Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(780) | 109-119

Article title

Comparative case studies of trust and governance issues In the Hugarian fruit and vegetable sector

Title variants

EN
Porównawcze studia zaufania i zarządzania w wegierskim sektorze owoców i warzyw

Languages of publication

Abstracts

EN
The research topic of the study is to examine performance and sustainability of new emerging cooperatives in Hungary, As both success and failure of such cooperatives can be observed, the question arises as to what can make a producer owned organization sustainable. According to a recent (2011-2012) European Research project: “Support for farmers’ Cooperatives (SFC)” which has been commissioned and funded by European Commission, DG Agri, there are at least three main factors that determine the success of cooperatives in current food chains. These factors relate to: (a) position in the food supply chain, (b) internal governance, and (c) the institutional environment. The position of the cooperative in the food supply chain refers to the competitiveness of the cooperative vis-à-vis its customers, such as processors, wholesalers and retailers.
PL
Tematem badawczym tej pracy jest zbadanie wydajności i stabilności nowo powstających spółdzielni na Węgrzech. Można zaobserwować zarówno sukcesy i porażki takich spółdzielni, wtedy pojawia się pytanie, do czego może służyć producentowi posiadanie zrównoważenia organizacyjnego. Według ostatnich (2011-2012) badań Europejskiego projektu badawczego: ”Wsparcie dla spółdzielni rolniczych (SFC)”, które zostało zlecone i finansowane przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa, istnieją co najmniej trzy główne czynniki, które określają sukcesy spółdzielni we współczesnych łańcuchach pokarmowych. Czynniki te odnoszą się do: (a) pozycji w łańcuchu dostaw żywności, (b) ładu wewnętrznego, (c) środowiska instytucjonalnego. Pozycja spółdzielni w łańcuch dostaw żywności odnosi się do konkurencyjności spółdzielni wobec swoich klientów, takich jak np. przetwórcy, hurtownicy i sprzedawcy detaliczni. W ostatnich kilku latach formowanie organizacji producenckich na Węgrzech uległo zahamowaniu. Na przykładzie dwóch bardzo ważnych takich organizacji (POs), jednej- działającej z sukcesami, drugiej, której działalność po początkowym sukcesie zakończyła się porażką, sformułowano studia przypadku, ukazujące doświadczenia programów wsparcia takich organizacji z UE i narodowych oraz problemy dotyczące koordynacji działań kolektywnych ze strony farmerów i ich roli w tworzeniu „łańcuchów” dostawców żywności. Inny problem dotyczy niedostatku „miękkich” czynników, czyli kapitału społecznego ułatwiającego kooperację, opartego na zaufaniu i chęci współpracy

Contributors

  • dr Gábor G. Szabó, Institute of Economics, research Center for Economic and Regional Studies Hungarian Academy of Sciences
  • dr Anikó Juhász, Research Institute of Agricultural Economics (AKI)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-061b5866-4bbd-4a90-b840-fd60e870411e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.