Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(95) | 45-52

Article title

Uwarunkowania otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstw budowlanych a działania adaptacyjne podejmowane przez generalnych wykonawców

Content

Title variants

EN
External Environment Conditions of Construction Companies and Adaptation Actions Taken by General Contractors

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zbadanie wybranych uwarunkowań otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie przedsiębiorstw budowlanych funkcjonujących w Polsce oraz przedstawienie przykładów działań adaptacyjnych podjętych w latach 2007-2014przez przedsiębiorstwa budowlane – generalnych wykonawców. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w Polsce występuje silna dodatnia korelacja między wzrostem gospodarczym a sprzedażą produkcji budowlano-montażowej. Działania adaptacyjne podejmowane przez badanych generalnych wykonawców często wynikały ze zmian makroekonomicznych w gospodarce. Koncentrowały się one głownie na przeobrażeniach instytucjonalnych oraz instrumentalnych.
EN
The main objectives of the paper are to study selected conditions of external environment for the functioning of construction companies operating in Poland and to present the examples of adaptation actions taken by general contractors in the years 2007-2014. The research shows that in Poland there is close correlation between the GDP growth and changes in the sale of construction and assembly production. The adaptation actions taken by general contractors resulted from macroeconomics changes in economy. The research subjects concentrate mainly on institutional and instrumental modifications.

Year

Issue

Pages

45-52

Physical description

Dates

published
2016-03-01

Contributors

 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych

References

 • Anaman K. A., Osei-Amponsah Ch., Analysis of the causality links between the growth of the construction industry and the growth of the macro economy in Ghana, “Construction Management and Economics”, 2007, vol. 25, issue 9.
 • Balina R., Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży robót budowlanych, „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia” nr 50, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012, nr 689.
 • Baza danych Głównego Urzędu Statystycznego, [dostęp 30.07.2015], .
 • Baza danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, [dostęp 30.07.2015], .
 • Cheung S. On, Pang K. H. Y., Anatomy of Construction Disputes, “Journal of Construction Engineering and Management”, 2013, vol. 139, no. 1.
 • Głodziński E., Managerial accounting system in construction enterprise -changes in times of crisis, /W:/ Knowledge Economy Society. Challenges of the Contemporary Management, red. naukowy: A. Malina, R. Oczkowska, T. Rojek, Publishing House of Cracow University of Economics, Cracow 2013.
 • Głodziński E., Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych w warunkach spowolnienia gospodarczego Polski, /W:/ Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, red. naukowy: R. Borowiecki, A. Jaki, Wyd. Fundacji UE w Krakowie, Kraków 2013.
 • Głodziński E., Zarządzanie projektami w warunkach niepewności – zakres i metodyka, „Przegląd Organizacji”, 2014, nr 7.
 • Górecki J., Problems associated with project maturity in construction companies, „Technical Transactions. Civil Engineering”, 2014, issue 2-B.
 • Hołda A., Wykorzystanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw branży budowlanej, „Zeszyty Naukowe UE w Krakowie”, 2009, nr 796.
 • Kerzner H., Projektmanagement. Ein Systemorientierter Ansatz zur Plannung und Steurerung, mitp, Heidelberg 2008.
 • Konnur B.A., Hundekar A.L., Restructuring Strategy for Construction Companies through RBV Theory, “Journal of Mechanical and Civil Engineering”, 2009, vol. 6.
 • Ming Ch. S., Runeson G., Skitmore M., Changes in profit as market conditions change: An historical study of a building firm, “Construction Management and Economics”, 1996, vol. 14, issue 3.
 • Mucha-Kuś K., Sołtysik M., Koopetycja w procesie inwestycyjnym na przykładzie projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce, „Studia Ekonomiczne UE w Katowicach”, 2013, nr 155.
 • Ofori G., The Construction Industry: Aspects of Its Economics and Management, Singapore: Singapore University Press, 1990.
 • Pheng L. S., Chuen Q. T., Environmental factors and work performance of project managers in the construction industry, “International Journal of Project Management”, 2006, vol. 24.
 • Raport nt. bankructw w Polsce w 2014 r., Coface, [dostęp 20.06.2015], .
 • Ruddocka L., Lopesb J., The construction sector and economic development: the ‘Bon curve’, “Construction Management and Economics”, 2006, vol. 24, iss. 7.
 • Sielewicz G., Panorama. Poland Construction Sector, The Coface Economic Publications, January 2015.
 • Spałek S., Assessing project maturity in the area of knowledge management in selected companies, “International Journal of Economics, Finance and Management Sciences”, 2014, vol. 2, iss. 2.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane z zm., (Dz. U. z 1994 roku, nr 89, poz. 414, art. 3, pkt. 12).
 • Wędzki D., Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa, „Badania operacyjne i decyzje”, 2005, nr 2.
 • Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze – wyzwania, relacje metody, red. naukowy: S. Marciniak, W. Wiszniewski, E. Głodziński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05d66772-9f8f-41a8-8523-8da087353edf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.