Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(34) | 59-74

Article title

Próba identyfikacji czynników określającychefektywność ubezpieczeń komunikacyjnychz punktu widzenia klientów

Title variants

EN
An attempt to identify the factors determining the insurance effectiveness from the customers’ point of view

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę wskazania tych elementów procesu ubezpieczenia komunikacyjnego, które przez klientów zakładów ubezpieczeń są uważane za wpływające na jego efektywność. Po zaprezentowaniu dyskusji na temat sposobu pojmowania efektywności w odniesieniu do produktu ubezpieczeniowego, przedstawiono wyniki badania ankietowego. Na podstawie analizy wyników przeprowadzonej ankiety zostały wskazane czynniki wpływające na ocenę efektywności ubezpieczenia z punktu widzenia klienta. Do istotnych z punktu widzenia klientów czynników zaliczyć można: system bonus-malus i wiążące się z nim zniżki, sposób zakupu ubezpieczenia, samą koncepcję ubezpieczenia, dotychczasową współpracę z ubezpieczycielem, a także doświadczenia związane z procesem likwidacji szkody.
EN
The article attempts to identify the elements of the motor insurance process that insurance customers indicate as influencing its effectiveness. After the discussion considering the ways in which the effectiveness in relation to insurance product can be considered, the results of the questionnaire survey are presented. As based on the results of the survey, the factors influencing the assessment of the insurance effectiveness from the customer’s point of view are identified. For the customers, the significant factors include the following: the bonus-malus system and related discounts, the method of insurance purchase, the concept of insurance, the previous cooperation with the insurer, as well as the experience with the claims settlement process.

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • Balicki A., Indeks surowości systemu bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2003, nr 1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2003.
 • Cieślik B., Wybrane podejścia do modelowania systemów bonus-malus i ich współistnienia na rynku, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zeszyt 21/2010, SGH, Warszawa, 2010.
 • Gwizdała Ł., Możliwości analizy systemów bonus-malus w świetle procesów Markowa, „Prace Naukowe Uniwersyetetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 228”, Wydawnictwo UE we Wroc-ławiu, Wrocław 2011, s. 156-167.
 • Lemaire J., Bonus-malus system in automobile insurance, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995.
 • Moto Scan 2009 (jesień) – Ubezpieczenia komunikacyjne, Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo, Listopad 2009, Gdańsk.
 • Pobłocka A., Szreder M., Bayesowska aktualizacja rozkładu liczby odszkodowań w ubezpieczeniach komunikacyjnych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” nr 1088, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Raport Rzecznika Ubezpieczonych: Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w okresie III kwartałów 2012 roku, www.rzu.gov.pl/pdf/Raport_III_kwartal_2012.pdf [15.10.2012].
 • Retail Insurance Market Study MARKT/2008/18/H, Final Report by Europe Economics, 26 November 2009, London, www.europe-economics.com/related-publications/53/financial-services.htm [15.10.2012].
 • Słownik języka polskiego, tom 1, red. W. Doroszewski, PWN, Warszawa 1960.
 • Ubezpieczenia komunikacyjne w latach 2005-2009, Wspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 3 sierpnia 2010, www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Raporty_opracowania/raporty_opracowania.html [15.10.2012].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06297792-2b1a-436c-9404-12b43081677b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.