Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2/2018 | 33-55

Article title

Wpływ wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Impact of the introduction of employee capital plans on the amount of future pension benefits in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jedną z form realizacji ogłoszonej w 2016 r. Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – Programu Budowy Kapitału jest planowane na 2019 r. wdrożenie nowego, promowanego przez Państwo mechanizmu dodatkowego, grupowego oszczędzania na emeryturę – pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Kolejna propozycja w obszarze dodatkowego oszczędzania na emeryturę, obok mało popularnych wśród oszczędzających IKE, IKZE i PPE, skłoniła autora do zadania pytania o wpływ wdrożenia PPK na poprawę adekwatności dochodowej polskiego systemu emerytalnego. Dążąc do odpowiedzi na tak sformułowane pytanie w opracowaniu: 1) oszacowano stopień adekwatności dochodowej emerytur w Polsce; 2) przedstawiono rozwiązania proponowane w ramach projektu ustawy o PPK oraz 3) dokonano próby oceny wpływu wdrożenia PPK na zwiększenie adekwatności dochodowej systemu emerytalnego w Polsce. W rezultacie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że uczestnictwo w PPK zwiększy adekwatność przyszłych emerytur oraz przyczyni się do zmniejszenia luki emerytalnej, nie umożliwi ono jednak jej pełnego pokrycia.
EN
One of the ways for the realisation of Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – Programu Budowy Kapitału [A strategy for responsible growth – a programme for the building up of capital] and here one announced in 2016, is the planned implementation of a new and supplementary government promoted mechanism for group savings for retirement purposes – the so called PPK – employee capital plan. This next scheme in conjunction with the relatively unpopular IKE, IKZE and PPE retirement savings programmes, is a proposal for retirement savings that has promoted the said author to ask questions as to the impact the implementation of PPK might have on improving the income ‘adequacy’ of the Polish retirement pension system. In attempting to answer this question the following areas were explored: 1) an estimation of the degree of income adequacy in relation to pensions in Poland 2) a presentation of the solutions proposed within the PPK project and 3) undertaking an attempt at evaluating the influence of the implementation of PPK on increased income adequacy within the Polish retirement pension system. As a result of the analyses conducted it was ascertained that participation within the PPK programme increases the adequacy of future retirement pensions as well as resulting in a lessening of retirement deficits though without being able to cover them completely.

Year

Issue

Pages

33-55

Physical description

Dates

published
2018-09-14

Contributors

 • Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Aktywa funduszy inwestycyjnych (grudzień 2017), https://www.analizy.pl/ (20.04.2018).
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2017, Warszawa 2018, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5475/4/27/1/aktywnosc_ekonomiczna_iii_kw_2017.pdf (20.04.2018).
 • An ideal retirement system, 2016, https://www.mercer.com.au/insights/focus/CFAmercer-ideal-retirement-system.html (02.05.2018).
 • Assumptions for life expectancy by age, sex and type of projection, 2018, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (30.04.2018).
 • Barr N., Diamond P., Reformy systemu emerytalnego. Krótki przewodnik, Warszawa 2014.
 • Bezpieczeństwo dzięki zapobiegliwości, Warszawa 2001.
 • Chybalski F., Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, Warszawa 2016.
 • Czapiński J., Góra M., Świadomość „emerytalna” Polaków. Raport z badania ilościowego, Warszawa 2016, http://www.efcongress.com/sites/default/files/analizy/raport.pdf (27.04.2018).
 • Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2016.
 • Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje zmian, red. J. Rutecka, Warszawa 2014.
 • Góra M., System emerytalny, Warszawa 2003.
 • Góra M., Rutecka J., Elastyczny system emerytalny a potrzeby jego uczestników, „Ekonomista” 2013, nr 6.
 • Chybalski F., Skuteczność i efektywność systemu emerytalnego. Koncepcja analizy i próba pomiaru, Łódź 2012.
 • Friedman M., A Theory of the Consumption Function, Princeton 1957.
 • Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w 2017 roku, Warszawa 2018, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/IKE_IKZE_12_2017_61392.pdf (20.04.2018).
 • Jabłonowski J., Müller C., 3 sides of 1 coin – Long-term Fiscal Stability, Adequacy and Intergenerational Redistribution of the Reformed Old-age Pension System in Poland, „National Bank of Poland Working Paper” 2013, No. 145.
 • Jedynak T., Luka emerytalna a potencjał do oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, „Organizacja i Zarządzanie” 2017, nr 73.
 • Jedynak T., The directions of the development of supplementary pension scheme in Poland, „Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection” 2016, No. 22.
 • Jedynak T., The Role of Supplementary Retirement Savings in Reducing the Pension Gap in Poland, „Economic and Environmental Studies” 2017, Vol. 17, No. 2.
 • Kawalec S., Błażuk K., Kurek M., Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne?, Warszawa 2015.
 • Kolek A., Wojewódka M., Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż?, Warszawa 2017.
 • Mind the Gap. Quantifying the pension savings gap in Europe, 2016, http://www.aviva.com/media/thought-leadership/europe-pensions-gap (28.04.2018).
 • Modigliani F., Brumberg R., Utility analysis and the consumption function: an interpretation of cross-section data [w:] Post- Keynesian Economics, ed. K. Kenneth Kurihara, New Brunswick 1954.
 • Munnel A., Webb A., Hou W., How much should people save?, 2014, http://crr.bc.edu/briefs/how-much-should-people-save (2.05.2018).
 • Ostrowska-Dankiewicz A., Pieńkowska-Kamieniecka S., Istota i znaczenie indywidualnych form zabezpieczenia emerytalnego, „Modern Management Review” 2013, Vol. 18, No. 2.
 • Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators, Paris 2013, http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-en (28.04.2018).
 • Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators, Paris 2015, http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2015-en (28.04.2018).
 • Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 indicators, Paris 2017, http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en (28.04.2018).
 • Postawy Polaków wobec finansów, Warszawa 2015, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/postawy_polakow_wobec_finansow_2015.pdf (25.04.2018).
 • Postawy Polaków wobec finansów, Warszawa 2017, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/postawy_polakow_wobec_finansow_-_raport_fundacji_kronenberga_fundacji_think.pdf (25.04.2018).
 • Pracownicze Programy Emerytalne w 2016 roku, Warszawa 2017, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_PPE_w_2016_57222.pdf (20.04.2018).
 • Rutecka J., Analiza źródeł finansowania dodatkowych oszczędności emerytalnych, Warszawa 2016.
 • Rutecka J., Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – charakterystyka i czynniki rozwoju, Wrocław 2014.
 • Skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę – mit czy rzeczywistość, 2016, http://www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2016/03/Sklonnosc-do-oszczedzaniana-emeryture-2016-03-04.pdf (25.04.2018).
 • Szumlicz T., Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych [w:] Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych. Druk sejmowy nr 3946, Warszawa 2011.
 • The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU, Luxembourg 2015, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14529&langId=en (30.04.2018).
 • Whitehouse E., Adequacy (1). Pension entitlements, replacement rates and pension wealth, 2012.
 • Wybrane aspekty oszczędzania w polskim społeczeństwie, 2016, https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/wrzesien_2016/oszczedzanie/oszczdzanie_-_wyniki_badania.pdf (25.04.2018).
 • Wybrane aspekty prawne Pracowniczych Planów Kapitałowych, Warszawa 2018, http://www.instytutemerytalny.pl/wp-content/uploads/2018/03/Wybrane-aspekty-prawne-PPK-15-marca-2018.pdf (28.04.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-0725

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-05f3d95b-6ae6-41ce-a483-c968e470cbe7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.