Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 14 | 1 | 33-41

Article title

Operational risks in dangerous goods transportation chain on roads

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Ryzyko operacyjne w łańcuchach transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: This paper focuses on operational risks of members of dangerous goods (DG) transportation chain. Due to the fact that there are multiple parties involved in handling and transportation procedures, plenty of different risks can occur during these activities with DG. According to European Commission statistics on dangerous goods transport (DGT) there are up to 80 percent of accidents that are caused by a human error, 8 percent of accidents are caused by technical failure [Eurostat 2016]. The importance of human factor in Estonia has been underestimated as parties of a DG transportation chain are not aware what operational risks are there in their daily activities with chemicals, nor the level of severity of these risks. This paper focuses on identifying and analyzing of operational risks within a dangerous goods transportation chain related to the specific participant. By identifying and evaluating risks, the most critical of them are identified and evaluated upon possible harm to the entire chain. Methods: The paper presents a combined overview study based on theoretical aspects which are supported by results of previous studies regarding risk assessment of DG transport in practice. By implementing semi-quantitative risk assessment method, it finally allows differentiating operational risks according to their levels into acceptable, tolerable and unacceptable operational risks when transporting DG on roads. Results: Main results of a research map and prioritize main operational risks regarding how involved parties in Estonia evaluate possible harms resulted from their activities while handling and transporting DG. Results also confirm the main finding that human factor is one of the crucial factors why accidents occur. Conclusions: In the scope of further studies, the exact knowledge of operational risks in practice creates opportunities to manage these risks individually (from the perspective of each party separately) within the DG transportation chain. Hence, results of present study are milestones to focus on managing risks affected by human factor in road transport of DG.
PL
Wstęp: Ryzyko operacyjne członków łańcucha transportowego towarów niebezpiecznym jest tematem prezentowanej pracy. Ze względu na dużą ilość podmiotów będących uczestnikiem tego łańcucha, występuje również wiele różnych ryzyk związanych z transportem wyrobów niebezpiecznych. Według statystyk Komisji Europejskiej dotyczących transportu wyrobów niebezpiecznych, 80% wypadków jest spowodowanych czynnikiem ludzkim, natomiast 8% jest spowodowane przez awarie techniczne [Eurostat 2016]. Istotność czynnika ludzkiego jest niedoszacowania w Estonii, gdyż podmioty będące uczestnikami łańcucha transportowego towarów niebezpiecznych nie są świadome, jakie ryzyka operacyjne istnieją w trakcie ich obchodzenia się z takimi towarami. Najważniejsze z tych ryzyk zostały zidentyfikowane i oszacowane wraz z możliwych ich wpływem na cały łańcuch. Metody: Prezentowana praca zawiera analizę teoretycznych aspektów wraz praktycznymi przykładami dotyczącymi oceny ryzyk w transporcie wyrobów niebezpiecznych. Poprzez zastosowanie metody półilościowej oceny ryzyka, zróżnicowano ryzyka operacyjne odpowiednio do ich poziomu na akceptowalne, tolerowane i nieakceptowane. Wyniki: Główne wyniki naniesione na mapę oraz ustalenie kryteriów ryzyk operacyjnych w odniesieniu do udziału poszczególnych podmiotów w Estonii umożliwiło oszacowanie poszczególnych szkód wynikających z działań w obrębie transportu wyrobów niebezpiecznych. Potwierdzono, że czynnik ludzki jest jednym z kluczowym czynników powodujących wypadki. Wnioski: Dokładna wiedza dotycząca ryzyk operacyjnych w praktyce stwarza możliwość zarządzania tymi ryzykami w sposób indywidualny (z punktu widzenia każdego uczestnika) w obrębie łańcucha transportowego towarów niebezpiecznych. Otrzymane wyniki istotnie przyczyniają się do skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z czynnikiem ludzkim w transporcie wyrobów niebezpiecznych.

Journal

Year

Volume

14

Issue

1

Pages

33-41

Physical description

Contributors

  • Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia
author
  • Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-061e088d-6f47-4a4d-92b1-a18d17dccf96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.