PL EN


2013 | 30 | 5-24
Article title

Źródła i ekonomiczne skutki kryzysów finansowych

Content
Title variants
EN
Source and Economic Effect of Financial Crises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mimo istnienia licznych negatywnych skutków procesu finansjalizacji w warunkach otwarte-go rynku i globalizacji, w Polsce zauważa się brak zainteresowania rzetelnymi, udokumentowa-nymi empirycznie badaniami dotyczącymi źródeł i przyczyn finansjalizacji oraz jej wpływu na wzrost gospodarczy i poziom życia ogółu mieszkańców. Uznając te problemy za istotne z punktu widzenia realizacji celów, jakie legły u podstaw integracji europejskiej, treścią opracowania jest charakterystyka źródeł finansjalizacji oraz jej skutków dla wzrostu gospodarczego i poziomu życia mieszkańców Polski jako kraju UE. W opracowaniu dokonuje się oceny stanu teorii w powyższym zakresie oraz zamieszcza się wyniki przeprowadzonych badań empirycznych.
EN
Despite evidence of numerous negative effects of the process of financialization in open mar-kets and under globalization, in Poland, there is a lack of interest in reliable, documented empiri-cal research on the sources and causes of financialization and its impact on economic growth and living standards of all residents. Recognizing these problems as important for the realization of objectives that were at the foundation of European integration, sources of financialization and its implications for economic growth and living standards of residents of Poland, as an EU country, were characterized. The state of theory in this area was assessed and the results of empirical research that was conducted were presented.
Year
Issue
30
Pages
5-24
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomii, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego
References
 • Bureau of Labours Statistics USA, 2011.
 • Dembinski P.H., 2011, Finanse po zawale, Studio Emka, Warszawa.
 • de Soto J.H., 2009, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Inst. L. von Mise-sa, Warszawa.
 • ECB Annual Report, 2009, 2010.
 • Estulin D., 2009, Prawdziwa historia Klubu Bilderberg, Wyd. Sonia Draga, Katowice.
 • Hongbing S., 2011, Wojna o pieniądz, Wyd. Wektory, Bielany Wrocławskie.
 • Hongbing S., 2011, Wojna o pieniądz 2, Wyd. Wektory, Bielany Wrocławskie.
 • Kęciek K., 2012, Bomba zegarowa Reagana, „Przegląd” 18 marca.
 • Kieżun W., 2012, Patologia transformacji, Wyd. Poltext, Warszawa.
 • Kowalik T., 2009, www.Polska transformacja.pl, Wyd. Muza, Warszawa.
 • Kowalik T., 2009, Systemowe źródła obecnego kryzysu finansowego „Master of bussines administration, no. 5(97).
 • Kowalik T., 2009, Kapitalizm kasyna, Wyd. Krytyka Polityczna, Warszawa.
 • Księżyk M., 2008, Koszty pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, „Ekonomia menedżerska”, nr 4.
 • Lips F., 2010, Złoty spisek, Wyd. Wektory, Bielany Wrocławskie.
 • Ministerstwo Finansów, Zegar długu publicznego Monthly Bulletin, May 2010.
 • Mundell R.M., 2009, Zróbmy jedną światową walutę (wywiad) „Polityka”, nr 12(2697).
 • Otte M., 2009, Kiedy nadchodzi kryzys, Studio Emka, Warszawa.
 • Polak E., 2009, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 • Raport Instytutu Sobieskiego, IS nr 11.
 • Roczniki statystyczne GUS za lata 2007–2010.
 • Robins R.H., 2006, Globalne problemy a kultura kapitalizmu, Wyd. ProPublico, Poznań.
 • Rueff J., 2012, Grzech monetarny zachodu, Warszawa.
 • Skalniak F., 1975, Podstawowe problemy struktury i funkcjonowania kredytu bankowe-go w PRL (praca habilitacyjna), WSE Kraków.
 • Stiglitz J.E., 2006, Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2010, Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa.
 • Strange S., 1986, Casino capitalism, London.
 • Szymański W., 2009, Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa.
 • Tittenbrun, 2007, Z deszczu pod rynnę. Meandry prywatyzacji, t. 1–4, Poznań.
 • www.eurostat.eu (dostęp 30.07.2011).
 • www.statgov.pl (dostęp 30.07.2011).
 • Walt T., 20100, Mocni w gębie, „Polityka”, nr 46(2833).
 • Zienkowski L., 2009, Czy to już zmierzch gospodarki rynkowej?, „Gazeta Wyborcza” z 3 lutego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05f382c6-1125-4411-a209-6bb35bcf10bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.