Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(26) | 289-309

Article title

Innowacyjność w zarządzaniu organizacjami opartymi na wiedzy

Content

Title variants

EN
Innovation in the management of the knowledge-based organizations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest przedstawienie innowacyjnych zmian w nowoczesnym zarządzaniu wiedzą i organizacjami opartymi na wiedzy. W artykule uzasadniono niezbędność wprowadzania innowacyjnego zarządzania w okresie szybkiego rozwoju konkurencyjności rynkowej. Wykazano wpływ zmian technologicznych, informatycznych i komunikacyjnych na metody i formy współczesnego zarządzania. Ponadto przedstawiono warunki jakie powinna spełniać organizacja oparta na wiedzy. Ukazano jej cechy charakterystyczne, zasady i koncepcje. Podano przykłady związanych z wiedzą organizacji: sieciowych, fraktalnych i wirtualnych. Pokazano konieczność zmian w zarządzaniu organizacjami, pragnącymi uzyskać sukces i przewagę konkurencyjną na rynku. Zaprezentowano czynniki istotne w nowoczesnym zarządzaniu oraz rolę i zadania kierownictwa w tym zakresie. Ukazano funkcje i instrumenty systemu zarządzania organizacjami opartymi na wiedzy. Podkreślono rolę lidera postępu i pracowników wiedzy w kreowaniu wizerunku organizacji. Omówiono znaczenie kreatywności i innowacyjności w usprawnieniu zarządzania. Zobrazowano zależność sukcesu organizacji od kreatywnych i pełnych inicjatyw pracowników i sprawnych menadżerów. Zwrócono również uwagę na zalety innowacji w zarządzaniu i trudności w ich wprowadzaniu w życie. Dokonano porównania między zarządzaniem tradycyjnym a zarządzaniem opartym o innowacje.
EN
Th e paper concerns innovative changes in the modern knowledge management and knowledge-based organizations. Th e necessity of innovative management in rapid development of the market competitiveness is substantiated in this article. Th e infl uence of technological changes, information technology and communication on methods and forms of modern management is presented. Furthermore, there are conditions shown which knowledge based organization must meet. Its characteristic features, principles and concepts were underlined as well. Th ere were examples of knowledge-based organization provided: net, fractal and virtual. Th e necessity of changes in the management of organizations which aspire to gaining success and competitive advantage on the market. In this article there are important factors presented for modern management as well as the role and tasks of management in this range. Th e article presents the functions and instruments of knowledge-based organization system. Th e role of the progress leader and knowledge workers in creating positive image of organization is emphasized. Th e importance of creativeness and innovativeness in facilitating management is discussed. Th e author presents dependence of the success of organization on creative and initiative workers and active managers. In the centre of attention are advantage of innovation in management and diffi culties in their introduction into life. Th ere is the comparison between traditional management and innovation based management too.

Year

Issue

Pages

289-309

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

References

 • Antoszkiewicz, J. D. (2008). Innowacje w fi rmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian. Warszawa: Wydawnictwo Poltex.
 • Bieniok, H. (1999). Metody sprawnego zarządzania. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • Czubasiewicz, H. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie.
 • Domański z. (2014) Zarządzanie wiedzą w organizacji, Journal of Modern Science 3/22/2014 Józefów , Wydawnictwo WSGE, ISSN 1734-2032
 • Drucker, P. F. (1974). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Dworczyk, M. i Szlasa, R. (2001). Zarządzanie innowacjami: wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Grudzewski, W. i Hejduk, I. (2004). Zarządzanie wiedzą w organizacjach. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Janasz W. (red.) (2009). Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Janasz, W. i Kozioł, K., (2007). Determinanty działalności innowacyjnej Przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 • Jasiński, A. (1992). Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku. Warszawa: Wydawnictwo KiW.
 • Jędrych, E. (red.) (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla. Kraków: Wydawnictwo Ofi cyna Wolters Kliwer business.
 • Kłak, M. (2010). Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Kielce: Wydawnictwo WSEiP.
 • Lambert, T. (2000). Problemy zarządzania. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Nonaka, I. i Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Polska Fundacja Promocji Kadr.
 • Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w fi rmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 • Proctor, T. (1998). Zarządzanie twórcze. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner & Ska.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-2031

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06368862-9a0a-4436-98eb-4fa565b23d57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.