Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4(35) Wokół biblioteki i czytelnictwa | 117-134

Article title

Kultura czytelnicza dziecka z zespołem Downa(studium przypadku)

Authors

Content

Title variants

EN
Reading culture of a child born with Down’s Syndrome(a case study)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Temat artykułu stanowi kultura czytelnicza dwunastoletniego chłopca z zespołem Downa, ucznia IV klasy szkoły specjalnej. W celu zbadania zagadnienia wyznaczono dyspozycje motywacyjne i instrumentalne, a także opisano zachowania czytelnicze dziecka. Wykorzystano również model badania motywacji czytelniczej w perspektywie psychologiczno-pedagogicznej Johna Guthriego i Allana Wigfielda; model ten został zaimplementowany do polskich warunków przez Zofię Zasacką. Omówiono zainteresowania i wybory czytelnicze chłopca. Materiał do badań zebrano po ustaleniu form spędzania przez niego wolnego czasu, przeprowadzeniu wywiadu z jego matką oraz określeniu motywacji czytelniczych dziecka za pomocą kwestio-nariusza. Analiza obejmowała okres od stycznia do marca 2018 r.
EN
The article presents the reading culture of a twelve-year-old boy born with Down’s Syndrom, a fourth grade student at a special needs school. The article studies the reading culture through delineating motivational and instrumental disposi-tions and description of the child’s reading habits. Moreover, the article utilizes John Guthrie and Allan Wigfield’s model of studying reading motivation in the psychologi-cal and pedagogic perspective, adapted into the Polish reality by Zofia Zasacka. The article also presents the child’s reading interests and choices. The research material was obtained through discussing the ways of spending free time with the child in question, followed by an interview with the mother and an attempt to define the reading motivations of the child through the use of a questionnaire. The analysis was conducted during the first quarter of 2018.

Contributors

author
 • Instytut Nauk o KulturzeUniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Adamczykowa, Z. (2004). Literatura dziecięca: funkcje – kategorie – gatunki. Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 • Andrzejewska, J. (1977). Kultura czytelnicza nauczycieli szkoły podstawowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Andrzejewska, J. (1989). Kultura czytelnicza jednostki jako program edukacji czytelniczej i przedmiot badań. Studia o Książce: ogólnopolski organ szkół wyższych, 18, 23–63.
 • Andrzejewska, J. (1995). Wzorzec kultury czytelniczej ucznia jako program edukacji czytelniczej. Biblioteka w Szkole : czasopismo pracowników bibliotek oświatowych, 5(6), 1–5.
 • Brzezińska, A., Burtowy, M. (red.). (1985). Psychopedagogiczne problemy edu-kacji przedszkolnej: wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wychowania przedszkolnego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Deńca, M. (2017). Czytelnicy ze specjalnymi potrzebami czytelniczymi. W: M. Antczak i A. Walczak-Niewiadomska (red.), Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia (s. 139–167). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Fedorowicz, M. (2002). Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełno-sprawnych: zarys dziejów, formy, obieg społeczny. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Grzybowska, A. (2014). Nauka czytania w procesie rozwoju dziecka z ze-społem Downa. W: B. Kaczmarek (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka (s. 183–191). Kraków: Oficyna Wy-dawnicza Impuls.
 • Kamińska, K. (1999). Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Warsza-wa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
 • Koźmińska, I., Olszewska, E. (2014). Wychowanie przez czytanie. Warszawa: Świat Książki.
 • Malendowicz, J. (1978). Proces czytania i pisania i trudności w jego opanowa-niu. W: H. Wasyluk-Kuś (red.), Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu: poradnik nauczyciela-reedukatora. Cz. 1: Wprowadzenie (s. 18–36). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedago-giczne.
 • Niemczykowa, A. (1993). Biblioteki szkół i zakładów specjalnych w systemie informacji. W: M. Drzewiecki (red.), Biblioteka i informacja w systemie edukacji: praca zbiorowa (s. 109–139). Warszawa: Stowarzyszenie Biblio-tekarzy Polskich
 • Skibska, J. (2012). Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania. Kraków: Oficyna Wydaw-nicza Impuls.
 • Stelmaszczyk, A. (2016a). Monia ratuje Faraona!. Warszawa: Zielona Sowa.
 • Stelmaszczyk, A. (2016b). Fiord i zaginiony naszyjnik. Warszawa: Zielona Sowa.
 • Stelmaszczyk, A. (2016c). Andzia i duch pana Baryłki. Warszawa: Zielona Sowa.
 • Styczek, I. (1979). Logopedia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Taboł, S. (2005). Istota czytania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Tinker, M. A., Dudziak, K. (1980). Podstawy efektywnego czytania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
 • Tomasik, E. (1994). Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej. War -szawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Tyszkowa, M. (1977). Aktywność i działalność dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Wigfield, A., Guthrie, J.T., McGough, K. (1996). A Questionnaire Measure of Children’s Motivations for Reading. Washington: National Reading Research Center.
 • Wojciechowski, J. (2000). Czytelnictwo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zasacka, Z. (2017). Czytelnicy zaangażowani – jak rozbudzać motywacje czy-telnicze dzieci i młodzieży. W: M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska (red.), Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia (s. 107–119). Warsza-wa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Zasacka, Z. (2014). Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05e30635-c1ee-4557-80ce-99746201be26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.