Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(42) | 557–566

Article title

Savings behaviour in households of farmers as compared to other socio-economic groups in Poland

Content

Title variants

PL
Zachowania oszczędnościowe gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Savings generated by the sector of households constitute an important growth factor in every economy. They are the basic source of capital accumulation, determining investment opportunities of the economy. Financial behaviour of households in terms of the accumulation of savings is infl uenced by numerous factors, both internal, i.e. connected directly with a given household, and external, independent of it. The aim of this paper was to analyse savings behaviour of households of farmers as compared to the other socio-economic groups in Poland in the years 2003 and 2013. Analyses were conducted on saving propensity, savings rates, and objectives and forms of savings accumulation by households of various socio-economic groups. Analyses showed that in 2013, saving propensity and savings rates in households of farmers were relatively low in comparison to other household groups. In households of farmers the objective of savings was, more frequently than in the other socio-economic groups of households, to ensure provisions for running consumption expenditure, purchase durable goods and expand their economic activity. In contrast, in comparison to the other households, farmers less frequently saved money for recreation and physical therapy.
PL
Oszczędności generowane przez sektor gospodarstw domowych stanowią ważny czynnik wzrostu każdej gospodarki. Są one bowiem podstawowym źródłem akumulacji kapitału, określającym możliwości inwestycyjne gospodarki. Na zachowania fi nansowe gospodarstw domowych w zakresie gromadzenia oszczędności wpływa wiele czynników – wewnętrznych, tj. związanych bezpośrednio z gospodarstwem domowym, jak i zewnętrznych, niezależnych od niego. Celem artykułu była analiza zachowań oszczędnościowych gospodarstw rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności w Polsce w latach 2003 i 2013. Analizie poddano skłonność do oszczędzania, stopę oszczędzania, a także cele i formy gromadzenia oszczędności przez gospodarstwa domowe należące do różnych grup społeczno-ekonomicznych ludności. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w 2013 roku w gospodarstwach domowych rolników stwierdzono stosunkowo niewielką skłonność do oszczędzania i stopę ich oszczędności w porównaniu z pozostałymi grupami gospodarstw domowych. W gospodarstwach domowych rolników częściej niż w pozostałych grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych celem oszczędzania były rezerwy na bieżące wydatki konsumpcyjne, zakup dóbr trwałego użytku oraz rozwój własnej działalności gospodarczej. Natomiast rzadziej w porównaniu z innymi gospodarstwami domowymi rolnicy oszczędzali na wypoczynek i rehabilitację.

Year

Issue

Pages

557–566

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Aktas A., Guner D., Gurssel S., Uysal G. (2010). Structural determinants of household savings in Turkey: 2003-2008. Betam Working Paper series 007. Bahcesehir University Center for Economic and Social Research.
 • Anioła A., Gołaś Z. (2012). Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce (Application of multivariate statistical methods in typology of savings strategies for Polish households). Materiały i Studia no. 282, Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Anioła A., Gołaś Z. (2013). Strategie oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce (Savings strategies of Polish households). Journal of Agribusiness and Rural Development no., 1(13), 19-31.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2012 roku (Budgets of households in 2012) (2013) Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Beer Ch., Mooslechner P., Schurz M., Wagner K. (2006). Austrian households’ financial wealth: an analysis based on microeconomic data. Monetary Policy & the Economy Q2/06.
 • Bérubé G., Côté D. (2000). Long-Term Determinants of the Personal Savings Rate: Literature Review and Some Empirical Results for Canada. Bank of Canada Working Paper 2000-3. Ottawa: Bank of Canada.
 • Bywalec Cz. (2009). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych (Economics and finances of households). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czapiński J., Panek T. (eds.). (2013). Diagnoza Społeczna - Warunki i jakość życia Polaków (Social diagnosis – Conditions and quality of life of Poles). Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Diagnoza Społeczna: zintegrowana baza danych (Social diagnosis: integrated data base) (www.diagnoza.com, accessed: 02.01.2014).
 • Fatuła D. 2(013). Stopa oszczędności gospodarstw domowych – różnice w ujęciu mikro- i makroekonomicznym (Household savings rates – micro- and macroeconomic differences). Wiadomości Statystyczne, no. 9, 17-24.
 • Fisher P., Anong S. (2012). Relationship of Saving Motives to Saving Habits. Journal of Financial Counseling and Planning, Volume 23, Issue 1, 63-79.
 • Krupa D., Walczak D., Chojnacka E. (2012). Preferencje w zakresie form alokacji oszczędności gospodarstw domowych in Poland (Preferences in the savings allocation forms in Polish households), Copernican Journal of Finance & Accounting, vol.1, Issue 1, 111-122.
 • Skikiewicz R. (2013). Skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych na tle zmian koniunktury konsumenckiej w Polsce (Savings propensity in households in view of changes in consumer confidence in Poland). Marketing i Rynek, no. 11, 9-15.
 • Wójcik E. (2007). Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności (Polish households in the savings market), Bank i Kredyt, vol. 38, no. 7, 55-66.
 • Zalega T. (2012). Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych (The effect of crisis on consumption and consumer behaviour in households). Problemy Zarządzania vol. 11, no. 1(40), vol. 1, 5-10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05e34343-6130-40d9-ac82-dc366eaad83d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.