Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 934-952

Article title

Nowoczesne metody wykorzystania węgla kamiennego

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Użytkowanie węgla kamiennego to nie tylko jego bezpośrednie spalanie. Współczesna nauka i inżynieria dysponuje takimi możliwościami przetwarzania tego surowca, które umożliwią jego wykorzystanie w sposób ekologiczny i zmniejszający szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Nowoczesne metody przygotowania węgla kamiennego (przeróbka mechaniczna i chemiczna), innowacyjne sposoby spalania (IGCC i PFBC) pozwalają na obniżenie emitowanych związków chemicznych oraz pyłów. Dwutlenek węgla może być wychwytywany i składowany w różnoraki sposób ograniczając jego niewątpliwe szkodliwe oddziaływanie. Metan jako kopalina towarzysząca wydobyciu węgla kamiennego to również nie do końca w pełni wykorzystywanie źródło energii. Chemiczne przetwarzanie węgla i produkcja paliw oraz podziemne zgazowanie stwarzają możliwości ograniczenia zależności od importu surowców oraz na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Węgiel kamienny to wbrew pozorom nie „brudna energia”, a surowiec, który odpowiednio użytkowany może być gwarantem wzrostu i rozwoju społeczno gospodarczego.

Contributors

 • Uniwersytet Śląski

References

 • Badyda K., Możliwości zagospodarowania gazu kopalnianego w Polsce dla celów energetycznych, Energetyka, czerwiec 2008.
 • Czaplicka-Kolarz K. (red): Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Część 1. Studium gospodarki paliwami i energią dla celów opracowania foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2030, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2007.
 • Czaplicka-Kolarz K., Galiniak G., Klich J., Strugała A., Badania procesu podziemnego zgazowania węgla w ramach Projektu NCBiR i ocena bazy surowcowej dla tego procesu, Przegląd Górniczy Nr 2, (1083), Tom 69 (CIX.
 • Dreszer K., Więcław-Solny L., Obniżenie emisji CO2 z sektora energetycz-nego – możliwe ścieżki wyboru technologii, Polityka Energetyczna, Tom 11, Zeszyt 1, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami mineralnymi i Energią PAN, Kraków2008.
 • Gąsiorowska E., Technologia CCS – szansa czy ślepa uliczka?, Studia BAS Nr 1(21) 2010.
 • GeoNet, Podziemne składowanieCO2 – czym jest tak naprawdę?, Broszura informacyjna, Brak wydawcy i roku wydania.
 • Głogowski T., Nowoczesne wykorzystanie węgla, czyli energia bez spalania, Kompania Węglowa, Gazeta firmowa, Nr 6 (50), czerwiec 2013.
 • Gonet A., Nagy S., Rybicki C., Siemek J., Stryczek S., Wiśniowski R., Technologia wydobycia metanu z pokładów węgla (CBM), Górnictwo i Geologia, Tom 5, Zeszyt 3, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 • http://kie.is.pcz.pl/
 • http://www.gig.eu
 • http://www.rp.pl/artykul/74016.html.
 • Jachimowicz M., Z czasopism zagranicznych, Czystsze technologie spala-nia węgla, Przegląd Mechaniczny Zeszyt Nr 10/2007.
 • Kobyłecki R., Bis Z., Węglowe ogniwo paliwowe – wysokosprawne źródło czystej energii elektrycznej, Polityka Energetyczna, Tom 11, Zeszyt 1, Wy-dawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2008.
 • Kossuth S., Górnictwo węglowe na Górnym Śląsku w połowie XIX wieku, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1965.
 • Lorenz U., Skutki spalania węgla kamiennego dla środowiska przyrodniczego i możliwości ich ograniczania, Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Sympozja i Konferencje nr 64. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2005.
 • Ludwik-Pardała M., Niemotko K., Przegląd metod podziemnego zgazowania węgla na podstawie wybranych przeprowadzonych prób na świecie, Przegląd Górniczy Nr 2, (1083),Tom 69 (CIX).
 • Malko J., CCS w Europie – historia ostatnich dwóch lat, Energetyka Cieplna i Zawodowa Nr 10/2012.
 • Matuszewski K., Zapobieganie katastrofom górniczym w kopalniach węgla kamiennego, Bezpieczeństwo pracy Nr 05/2009.
 • Metan zarabia. Pierwszy krok zrobiony, Kompania Węglowa, Gazeta fir-mowa, Nr 4 (7), maj 2009.
 • Michalski J., CCS: technologia o kruchych fundamentach ekonomicznych, lecz mocnych filarach prawnych, Teberia Nr 30/2013.
 • Olkuski T., Sposoby poprawy negatywnego skutku oddziaływania węgla na środowisko przyrodnicze poprzez stosowanie alternatywnych metod jego wykorzystania, Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 15, Rok 2013.
 • Olkuski T., Upłynnianie i zgazowanie węgla sposobem na jego wykorzystanie w silnikach spalinowych i w energetyce, Rynek Energii Nr 4 (101)/2012.
 • Ryczkowski E., Górnictwo ogólne, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1971.
 • Stańczyk K., Dubiński J., Cybulski K., Wiatowski M., Świądrowski J., Kapu-sta K., Rogut J., Smoliński A., Krause E., Grabowski J., Podziemne zga-zowanie węgla – doświadczenia światowe i eksperymenty prowadzone w KD Barbara, Polityka Energetyczna, Tom 13, Zeszyt 2, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2010.
 • Świądrowski J., Rejman-Burzyńska A., Jędrysik E., Węgiel brunatny jako surowiec do produkcji paliw płynnych, Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 31, Zeszyt 2, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydawnictwo AGH, Kraków 2007.
 • The Bellona Foundation, Insuring Energy Independence. A CCS RoadMap for Poland, Bellona Foundation, Krakow, Poland 2011.
 • Tokarska A., Problematyka uzyskiwania frakcji paliwowych z węgla i odpa-dowych poliolefin, Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 10, Rok 2010.
 • Tokarski S., Janikowski J., CCS - co to za technologia?, Koncern Nr 5(77) maj 2007.
 • United States, Method and apparatus for liquefaction and distillation of Volatile matter within solid carbonaceous material, Patent Application Pub-lication, Pub. No.: US 2013/0020189 A1, 24.01.2013

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3524

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0632f5b2-f408-4f73-9517-955092b25072
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.