis von wis¬senschaftlicher und ästhetischer Weltauffassung, Erlangen u. Jena: Palm und Enke.
 • Gabriel, G. (29. 09. 2018) Witz, https://web.archive.org/web/20090215101950/http://www.hwph.ch/inhalt/artikelbeispiel_1.html.
 • Kenney, Edward John; Clausen, Wendell Vernon, eds (1996) The Cambridge History of Classical Literature. II Latin Literature, Cambridge USA: Cambridge University Press.
 • Klubertanz, George P. (2009) St. Thomas Aquinas on Analogy. A Textual Analysis and Systhematic Synthesis, Eugene, Oregon: Wipf and Sock Publishers.
 • Fr. Krąpiec, Mieczysław Albert (1984) Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin: Redakcja Wydaw¬nictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Fr. Krąpiec, M. A. (29. 09. 2018) Analogia, in: Powszechna Encyklopedia Filozofii, pp. 1-15, http://www.ptta.pl/pef/pdf/a/analogia.pdf.
 • Lévi-Strauss, Claude (1987) Introduction to the Works of Marcel Mauss, transl. by Felicity Baker, London: Routledge & Kegan Paul.
 • Piotrowski, K. (2008) in: Brożek, A.; Jadacki, J., J., eds (2008) VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Księga streszczeń, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, pp. 491-492.
 • Piotrowski, K. (2010) Estetyka jako asteiologia, “Sztuka i Filozofia”, no. 36, p. 30-37.
 • Piotrowski, K. (2012) Acutum ingenium. Asteiologiczny motyw w estetyce i sztuce, “Estetyka i Kry¬tyka”, no. 24, pp. 151-168.
 • Pizzone, Aglae (2017) Toward a Byzantine Theory of Comic, in: Alexiou, Margaret; Cairns, Douglas, eds (2017) Greek Laughter and Tears. Antiquity and After, Edinburgh: Edinburgh Uni¬versity Press, pp. 146-165.
 • Solger, Karl Wilhelm Ferdinand (1829) Vorlesungen über Aesthetik, hrsg. von Karl Wilhelm Ludwig Heyse, Leipzig: F. A. Brockaus.
 • Fr. Sołtys, Andrzej (2016) Rekonstrukcja uniwersalnego pojęcia analogii w filozofii św. Tomasza, “Humanities and Social Sciences” , vol. XXI, 23, pp. 157-169.
 • The Dialogues of Plato (1892) Translated into English with Analyses and Introduction by B[en¬jamin]. Jowwett, M. A. in Five Volumes, 3rd edition revised and corrected, vol. IV, London: Oxford University Press, Humphrey Milford.
 • Thomas Aquinas (1882) Sancti Thomae de Aquino Opera omnia, Rome: Leonine edition.
 • S. Zdybicka, Zofia J. (1972) Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bo¬giem, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05d19514-69d0-4904-b6e0-c0438d4d8916
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.