Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15/1 | 143-158

Article title

Wpływ prawodawstwa Unii Europejskiej na zasady funkcjonowania transportu publicznego na obszarach miejskich w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
The impact of EU law on the legal framework for public transport in the urban areas of Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na kształt systemu prawnego państwa. Podjęcie decyzji o uczestnictwie w tej organizacji ponadnarodowej wiązało się z wyrażeniem woli do przyjęcia całości rozwiązań prawnych wypracowanych przez wspólnoty europejskie jako prawo obowiązujące w kraju. Zawarcie traktatu akcesyjnego wiązało się m.in. z przekazaniem niektórych kompetencji władz krajowych na rzecz Unii. Polityka transportowa ze względu na swoje znaczenie gospodarcze i społeczne jest jednym z obszarów, co do którego kompetencje zostały częściowo przekazane na rzecz instytucji wspólnotowych. Na przykładzie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym pokazano, jaki wpływ na krajowe przepisy prawa mają akty prawa europejskiego, a tym samym jak wpływają one na funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie miejskiego transportu publicznego.
EN
Poland’s accession to the European Union has impacted the state legal system. qe decision to participate in this supranational organization implied the will to accept the entire body of legal solutions developed by the European Communities as the law binding domestically. qe accession treaty entailed, for instance, transferring some competences from the state authorities to the EU. Transport policy (due to its economic and social importance) is one of the fields where the competences were partly devolved to community institutions. Based on the act on public collective transport it has been demonstrated how the domestic laws are in}uenced by the European legal framework and thus how it affects the operation of entities providing services in the field of urban public transport.

Year

Volume

Pages

143-158

Physical description

References

  • Adam R., SaQan M., Tizzano A., Zarys prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2014.
  • Furgalski A., Transport. Koszty zewnętrzne w transporcie. Infrastruktura i fundusze europejskie – materiał z Seminarium „Betonowe Drogi – dokonania i wyzwania”, Kielce 2015 r.
  • Hakenberg W., Prawo europejskie, Warszawa 2012.
  • Kalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Kraków 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05d585ab-3a8d-46fe-86bf-e54f87da397c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.