Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 48 | 2 | 189-204

Article title

Logopedyczna diagnoza dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka uwarunkowanymi korowo

Content

Title variants

EN
Logopedic Diagnosing Children with Cortical Based Speech and Language Development Disorders

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sformułowanie logopedycznej diagnozy u dzieci z rozwojowymi zaburzeniami mowy i języka wynikającymi z uszkodzenia i/ lub dysfunkcji OUN wymaga wnikliwego i długiego badania. W procesie tym konieczne jest przeprowadzenie prób sprawdzających poziom rozumienia i umiejętności budowania wypowiedzi oraz funkcjonowanie procesów umożliwiających przyswojenie języka, tj. słuchu fonematycznego, kinestezji artykulacyjnej, pamięci słuchowej. Niejednokrotnie dla podjęcia rozstrzygnięć diagnostycznych ważna jest dynamika zmian w poziomie rozwoju mowy dziecka, którą będziemy obserwować w procesie usprawniania.
EN
Formulation of a logopedic diagnosis with regard to children with developmental disorders of speech and language caused by trauma and/or malfunction of CNS requires thorough and long-term study. The diagnostic process involves performance of tests that check the level of comprehension, ability to formulate utterances and the functioning of processes enabling language acquisition, i.e. phonematic hearing, articulatory kinesthetics, auditory memory. In order to make diagnostic decisions it is often important to consider the dynamics of changes in the level of speech development of a child which is observed along the process of improvement.

Journal

Year

Volume

48

Issue

2

Pages

189-204

Physical description

Dates

published
2021-01-26

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Polonistyki Stosowanej, Zakład Logopedii i Emisji Głosu

References

 • Czaplewska E., Kochanska M., Maryniak A., Haman E., Smoczyńska M., 2014, SLI – specyficzne zaburzenie językowe. Podstawowe informacje dla rodziców i nauczycieli. Warszawa.
 • Dąmbska M., 1997, Z patofizjologii rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, [w:] Rozwój poznawczy i rozwój językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej, Materiały z konferencji, opr. H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwko, Warszawa, s. 7–9.
 • Emiluta–Rozya D., 2002, Projekt „Badania Mowy” Ireny Styczek jako pierwowzór Logopedycznego postępowania diagnostycznego, „Szkoła Specjalna” nr 3, s. 142–154.
 • Emiluta-Rozya D., 2007, Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy, „Poradnik Językowy” z. 8, s. 54–65.
 • Emiluta-Rozya D., 2008, Modyfikacja zestawienia form zaburzeń mowy H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozya, [w:] Diagnoza i terapia w logopedii, red. J. Porayski-Pomsta, Warszawa, s. 25–36.
 • Emiluta-Rozya D., 2013, Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym, Warszawa.
 • Foniatria kliniczna, 1992, red. A. Pruszewicz, Warszawa.
 • Grabias S., 2001, Perspektywy opisu zaburzeń mowy, [w:] Zaburzenia mowy, red. S. Grabias, Lublin, s. 11–43.
 • Herzyk A.,1992, Afazja i mutyzm dziecięcy, Lublin.
 • ICD-10 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta, 1997, [w:] Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, red. przekładu S. Pużyński, J. Wciórka, Kraków– Warszawa.
 • Jastrzębowska G., Pelc-Pękala O., 1999, Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski i G. Jastrzębowska, Opole, s. 670–686.
 • Kaczmarek L., 1988, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin.
 • Kordyl Z., 1968, Psychologiczne problemy afazji dziecięcej, Warszawa.
 • Kułakowska Z., Konera W., 2003, Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji, Lublin.
 • Kurowska M., 2012, Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego w świetle materiału badawczego, „Poradnik Językowy” z. 10, s. 60–76.
 • Kurowska M., 2013, Badanie słuchu fonematycznego u małych dzieci, [w:] Język i logopedia, red. Z. Zaron, J. Porayski-Pomsta, Warszawa, s. 113–122.
 • Kurowska M., 2015, Rokowania dotyczące rozwoju mowy i języka u dzieci z zaburzeniami uwarunkowanymi uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 18–31.
 • Kurowska M., 2016, Kształtowanie się zachowań komunikacyjnych u dzieci z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, Warszawa.
 • Kurowska M., 2017, Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z korowo uwarunkowanych zaburzeń mowy – podstawy teoretyczne i implikacje dla nauczycielskiej praktyki, „Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane” nr 3.
 • Law J., McKean C., Murphy C. A. , Thordardottir E., (red.) Managing Children with Developmental Language Disorder Theory and Practice Across Europ and Beyond, Routledge, London and New York.
 • Leonard L., 2006, SLI – Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, Gdańsk.
 • Łuria A., 1967, Zaburzenia wyższych czynności korowych wskutek ogniskowych uszkodzeń mózgu, Warszawa.
 • Mierzejewska H., 1971, Zaburzenia polskiego systemu fonetycznego w niektórych wypadkach afazji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Mierzejewska H., 1977, Afatyczna dezintegracja fonetycznej postaci wyrazów, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Mierzejewska H., Emiluta–Rozya D., 1998, Propozycja modyfikacji projektu „Badania Mowy” Ireny Styczek, „Logopedia” nr 25, s. 49–63.
 • Paluch A., Drewniak-Wołosz E., Mikosza L., 2003, Afa-Skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?, Kraków.
 • Panasiuk J., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, „Logopedia” nr 37, Lublin, 69–88.
 • Pisula E., 2005, Małe dziecko z autyzmem, Sopot.
 • Porayski-Pomsta J., 2015, O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia, Warszawa.
 • Rocławski B., 1995, Słuch fonemowy i fonematyczny. Teoria i praktyka, Gdańsk.
 • Rostowski J., 2012, Rozwój mózgu w cyklu życia. Aspekty bioneuropsychologiczne, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578.
 • Smoczyńska M., 2012, Opóźniony rozwój mowy a ryzyko SLI: wyniki badań podłużnych dzieci polskich, [w:] Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka, red. J. Porayski-Pomsta, M. Przybysz-Piwko, Warszawa, s. 13–37.
 • Strachalska B., 2013, Zmienność w afazji, [w:] Język i logopedia, red. Z. Zaron., J. Porayski-Pomsta, Warszawa.
 • Styczek I.,1982, Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, Warszawa.
 • Szeląg E., 2000, Neuropsychologiczne podłoże mowy, [w:] Mózg a zachowanie, red. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, Warszawa, s. 429–459.
 • Zaleski T., 2002, Opóźnienia w rozwoju mowy, Warszawa.
 • Zarębina M., 1965, Kształtowanie się systemu języka dziecka, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0611afb6-c19d-44a4-af29-1e09952542ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.