Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 21 | 3(80) | 91-96

Article title

Wartości wynikowe w polskim prawie podatkowym

Authors

Title variants

EN
Performance values in Polish tax law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono te segmenty prawa bilansowego, które mają zastosowanie w ustalaniu podstawy i wymiaru podatku dochodowego. W pierwszej części omówiono przychody i koszty z rozróżnieniem terminu ujęcia wydatków jako kosztowych oraz przychodów, w drugiej natomiast odniesiono się do kategorii podatku odroczonego.
EN
The article discusses those segments of the balance sheet law that apply in determining the basis and amount of income tax. The first part discusses income and costs, with the distinction between the date of recognition of expenses as costs and revenues, while in the second part reference is made to the deferred tax category.

Year

Volume

21

Issue

Pages

91-96

Physical description

Dates

published
2018-11

Contributors

author
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland

References

 • Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Przychody – koszty – wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 • Grzesik M., Wynik finansowy: ujęcie podatkowe i bilansowe a zmiany w ustawie o rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Michalczyk L., Rola umorzenia aktywów trwałych w powstaniu różnic wyniku finansowego, „Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie” 2001, nr 1.
 • Michalczyk L., Wariantowe określenie podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym z wykorzystaniem wybranych metod rachunkowości, „Pieniądze i Więź” 2011, nr 4.
 • Michalczyk L., Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 2.
 • Nabielak B., Wańkowiak K., Rachunkowość aktywów trwałych, PWZN, Lublin 2007.
 • Nowak M., Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Pankowiak T., Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa 2013.
 • Spigarska E., Ujęcie wartości firmy w prawie bilansowym i podatkowym, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 4/6.
 • Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U. z 2014, poz. 851 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05e8fc21-e297-4593-8e9a-979593741f49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.