Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 19 | 1 | 34-50

Article title

An Estimation Model for Anaerobic Power of Taekwondo Athletes Based on Field Tests

Content

Title variants

PL
Model szacunkowy dla wydolności beztlenowej zawodników Taekwondo na podstawie testów terenowych

Languages of publication

Abstracts

EN
Background. Anaerobic power is measured in Taekwondo with short -term explosive kicking and the muscle strength and endurance needed to push an opponent, has become extremely high. In previous studies, anaerobic power tests were developed but are inconvenient and somewhat lacking for Taekwondo athletes. Problem and Aim. In order to design an estimation model to measure variables in Taekwondo roundhouse kick field tests, the Wingate anaerobic power test was applied to the kicking speeds of 20 male elite-level Taekwondo players’ in laboratory and field tests over a three-week period. Methods. To estimate anaerobic power capability, laboratory tests included 30- and 90-second Wingate tests, and field tests included standard fitness tests and performing one set of Taekwondo roundhouse kicks at peak speed on three consecutive days for 30, 60, and 90 seconds, respectively. Variables were subjected to mean comparison, correlation, and multiple regression analysis by subjects’ weight class. The Wingate test was used to estimate anaerobic power capability. Results. Anaerobic power measured by the Wingate test significantly affected Taekwondo kicking performance for 0-5 seconds and 10-15 seconds, 50m running, and standing long jump tests. Conclusions. The results of this study suggest that utilizing 30 seconds of continuous kicking at peak speed, 50m running, and standing long jump are possible field tests components for an estimation model to determine anaerobic power capability in Taekwondo athletes.
PL
Tło. Siła beztlenowa mierzona w Taekwondo w trakcie krótkotrwałego szybkiego kopnięcia, oraz siły i wytrzymałości mięśni potrzebnych do popchnięcia przeciwnika, musi być niezwykle duża. We wcześniejszych badaniach opracowano beztlenowe testy wydajności, ale są one niewygodne i nieco niedostosowane dla zawodników Taekwondo. Problem i cel. Aby zaprojektować model szacunkowy do mierzenia zmiennych w badaniach terenowych kopnięcia okrężnego w Taekwondo, zastosowano test siły beztlenowej Wingate’a do zmierzenia prędkości kopnięć 20 najlepszych zawodników Taekwondo w testach laboratoryjnych i terenowych w okresie trzech tygodni. Metody. Aby oszacować beztlenową wydajność zastosowane zostały testy laboratoryjne obejmujące 30- i 90-sekundowe testy Wingate, a testy terenowe uwzględniały standardowe testy sprawnościowe i wykonanie w rundzie Taekwondo jednego zestawu kopnięć z maksymalną prędkością w ciągu trzech kolejnych dni, przez odpowiednio 30, 60 i 90 sekund. Zmienne zostały poddane analizie średniej statystycznej, korelacji i analizy regresji wielokrotnej według klasy wagowej badanych. Test Wingate’a posłużył do oszacowania wydajności beztlenowej. Wyniki. Siła beztlenowa mierzona testem Wingate’a znacząco wpłynęła na wydajność kopnięć w Taekwondo przez 0-5 sekund i 10-15 sekund, wyniki biegu na 50 metrów i testy w skoku w dal z miejsca. Wnioski. Wyniki niniejszego badania sugerują, że wykorzystanie 30 sekund ciągu kopnięć przy maksymalnej prędkości, biegu na 50 m i skoku w dal z miejsca są dozwolonymi komponentami testów terenowych dla modelu szacunkowego potrzebnego do określania wydajności beztlenowej zawodników Taekwondo.

Year

Volume

19

Issue

1

Pages

34-50

Physical description

Contributors

author
  • Gyeongju University, Gyeongbuk (Republic of Korea)
author
  • Keimyung University, Daegu (Republic of Korea)
author
  • Keimyung University, Daegu (Republic of Korea)
  • Keimyung University, Daegu (Republic of Korea)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05dd00f2-c853-4498-acfd-beacef53279c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.