Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(83) | 16-23

Article title

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego determinantą zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu miastami objętymi znacząco obszarami Natury 2000

Authors

Content

Title variants

EN
Local Plans of Spatial Arrangement as the Determinant of Balanced Development in the Management of Significant Areas of the Cities Covered by the Natura 2000

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Stanowiący podstawę polityki przestrzennej ład przestrzenny składa się z licznych, zróżnicowanych uwarunkowań, między innymi środowiskowych. Ponadto podmioty kształtujące politykę przestrzenną powinny opierać swoje działania na zrównoważonym rozwoju. Zrównoważony rozwój może być wiązany z licznymi instytucjami – między innymi procedurą oceny oddziaływania na środowisko lub formami ochrony przyrody. Celem artykułu jest określenie, w jaki sposób aktywna polityka przestrzenna prowadzona przez gminę może wpływać na cele ważne z punktu widzenia środowiskowego, powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Badaniem objęto miasta województwa zachodniopomorskiego, na których w znaczącym zakresie wyodrębniono obszary Natury 2000
EN
The spatial order is the basis of spatial policy which is composed of numerous, diverse conditions, including the environmental ones. Moreover, the subjects shaping the spatial policy should base their actions on balanced development. The balanced development can be associated with numerous institution, including the procedure of environmental impact assessment or forms of preservation. The aim of this article is to determine how the active spatial policy pursued by the municipality can affect the goals important from an environmental point of view related to the balanced development. The study covered the cities and towns of West Pomeranian province where, to a significant extent, the author isolated the areas of Natura 2000 as at 1 January 2012.

Year

Issue

Pages

16-23

Physical description

Dates

published
2013-03-30

Contributors

 • Katedra Prawa I Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71 – 210 Szczecin

References

 • Boć J., Nowacki K., Samborska – Boć E., Ochrona środowiska, Kolonia Limited 2008.
 • Drzazga D., Planowanie przestrzenne jako instrument zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych w ujęciu teoretycznym (w:) D. Stawasz, D. Drzazga, C. Szydłowski, Wybrane aspekty sprawności zarządzania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Feltynowski M., Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako czynnik rozwoju zrównoważonego w gminach województwa łódzkiego (w:) M. Burchard – Dziubińska, A. Rzeńca (red.) Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Korzeniowski P., Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno – budowlany, Difin, Warszawa 2012.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 • Luchter B., Przyrodnicze podstawy gospodarowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • Mierzejewska L., Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktycze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 • Nowak M., Mickiewicz P., Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Parysek J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007.
 • Szczepańska A., Procesy decyzyjne w gospodarce przestrzennej (w:) E. Klima (red.) Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05d83665-e1c0-4e69-9489-b23a74ef0f4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.