Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(37) | 387-395

Article title

Potrzeba śledzenia pochodzenia produktu jako wymóg zapewnienia bezpieczeństwa żywności

Content

Title variants

EN
The need of the traceability of the origin of a product as a demand of providing food safety

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania było przedstawienie istoty oraz zasad funkcjonowania systemu śledzenia produktu w łańcuchu dostaw żywności, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych do tego celu mechanizmów identyfi kacji. Analiza literatury przedmiotu dowodzi, że identyfi kacja źródeł ryzyka przez system śledzenia ruchu oraz pochodzenia żywności ogranicza możliwość wystąpienia w niej potencjalnych zagrożeń oraz wpływa na poziom bezpieczeństwa żywności. Rozwój technik informatycznych pozwala na wspomaganie procesu traceability przez zaawansowane systemy komputerowe. Stosowane w przedsiębiorstwach systemy ERP, wykorzystujące takie narzędzia identyfi kacji jak kody paskowe czy identyfi kację drogą radiową, stwarzają możliwości śledzenia produktów w całym procesie produkcji oraz dystrybucji. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia pozwalają na szybką reakcję w celu wstrzymania produkcji, dystrybucji oraz wycofania wadliwych produktów z rynku
EN
The purpose of the research study is to present and analyse the principles of the functioning of the traceability in the food chain including the used methods of identifi cation. Analysis of the literature shows that risk sources identifi cation via food movement and its origin tracking reduces the potential risks possibility and infl uences the food safety level. The development of information technology allows to support traceability process by advanced computer systems. Used in the enterprise ERP systems using tools such as barcodes to identify whether the RFID create traceability of products throughout the production process and distribution. In case of detection any threat to allow for quick response in order to halt the production, distribution and withdrawal of defective products from the market.

Contributors

author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Bailey, D., Robb, J., Checketts, L. (2005). Perspectives on Traceability and BSE Testing in the U.S. Beef Industry. Choices. Mag. Food Farm Res. Iss., 4(20), 293–297.
 • Becker, T. (2000). Consumer perception of fresh meat quality: a framework for analysis. Brit. Food J., 3(102), 158–176.
 • Canavari, M., Centonze, R., Hingley, M., Spadoni, R. (2010). Traceability as part of competitive strategy in the fruit supply chain. Brit. Food J., 2(112), 171–184.
 • Casey, D., Lawless, J., Wall, P. (2010). A tale of two crises: the Belgian and Irish dioxin contamination incidents. Brit. Food J., 10(112), 1077–1091.
 • Centrum GS1 Polska (2008). Podręcznik stosowania systemu GS1. Poznań: ILiM.
 • Czarniecka-Skubina, E., Nowak, D. (2012). System śledzenia ruchu i pochodzenia żywności jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 5(84), 20–36.
 • Dabbene, F., Gay, P. (2011). Food traceability systems: Performance evaluation and optimization. Comput. Electron. Agr., 1(75), 139–146.
 • Donnelly, K., Olsen, P. (2012). Catch to landing traceability and the effects of implementation. A case study from the Norwegian white fish sector. Food Control, 1(27), 228–233.
 • Dupuy, C., Botta-Genoulaz, V., Guinet, A. (2005). Batch dispersion model to optimise traceability in food industry. J. Food Eng., 3(70), 333–339.
 • Dzwolak, W. (2009). Wybrane aspekty identyfi kowalności w łańcuchu żywnościowym. Med. Weter., 4(65), 245–249.
 • EDIFACT Rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (2014). Pobrane 10 grudnia 2014 z: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/unedifact/tradeedifactrules.
 • Fawcett, S., Lenk, A., Mousavi, A., Sarhadi, M. (2002). Tracking and traceability in the meat processing industry: a solution. Brit. Food J., 1(104), 7–19.
 • GS1 Standards Document (2012). Business Process and System Requirements for Full Chain Traceability, GS1 Global Traceability Standard, 1, 3. Pobrane 10 grudnia 2014 z: www.gs1.org/docs/traceability.
 • Januszewski, A. (2008). Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania (t. 1). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Kondo, N. (2010). Automation on fruit and vegetable grading system and food Traceability. Trends Food Sci. Technol., 1(21), 145–152.
 • Likar, K., Jevsnik, M. (2006). Cold chain maintaining in food trade. Food Control, 2(17), 108–113.
 • Majewski, J. (2006). Informatyka dla logistyki. Poznań: ILiM.
 • Montanari, R. (2008). Cold chain tracking: a managerial perspective. Trends Food Sci. Technol., 8(19), 425–431.
 • Mulder, R., Hupkes, H. (2007). European legislation in relation to food safety in production of poultry meat and eggs. J. Appl. Poultry Res., 1(16), 92–98.
 • Regattieri, A., Gamberi, M., Manzini, R. (2007). Traceability of food products: General framework and experimental evidence. J. Food Eng., 2(81), 347–356.
 • Rozporządzenie (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2002). Dz. U. L 31 z 1.2.2002.
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2011). Dz.U. UE L 242 z 20.09.2011.
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (2004). Dz.U. L 139 z 30.4.2004 (s. 1).
 • Rozporządzenie (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego Dz.U. L 139 z 30.4.2004 (s. 55).
 • Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi Dz. U. L 139 z dnia 30.4.2004 r.
 • Schroeder, T., Tonsor, G. (2012) International cattle ID and traceability: Competitive implications for the US. Food Policy, 1(37), 31–40.
 • Schwagële, F. (2005). Traceability from a European perspective. Meat Sci., 1(71), 164–173.
 • Smith, G., Pendell, D., Tatum, J., Belk, K., Sofos, J. (2008). Post-slaughter traceability. Meat Sci., 1(80), 66–74.
 • Sokołowski, G. (2005). Traceability – nowe wymagania prawa unijnego. Przem. Spoż., 7, 8–9.
 • Śliwczyński, B. (2008). Gwarancja bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw żywności. Przem. Spoż., 7, 2–8.
 • Śliwczyński, B. (2011). System traceability w łańcuchu dostaw – gwarancja bezpieczeństwa, jakości i szybkiej reakcji. Instytut Logistyki i Magazynowania – Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 137–138.
 • Śmiechowska, M. (2014). System identyfi kowalności w zapewnieniu tożsamości i bezpieczeństwa żywności. Ann. Acad. Med. Gdańsk., 44, 125–132.
 • Walaszczyk, A., Ordziński, M. (2014). Znaczenie zarządzania identyfikowalnością wyrobów spożywczych dla konsumentów – badania i analiza. Zesz. Nauk. SGGW Warsz., 14 (XXIX), z. 3, 177–185.
 • Wytyczne w sprawie wdrażania art. 11, 12, 14, 17, 18, 19 i 20 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymogi z zakresu prawa żywnościowego wnioski Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.
 • Yordanov, D., Angelova, G. (2006). Identifi cation and traceability of meat and meat products. Biotechnol. Biotechnol. Eq., 1(20), 3–8.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-060b3804-be9c-42f0-8d7c-033844811ab7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.