Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 109 | 3 | 189-204

Article title

Cień Jasieńskiego. Przyczynek biobibliograficzny

Title variants

EN
Jasieński’s Shadow. A Biobibliographical Contribution

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W dorobku literackim Brunona Jasieńskiego znajduje się utwór nie odnotowywany w opracowaniach biograficznych i bibliograficznych. Chodzi o wydany w Moskwie w 1934 r. tom "Biełomorsko-Bałtijskij kanał imienii Stalina. Istoria stroitielstwa, 1931–1934 gg"., pod redakcją Maksima Gorkiego, Leopolda Awerbacha i Siemiona Firina. Jasieński znalazł się w zespole 120 pisarzy, którzy wyjechali na zwiedzanie Kanału Białomorsko-Bałtyckiego, budowanego siłami więźniów, a następnie wszedł do grona 36 literatów, zaproszonych do przygotowania „kolektywnego” dzieła dokumentującego wizytę. Rozdziały poprzedza w nim lista współautorów. Nazwisko Jasieńskiego pojawia się w gronie współtwórców rozdziału 9: "Dobić wroga klasowego". W rozdziale tym polski pisarz przygotował najprawdopodobniej partie, których bohaterami byli więźniowie pochodzący z Azji Środkowej. Przed wyjazdem na budowę Jasieński ogłosił w języku rosyjskim powieść o budowie kanału w Tadżykistanie, "Człowiek zmienia skórę". Powieścią tą mógł Jasieński zaskarbić sobie zaufanie sowieckich władz, stając się osobą odpowiedzialną za przygotowanie fragmentów z rozdziału 9, poświęconych dojrzewaniu ideologicznemu budowniczych z mniejszości narodowych. Nie da się wykluczyć, że udział Jasieńskiego w redagowaniu zbiorowego tomu zaznaczył się też we fragmentach przygotowywanych przez Annę Bierzin, ówczesną żonę pisarza.
EN
In Bruno Jasieński’s literary output there is a piece which remains unnoted in biographical papers and bibliographies, namely a volume published in Moscov in the year 1934 entitled “Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История строительства, 1931–1934 гг. (Belomor: An Account of the Construction of the Great Canal Between the White Sea and the Baltic Sea)” edited by Maxim Gorky, Leopold. Auerbach, and Semen Georgievich Firin. Jasieński is found among the group of 120 writers who came to sightsee the White Sea–the Baltic Sea Canal build with the hands of prisoners, and subsequently entered the group of 36 men of letters invited to prepare a collective work documenting the visit. The work’s content is preceded by a list of contributors. Jasieński is found among the co-authors of chapter 9: “To Kill Class Enemy” in which the Polish writer probably prepared the parts the protagonists of which are Central Asia prisoners. Before his travel to the construction Jasieński published a novel in Russian about the building of a canal in Tajikistan entitled “Man Changes His Skin.” With the novel he might have won favor of Soviet authorities which made him responsible for preparing the fragments of chapter 9 about the ideological maturation of builders from national minorities. It cannot be excluded that Jasieński participated also in the parts prepared by Anna Berzin, at that time the writer’s wife.

Year

Volume

109

Issue

3

Pages

189-204

Physical description

Dates

printed
2018-09-28

Contributors

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0606d421-9d31-44bf-b4ed-49cc05b2f3a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.