Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012-2013 | 8-9 | 1: Prawo | 109-129

Article title

Status prawny związków zawodowych Straży Granicznej

Title variants

EN
The Legal Status of the Border Guard Trade Unions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest status prawny związków zawodowych Straży Granicznej, jako szczególnej grupy zawodowej należącej do tzw. służb mundurowych. Na tle historii i rozwoju przedstawiona została specyficzna struktura związków zawodowych tej formacji ze zwróceniem szczególnej uwagi na ograniczenia praw związkowych i przyczyny tych ograniczeń. W ramach podjętego zagadnienia omówione zostało ograniczone prawo koalicji oraz poruszona została kwestia całkowitego pozbawienia funkcjonariuszy Straży Granicznej prawa do strajku. Wskazane również zostały alternatywne wobec strajku, formy rozwiązywania sporów zbiorowych.
EN
The article deals with the legal status of the Border Guard trade unions since this unique occupational group is one of the so-called uniformed services. the unique structure of the trade unions functioning within this service is presented in the light of their history and development, with a special focus on restrictions to union privileges and their causes. For example, the issue of a restricted right of coalition is raised as well as the lack of the right to strike. Also, methods of solving collective disputes are indicated as solutions alternative to strike action.

Contributors

 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim

References

 • Baran K.W., Konstytucyjne aspekty wolności związkowych, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6, s. 4 n.
 • Deklaracja programowa Niezależnego Ruchu Żołnierzy Zawodowych WOP z dnia 18 marca 1990 r.
 • Dubowik A., Prawo zrzeszania się w związki zawodowe pracowników sektora publicznego, PiZS 2002, nr 6, s. 25.
 • Florek L., Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, PiP 1997, z. 11-12, s. 19.
 • Florek L., Rola umów międzynarodowych w zbiorowym prawie pracy, w: G. Goździewicz (red.), Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Toruń 2000, s. 89 n.
 • Gienieczko E., Marczak J., Nowe prawo związkowe, Warszawa 1991, s. 18.
 • Kolasiński K., Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, TNOiK, Toruń 1999, s. 288.
 • Komunikat (apel) Grupy Przedstawicielskiej Ruchu Obywatelskiego Wojska Polskiego przy Karpackiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza i Jednostce Wojskowej Służby Wewnętrznej w Nowym Sączu z 19 grudnia 1989 r.
 • Opis debaty sejmowej sporządzony przez por. Andrzeja Walczewskiego w dniu 12 października 1990 r.
 • Protokół Zjazdu Założycielskiego NSZZ FSG, Warszawa, 1 lutego 1991 r.
 • Sanetra W., Prawa (wolności) pracownicze w konstytucji, PiZS 1997, nr 11, s. 2 n.
 • Sanetra W., Wolności związkowe w świetle nowej ustawy o związkach zawodowych, „Przegląd Sejmowy” 1991, nr 5-6, s. 17-18.
 • Sękara M., Wolność koalicji funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych w świetle prawa polskiego i międzynarodowego, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2003-2004, s. 269 n.
 • Świątkowski A., Karta praw społecznych Rady Europy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 277-280.
 • Telegram nr 265 przewodniczącego Prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ FSG z 26 marca 1991 r.
 • Widera W., Związek zawodowy jako niezależnych podmiot w stosunkach przemysłowych: redefinicja „niezależności” w systemie postkomunistycznym, w: K. Kozak (red.), Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, Scholar, Warszawa 1997, s. 61 n.
 • Wronikowska E., Związkowa reprezentacja praw i interesów pracowniczych na szczeblu ogólnopolskim, w: G. Goździewicz, Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, TNOiK, Toruń 2001, s. 133 n.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05f01c33-60b2-4dd3-99e7-94dee89be6fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.