Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 31 | 128-145

Article title

Przestrzenny wymiar nierówności w zakresie konsumpcji

Authors

Content

Title variants

EN
Spatial Dimension of Inequalities in a Sphere of Consumption

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu analizom poddaje się strukturę wydatków konsumpcyjnych polskich gospo-darstw domowych funkcjonujących w odmiennych układach przestrzennych. Dokonuje się oceny różnic strukturalnych pomiędzy województwami w kontekście spójności terytorialnej zachowań konsumpcyjnych w latach stopniowego ujawniania się skutków globalnego kryzysu. Przeprowa-dzone badania pozwalają zweryfikować tezę o dominacji tendencji dywergencyjnych w okresie 2008–2011. Wśród głównych uwarunkowań występujących dysparytetów wskazuje się na aspekty dochodowo-zatrudnieniowe. Stąd też podkreśla się ujawnianie się współzależności w układzie: nierówności na rynku pracy – nierówności dochodowe – nierówności konsumpcyjne. Zjawiska narastających dysparytetów stanowią ponadto podstawę wniosków o niepowodzeniu dotychcza-sowej polityki spójności i polaryzacyjnym charakterze procesów rozwojowych.
EN
The analysis of structure of consumption expenditures of Polish households functioning within different spatial areas was conducted in the study. There were estimated structural differences between voivodeships in the context of territorial cohesion of consumption behaviour in a period of gradual disclosure of effects of the global crisis. The research allowed to conclude about divergence processes in a period 2008–2011. Income and employment are pointed out among main determinants of the growing disparities. There are stressed relationships between: inequalities on a labour market – income inequalities – consumption inequalities. The growing disparities are also a base to conclude about unsuccessfull cohesion policy and polarized character of the growth processes.

Year

Issue

31

Pages

128-145

Physical description

Contributors

 • Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Bal I., 2012, Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako bariera rozwoju regionalnego [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty rozwoju regional-nego w kontekście procesów globalizacji, red. M.G. Woźniak, z. 28, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 • Bank Danych Lokalnych GUS, Rynek pracy/Bezrobocie/Stopa bezrobocia rejestrowane-go, www.stat.gov.pl, dostęp: 22.11.2012.
 • Bank Danych Lokalnych GUS, Rynek pracy/Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne)/Współczynnik aktywności zawodowej, www.stat.gov.pl, dostęp: 22.11.2012.
 • Bank Danych Lokalnych GUS, Rynek pracy/Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne)/Struktura pracujących według sektorów ekonomicznych, www.stat. gov.pl, dostęp: 22.11.2012.
 • Bank Danych Lokalnych GUS, Wynagrodzenia i świadczenia społeczne/Wynagrodzenia/ Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, www.stat.gov.pl, dostęp: 23.11.2012.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., 2012, Informacje i opracowania statystycz-ne, GUS, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., 2011, Informacje i opracowania statystycz-ne, GUS, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., 2010, Informacje i opracowania statystycz-ne, GUS, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2008 r., 2009, Informacje i opracowania statystycz-ne, GUS, Warszawa.
 • Bywalec Cz., 2005, Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego, „Gospodarka Narodowa” nr 11–12.
 • Cyrek M., 2012, Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Dąbrowska A., Radziukiewicz M., 2012, Wydatki na usługi w gospodarstwach domo-wych, „Wiadomości statystyczne” nr 10.
 • Eurostat, baza danych, Mean and median income before social transfers (pensions in-cluded in social transfers) by age and sex (ilc_di13), http://epp.eurostat.ec.europa. eu/portal/page/portal/statistics/search_database, dostęp: 25.03.2013.
 • Eurostat, baza danych, Overall structure of consumption expenditure by detailed COI-COP level (1 000) (hbs_str_t211), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ statistics/search_database, dostęp: 25.03.2013.
 • Horx M., 2002, Die acht Sphären der Zukunft, Signum, Wien-München.
 • Janoś-Kresło M., Słaby T., Złobyt w polskich gospodarstwach domowych. Aspekty teoretycz-ne i identyfikacja empiryczna [w:] Handel wewnętrzny. Perspektywy rozwoju marketin-gu, t. 2, red. S. Makarski, P. Cyrek, IBRKiK, Warszawa, wrzesień-październik.
 • Kukuła K., 1996, Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 • Kusińska A., 2012, Tendencje i zróżnicowania zachowań konsumentów na rynku [w:] Handel wewnętrzny. Perspektywy rozwoju marketingu, t. 2, red. S. Makarski, P. Cyrek, IBRKiK, Warszawa, wrzesień-październik.
 • Piontek F., Piontek B., 2012, Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójno-ści społeczno-ekonomicznej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Mo-dernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, red. M.G. Woźniak, z. 24, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 • Rogoziński K., 2003, Cywilizacja usługowa – samorealizujące się niespełnienie, Wy-dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Rudawska I. (red.), 2009, Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Szul E., 2012, Dekonsumpcja – moda czy sposób na kryzys [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w cza-sach kryzysu, red. M.G. Woźniak, z. 24, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 • Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych), Notatka sygnalna, GUS, materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 2012 r.
 • Woźniak M.G., 2008, Fundamentalne kwestie spójności społeczno-ekonomicznej w ujęciu holistycznym. Teoria i praktyka [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, z. 13, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 • Woźniak M.G., 2012, Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upo-wszechnienia się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej [w:] Nierówno-ści społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, red. M.G. Woźniak, z. 25, Uniwersytet Rzeszow-ski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 • Woźniak M.G., Jabłoński Ł., 2012, Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries. Synthesis [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospo-darczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, red. M.G. Woźniak, z. 28, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Sto-sunków Międzynarodowych, Rzeszów.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-060090b9-1475-48b6-9b8c-99ea46d9cf82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.