Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(145) | 89–103

Article title

Instytucja materialnoprawna cofnięcie uprawnienia

Authors

Content

Title variants

EN
The substantive law institution of the withdrawal of rights

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The principle of sustainability of fi nal administrative decisions is fundamental for administrative proceedings. An addressee of an administrative act may be deprived of his/her administrative legal right only when prerequisites are fulfi lled, specifi ed in the provisions of substantive and procedural administrative law. The deprivation of an acquired right takes place via an administrative act, after administrative proceedings had been conducted. The removal of an administrative decision from the legal system may take place for various reasons. An organ of public administration authoritatively interferes in the legal situation of the addressee of an administrative act, using the legal institution normalized in Article 163 of Code of Administrative Proceedings, which allows the annulment or modification of an administrative decision, on the basis of which the addressee gained his/her right. The practical employment of this provision requires co-applying provisions of substantive and procedural administrative law. The substantive law institution of the withdrawal of rights is a specific link between procedural and substantive provisions. It is only applied to fi nal administrative acts. The proceedings initiated pursuant to Article 163 of the Code of Administrative Proceedings are based on different principles than extraordinary the administrative proceedings in emergency mode.

Year

Issue

Pages

89–103

Physical description

Contributors

author
 • Dr, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego

References

 • 1. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • 2. Adamiak B., Wadliwość decyzji administracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1986.
 • 3. Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1974.
 • 4. Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z dnia 16 maja 1991 r., SA/Wr 371/91, OSP 1992, nr 2, poz. 29.
 • 5. Borkowski J., Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, PWN, Warszawa 1967.
 • 6. Chróścielewski W., Korzeniowska A., Glosa do wyroku NSA z dnia 31 lipca 2002 r., II SA/Gd 441/00, OSP 2004, nr 2, poz. 14.
 • 7. Chróścielewski W., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2002.
 • 8. Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne, PWN, Warszawa 1962.
 • 9. Górski M. i in., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • 10. Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, PWN, Warszawa 2011.
 • 11. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., System prawa administracyjnego. Prawo administracyjne materialne, t. VII, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • 12. Helios J., Jedlecka W., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.
 • 13. Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, PWN, Warszawa 1970.
 • 14. Jodłowski J., Siedlecki W., Postępowanie cywilne — cześć ogólna, PWN, Warszawa 1958.
 • 15. Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • 16. Kiczka K., Z zagadnień skutków prawnych zezwolenia, [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu tysiąclecia. Materiały konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 • 17. Kiełkowski T., Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • 18. Klat-Wertelecka L., Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 • 19. Knysiak-Molczyk H., Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 • 20. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Molczyk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
 • 21. Kotarb K., Przesłanki uzasadniające odwołalność decyzji administracyjnej na podstawie art. 163 k.p.a., „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 1.
 • 22. Kotulski M., Uwagi na tle zmiany lub uchylenia decyzji z zakresu pomocy społecznej oraz zwrotu świadczeń nie należnie pobranych, „CASUS” 2007, nr 43.
 • 23. Kurach M., Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjne, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2009, nr 2.
 • 24. Linde S.B., Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1951.
 • 25. Longchamps F., Uwagi o używaniu pojęć w naukach prawnych, „Zeszyty Naukowe Uniwer­sytetu Wrocławskiego. Seria A. Nauki Społeczne”, nr 27. Prawo VII, Warszawa–Wrocław 1960.
 • 26. Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.
 • 27. Łaszczyca G., Matan A., Umorzenie ogólnego postępowania administracyjnego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002.
 • 28. Nitecki S., Obligatoryjne formy weryfikacji decyzji administracyjnej w sferze pomocy społecznej, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 5.
 • 29. Pokrzywicki J., Postępowanie administracyjne w świetle orzecznictwa NTA, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1933, nr 6.
 • 30. Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
 • 31. Razowski P., Niedopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • 32. Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, PWN, Warszawa 1996.
 • 33. Sobieralski K., Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
 • 34. Starościak J., Bar L., Postępowanie administracyjne, karno-administracyjne i przymusowe w administracji, PWN, Warszawa 1949.
 • 35. Wegner-Kowalska J., Czy należy zachować art. 163 w kodeksie postępowania administracyjnego?, „Państwo i Prawo” 2015, z. 3.
 • 36. Woś T., Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie, PWN, Warszawa 1978.
 • 37. Żukowski L., Sawuła R., Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • 38. Żukowski L., Zmiana lub uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych na podstawie art. 145, 155 i 161 k.p.a., „Nowe Prawo” 1986, nr 10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05ed4333-25ae-442b-900b-e8e80eccfb07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.