Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 108(164) | 9-21

Article title

Zobowiązania wymagalne jednostek samorządu terytorialnego – zakres ujawnień

Content

Title variants

EN
Due liabilities of territorial self-government units – the scope of disclosures

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza zakresu ujawnień zobowiązań wymagalnych w systemie sprawozdawczości wybranych jednostek samorządu terytorialnego. Posiadanie zobowiązań wymagalnych (tj. nierozliczonych w terminie lub przeterminowanych) przez te podmioty sektora finansów narusza prawnie określone zasady gospodarowania środkami publicznymi, tj. są czynnikiem powodującym utratę płynności finansowej i naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także stanowią tytuł dłużny zaliczany do państwowego długu publicznego. W artykule dokonano analizy sprawozdań budżetowych z wykonania planu wydatków i operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego za lata 2016–2018. Metodyka badania została dopasowana do charakteru zmiennych i opiera się na nieparametrycznych testach statystycznych. Istotność statystyczna różnic między rozkładem zmiennej opisującej stosunek zobowiązań wymaganych do zobowiązań ogółem a wybraną zmienną grupującą zbadana została za pomocą testu sumy rang Kruskala-Wallisa. Badaniu poddano także regulacje prawne oraz literaturę z zakresu finansów publicznych i sprawozdawczości budżetowej.
EN
The article is an analysis of disclosures of due liabilities in the system of reporting used by territorial self-government units. The due liabilities (i.e., liabilities that have not been settled on time or liabilities that are past) of the units in question infringe legally regulated principles of managing public means, i.e., they are a factor that results in the loss of financial liquidity, and they infringe discipline of the public finance. Due liabilities are also a debt that is included in public debt. The article includes analyses of budget financial statements that refer to the expenditure plans and financial operations of territorial self-government units in the Silesian Province in the period 2016-2018. The research methodology was adjusted to the variables and is based on non-parametric statistical tests. The ANOVA Kruskal-Wallis test by ranks was used to test the statistical significance of differences between the distribution of a variable that describes the relationship between due liabilities to total liabilities and a selected nominal variable. Legal regulations and relevant public finance literature and budget financial statement reporting literature were also subject to this research.

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Rachunkowości
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Rachunkowości

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-061d1d9f-8885-4ce0-a096-6ea71949627f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.