Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 2(35) | 115-128

Article title

Rola kierownictwa duchowego w uświęceniu człowieka

Authors

Content

Title variants

EN
A role of the spiritual direction in one’s holiness

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kierownictwo duchowe oznacza prowadzenie człowieka do doskonałości chrześci-jańskiej. Chociaż rolę kierownika duchowego mogą wypełniać osoby świeckie, jed-nak w sensie ścisłym kierownikami duchowymi mogą być jedynie kapłani ze względu na święcenia prezbiteratu, które otrzymują oraz związaną z nimi funkcję uświęcania człowieka. Do istotnych celów kierownictwa duchowego należą: pogłębienie relacji z Bogiem, troska o rozwój życia duchowego i rozeznawanie duchowe. Kierownictwo duchowe jest niezastąpioną pomocą dla wszystkich, którzy pragną wzrostu duchowego.
EN
The Spiritual direction means leading a human being towards Christian perfection. Even though the role of a spiritual director can be entrusted to a lay person, strictly speaking the spiritual directors are understood to be priests considering their priestly ordination, which should serve as the tool towards one’s holiness. Among the rele-vant objectives of the spiritual direction are the deepening of the relationship with God, taking care of the development of the spiritual life and spiritual discernment. The spiritual direction is an irreplaceable help for all who have the desire for spiritual growth.

Journal

Year

Issue

Pages

115-128

Physical description

Dates

published
2018-12-25

References

 • Bernard C. A., L’aiuto spirituale personale, Roma 1985.
 • Cameli L. J., Spiritual Direction in Catholic Seminaries: Grace and Challenge, „Seminary Journal” 1(19) (2013), s. 17-21.
 • Costa M., Direzione spirituale e discernimento, Roma 1993.
 • Domaszk A., Kierownictwo duchowe alumnów seminariów duchownych i zakonników w pra-wie kanonicznym (I). Forma sakramentalna i pozasakramentalna, „Seminare” 3(36) (2015), s. 21-31.
 • Domaszk A., Kierownictwo duchowe alumnów seminariów duchownych i zakonników w pra-wie kanonicznym (II): zachowanie tajemnicy, „Seminare” 3(37) (2016), s. 35-45.
 • Ewagriusz z Pontu, O praktyce ascetycznej (Practicus), Pisma ascetyczne, t. 1, tł. K. Bielaw-ski, M. Grzelak, E. Kędziorek, L. Nieścior OMI, A. Ziernicki, Kraków 20072, „Źródła Monastyczne” 18, s. 223-255.
 • Gambari E., Directoires spirituels, w: M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, C. Baumgartner, M. Olphe-Galliard, A. Rayez, A. Derville, A. Solignac, P. Lamarche (red.), Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique doctrine et histoire, t. 3, Paris 1957, 1216-1222.
 • Gogola J. W., Rola poznania siebie w drodze zjednoczenia z Bogiem, „Itinera Spiritualia” 3 (2010), s. 89-100.
 • Gratton C., Direzione spirituale, w: M. Downey (red.), Nuovo dizionario di spiritualità, Città del Vaticano 2003, s. 236-240.
 • Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, Rzym 1981.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, Rzym 1992.
 • Jeżowski M., Kierownictwo duchowe versus self-made spirituality. Życie konsekrowane świa-dectwem autentycznej religijności chrześcijańskiej, „Życie Konsekrowane” 5(121) (2016), s. 72-94.
 • Kaltbach F., Dojrzałość jako cel kierownictwa duchowego, „Życie Konsekrowane” 1(57) (2006), s. 63-67.
 • Kaltbach F., Kierownictwo duchowe – kształtowanie wolności ducha w posłuszeństwie, „Życie Konsekrowane” 6(22) (2016), s. 80-95.
 • Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, Rzym 1994.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania do kapłaństwa. Ratio fundamentalis institu-tionis sacerdotalis, Watykan 2016.
 • Mercatali A., Padre spirituale, w: S. Fiores De, T. Goffi (red.), Nuovo dizionario di spiritua-lità, Milano 1997, s. 1116-1134.
 • Miczyński J. K., Il direttore spirituale come persona discernente. Studio sulla base della mo-derna letteratura teologica italiana, „Roczniki Teologii Duchowości” 1(56) (2009), s. 207-214.
 • Miczyński J. K., Kryteria rozeznawania duchowego i rozeznawania duchów w świetle współ-czesnej literatury teologiczno-duchowej, „Roczniki Teologii Duchowości” 3(58) (2011), s. 121-139.
 • Misiarczyk L., Czy konieczne jest kierownictwo do rozwoju życia duchowego?, „Pastores” 2(71) (2016), s. 30-77.
 • Ogórek P. P., Biblijno-teologiczne podstawy kierownictwa duchowego, „Życie Konsekrowane” 4(66) (2007), s. 8-16.
 • Ogórek P. P., Kierownictwo duchowe a sakrament spowiedzi, „Życie Konsekrowane” 4(66) (2007), s. 31-37.
 • Ogórek P. P., Kierownictwo duchowe formacją dojrzałego sumienia, „Życie Konsekrowane” 4(66) (2007), s. 17-30.
 • Piasecki P., Problemy kierownictwa duchowego osób konsekrowanych. Przestrzenie kierow-nictwa duchowego osób konsekrowanych w kontekście rozpoznawania znaków czasu we współczesnym świecie, „Duchowość w Polsce” 17 (2015), s. 148-160.
 • Places É. des, Bardy G., Vandenbroucke F., Rayez A., Olphe-Galliard M., Berthelot du Ches-nay C., Mac Avoy J., Sainte-Marie-Madeleine G. de, Delchard A., Rouquette R., Lacombe O., Direction spirituelle, w: M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, C. Baumgartner, M. Olphe-Galliard, A. Rayez, A. Derville, A. Solignac, P. Lamarche (red.), Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique doctrine et histoire, t. 3, Paris 1957, 1002-1214.
 • Poleszak L., Lenistwo duchowe, „Sympozjum” 1(19) (2010), s. 175-188.
 • Pryba A., Posługa sakramentalnej pokuty i kierownictwa duchowego w perspektywie świętości chrześcijańskiej, „Teologia i Moralność” 10 (2011), s. 201-212.
 • Przybyło W., Kierownictwo duchowe kobiet konsekrowanych, „Życie Konsekrowane” 4(66) (2007), s. 76-91.
 • Ruiz Jurado M., Rozeznawanie duchowe. Teologia, historia, praktyka, Kraków 2002.
 • Rusin B., Rola kierownika i penitenta w kierownictwie duchowym, „Życie Konsekrowane” 4(66) (2007), s. 47-57.
 • Saj M., Kierownictwo duchowe w życiu konsekrowanym – potrzeba czy konieczność?, „Życie Konsekrowane” 4(66) (2007), s. 38-46.
 • Selejdak R., Formacja kandydatów do kapłaństwa w świetle nowego Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, „Collectanea Theologica” 3(87) (2017), s. 97-133.
 • Skawroń J., Psychologia a kierownictwo duchowe, „Życie Konsekrowane” 4(66) (2007), s. 58-70.
 • Słomka W., Źródła postaw i życia chrześcijańskiego, Lublin 1996.
 • Struś J., Direzione spirituale, w: E. Ancilli (red.), Dizionario enciclopedico di spiritualità, Roma 1990, s. 793-806.
 • Zyzak W., Świeccy kierownicy duchowi, „Życie Konsekrowane” 5(91) (2011), s. 56-64.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0626431a-9e9e-4f58-b583-4a862692e1ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.