Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 30 | 172-197

Article title

Diagnoza oszczędności w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu

Authors

Content

Title variants

EN
A Diagnosis of the Savings of Large-City Households in Poland during Economic Crisis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest uchwycenie sytuacji materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem osz-czędności wielkomiejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo- -ekonomicznego. W celu zebrania pełnych i aktualnych informacji na temat poziomu bieżących dochodów gospodarstw domowych, ich oszczędności, w badaniu bezpośrednim zastosowano metodę wywiadu kwestionariuszowego na próbie 1896 gospodarstw domowych w 10 najwięk-szych miastach Polski. Niniejszy artykuł próbuje spojrzeć na zagadnienie oszczędności wielkomiejskich gospo-darstw domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. W wyniku prze-prowadzonych badań uchwycono strukturę oszczędności w ankietowanych gospodarstwach oraz cel ich przeznaczenia.
EN
The article aims to present the financial situation of large-city households in Poland affected by financial and economic crisis. A direct survey based on questionnaire interviews with 1896 households was conducted in order to collect full and up-to-date information on the level of their current incomes, savings and the allocation of monetary resources. The article provides a thorough insight into the influence of a financial and economic crisis on the savings of large-city households in Poland. Based on the conducted survey, the structure of the households’ savings, the changes therein, as well as their projected uses were identified.

Year

Issue

30

Pages

172-197

Physical description

Contributors

author
 • Katedra Gospodarki Narodowej Uniwersytet Warszawski

References

 • Carroll Ch., 1997, The Buffer-Stock Theory of Saving and the Life Cycle/Permanent Income Hypothesis, “Quarterly Journal of Economics”, No. 112 (1).
 • Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, 2011, Raport pod red. T. Czaplińskiego i T. Panka, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.Friedman M., 1957, A Theory of Consumption Function, Princeton University Press, Princeton.
 • Kahneman D., Tversky A., 1979, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, “Econometrica”, Vol. 47, No. 2.
 • Kahneman D., Tversky A., 1984, Choices, Values and Frames, “American Psycholo-gist”, Vol. 39, No. 4.
 • Katona G., 1953, Rational Behavior and Economic Research, ”Psychological Review”, No. 5, Vol. 60.
 • Katona G., 1964, The Mass Consumption Society, McGraw–Hill, New York.
 • Katona G., 1968, Consumer Behavior. Theory and Findings on Expectations and Aspi-rations, “The American Economic Review”, No. 2.
 • Katona G., 1975, Psychological Economics, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam–London–New York.
 • Kimbal M., 1990, Precautionary Saving in the Small and the Large, “Econometrica”, Vol. 58, No. 1.
 • Keynes J.M., 2003, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 • Leland H., 1968, Saving and Uncertainty: The Precautionary Demand for Saving, “Quarterly Journal of Economics”, Vol. 82, No. 3.
 • Liberda B., 2000, Oszczędzanie w gospodarce polskiej: teorie i fakty, PTE, Dom Wy-dawniczy Bellona, Warszawa.
 • Lunt P., Livingstone S., 1995, Psychological, social and economic determinants of sav-ing: Comparing recurrent and total savings, “Journal of Economic Psychology”, No. 12.
 • Modigliani F., 1986, Life Cycle, Individual Thrift and the Wealth of Nations, “The American Economic Review”, t. 76, No. 3.
 • Thaler R.M., Shefrin H.M., 1981, An Economic Theory of Self-Control, „Journal of Policy Economy” 1981, Vol. 89, No. 2.
 • Thaler R.H., 1986, The Psychology of Economics Conference Handbook, “Journal of Business”, Vol. 59, No. 4, Part 2.
 • Thaler R.M., Shefrin H.M., 1988, The Behavioral Life-Cycle Hypothesis, “Economics Inquiry”, Vol. 26, No. 4.
 • Tversky A., Kahneman D., 1992, Advances in prospect theory: Cumulative representa-tion of uncertainty, “Journal of Risk and Uncertainty”, Vol. 5, No. 4.
 • Veblen T., 1971, Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa.
 • www.nietakikryzysstraszny.pl/images/Raport_Otwarcia.pdf (dostęp 7.04.2012).
 • www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/sondaz;tylko;co;czwarty;polak;ma;oszczednosci,164,0,700580.html (dostęp 15.05.2012).
 • www.rp.pl/artykul/837267.html.
 • Zalega T., 2007, Konsumpcja – podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe Wydzia-łu Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zalega T., 2008, Konsumpcja gospodarstw domowych o niepewnych dochodach, Wy-dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zalega T., 2011, Mikroekonomia współczesna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Za-rządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zalega T., 2012a, Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele, PWE, Warszawa.
 • Zalega T., 2012b, Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-064b6b93-adf5-4c71-8d48-305132aae485
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.