Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 41-55

Article title

Kluczowa problematyka i wartości najnowszej polskiej prozy dla dzieci

Content

Title variants

EN
Crucial issues and values of the newest Polish prose for children

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Maria Ostasz w jednym z artykułów dokonuje przeglądu – syntezy polskiej prozy dla dzieci i młodzieży drugiej połowy XX wieku. Wymienia powieści dziecięco-młodzieżowe, baśnie, przykłady fantastyki literackiej, a także liczące się ośrodki badań nad literaturą dziecięco-młodzieżową oraz mechanizmy sterowania ówczesnym rynkiem czytelniczym. Niniejszy tekst, podkreślający potrzebę ciągłości badań historyczno-literackich literatury czwartej czy osobnej, jak zwykło się określać literaturę dla dzieci i młodzieży, zawierać będzie przegląd – próbę syntezy polskiej prozy dziecięcej początków XXI stulecia: jej warunki rozwoju, problematykę oraz wartości (estetyczne, społeczno-kulturowe, moralne), jakie ze sobą niesie. Dokonuję przeglądu problematyki prozy dla dzieci, którą odnajdziemy na stronie Polskiej Sekcji IBBY – Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych oraz Fundacji ABC, prozy ważnej ze względu na pełnione funkcje: teleologiczną, aktywizującą, kompensacyjną, terapeutyczną, dydaktyczno-wychowawczą, edukacyjno-poznawczą i ludyczną.
EN
The text contains the attempt of the synthesis of the Polish children’s prose of beginnings of the XXI century – conditions for the development of this artistic work, its issues and values (social and cultural, moral, aesthetic). I am making the trial of classification of issues of the prose for children which we can find on the Polish side of the Section IBBY and of the Foundation ABC; important prose on account of performed functions: teleological, activating, compensating, therapeutic, teaching, educational.

Year

Issue

2

Pages

41-55

Physical description

Dates

published
2015-12-31

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Adamczykowa Z., Literatura „czwarta” – w kręgu zagadnień teoretycznych, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2008.
 • Baluch A., Archetypy literatury dziecięcej, Wrocław 1993.
 • Białek J. Z., Ideowe i artystyczne właściwości prozy dla młodzieży o tematyce wojennej i okupacyjnej, [w:] S. Frycie, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945–1970. Zarys monograficzny, materiały. T. 1. Proza, Warszawa 1978.
 • Cieślikowski J., Wielka zabawa, Wrocław 1985.
 • Iwanowicz M., Uczniowska awersja do lektur szkolnych jako problem dydaktyczny i wychowawczy, „Acta Universitatis Lodziensis” 2006/8.
 • Janus-Sitarz A., Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole, Konstatacje. Oceny. Propozycje, Kraków 2009.
 • Kossakowska-Jarosz K., Wzorce kultury masowej w książce dla dzieci, [w:] Książka dziecięca 1990–2005: konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2006.
 • Krajewska A.M., Literacki obraz świata we współczesnej książce dla młodzieży, [w:] Książka dziecięca 1990–2005: konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2006.
 • Kotowska K., Jeż, Warszawa 1999.
 • Leszczyński G., Książki pierwsze. Książki ostatnie? Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności, Warszawa 2012.
 • Niesporek-Szamburska B., Baśń, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2008.
 • Ostas M., Proza dziecięco-młodzieżowa w drugiej połowie XX stulecia, „Annales Academiae Paedagoicae Cracoviensis” 2008.
 • Papuzińska J., Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 1996.
 • Papuzińska J., Wpływ świata mediów na kształt książki dziecięcej i style jej odbioru, [w:] Książka dziecięca 1990–2005: konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2006.
 • Saint-Exupéry A. de, Mały Książę, przeł. E. Łozińska-Małkiewicz, Toruń 1997.
 • Skowera M., „Harry Potter”, „Igrzyska śmierci” i rzeczywistość. Dwie opowieści o kulturze popularnej i przemocy, „Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA”, 2015/25.
 • Świerszczyńska-Jelonek D., Polska literatura dla dzieci młodszych, lata dziewięćdziesiąte, [w:] Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2002.
 • Wróblewska V., Postmodernizm we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży, [w:] Książka dziecięca 1990–2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, red. G. Leszczyński, Warszawa 2006.
 • Zając M., Książka dla dzieci pośród innych mediów, [w:] Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji, red. K. Heska-Kwaśniewicz, I. Socha, Katowice 1996.
 • „Guliwer”, www.facebook.com/kwartalnik.guliwer, dostęp: 15.02.2016.
 • Piotrowska D., Książka w świecie współczesnego dziecka, czyli co czytać naszym dzieciom, www.qlturka.pl/czytelnia,literatura,ksiazka_w_swiecie_wspolczesnego_dziecka_czyli_co_czytac_naszym_dzieciom,9306.html, dostęp: 15.02.2016
 • Polska Sekcja IBBY, www.ibby.pl, dostęp: 15.02.2016.
 • www.lubimyczytac.pl/ksiazka/34408/harry-potter-i-kamien-filozoficzny, dostęp: 15.02.2016.
 • Złota Lista, www.calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista, dostęp: 15.02.2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-4943

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-061e3ac1-18f5-4e30-b7a6-2e79420ed00f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.