Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(4) | 168-180

Article title

„Bielaruskaja Rabotnіtsa i Syalyanka” („Białoruska Robotnica i Chłopka”) i formowanie ideału kobiety sowieckiej w Białoruskiej Socjalistycznej Sowieckiej Republice (1924–1939)

Authors

Content

Title variants

EN
“BIELARUSKAJA RABOTNITSA I SYALYANKA” (BYELORUSSIAN WORKER AND PEASANT WOMAN) AND THE FORMATION OF THE IDEAL OF A SOVIET WOMAN IN THE BYELORUSSIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC (1924–1939)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W BSRR jednym ze środków formowania świadomości socjalistycznej u kobiet bylo czasopismo „Bielaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka”], które powstało w 1924 r. (od jesieni 1931 r. „Rabotnica i Kałhasnica Bielarusi” [„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”]). Zadaniem redakcji pisma – Wydziała Kobiecego KC KP(b)B – było rozpowszechnienie wpływu partii komunistycznej na szerokie warstwy kobiet w środowisku robotniczym i chłopskim oraz podnieienie ich poziomu kulturalno-politycznego poprzez tłumaczenia im zadań stojących przed partią i władzą radziecką. Kształtowanie ideału kobiety sowieckiej na łamach czasopisma „Białoruska Robotnica i Chłopka”/„Robotnica i Kołchoźnica Białorusi” odbywało się głównie w ramach programu dotyczącego aktywności społecznej partii. Celem była zmiana statusu i roli kobiety w rodzinie oraz jej zaangażowanie w realizację zadań partii w dziedzinie politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej.
EN
In the BSRR, one of the means of forming socialist awareness in women was the journal "Bielaruskaja rabotnica i sialanka" ["Byelorussian Worker and Peasant"], which was established in 1924 (since autumn 1931 "Rabotnica and Kałhasnica Bielarusi" ["Robotnica i Kolchoźniczka Belarus "]). The task of the editorial office - Women's Department of the Central Committee of the Communist Party of Poland (b) B - was to spread the influence of the Communist Party on the broad layers of women in the workers 'and peasants' milieu and raise their cultural and political level by translating them to tasks facing the Soviet party and power. The shaping of the ideal of a Soviet woman in the pages of the journal "Belarusian Workers and Workers" / "Robotnica and Koloshnik of Belarus" took place mainly as part of a program on the social activity of the party. The aim was to change the status and role of women in the family and its involvement in the implementation of the party's tasks in the political, economic, social and cultural fields.

Year

Issue

Pages

168-180

Physical description

Dates

published
2018-06-30

Contributors

author
 • Białoruski Uniwersytet Państwowy

References

 • Narodowe Archiwum Republiki Białoruś, Fond 4п., wopis. 1, sprawa 1198.
 • Narodowe Archiwum Republiki Białoruś, Fond 4п., wopis 1, sprawa 1823.
 • Narodowe Archiwum Republiki Białoruś, Fond 4п., wopis. 1, sprawa 1841.
 • Narodowe Archiwum Republiki Białoruś, Fond 4п., wopis 1, sprawa 1845.
 • 8-je marta, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1929, nr 4, s. 1-2.
 • Ad czaho bywaje dożdż, śnieh i hrad, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1930, nr 4, s. 4 okładki.
 • Alena, Uciahnuć usich rabotnic i pracounych żanczyn u rady MOPRu, „Rabotnica i Kałhasnica Biełarusi” [„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”] 1933, nr 14, s. 7.
 • Bajawaja prawierka partyjnych radou, „Rabotnica i Kałhasnica Biełarusi” [„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”] 1932, nr 35/36, s. 2 okładki - 2.
 • Brawarnik I. S., Czto skazało wsiebiełorusskoje sowieszczanije rabotnic-kommunistok, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1929, nr 11, s. 3-4.
 • Cerkwy, sinahohi, kaścioły – pad kultaswietnyja ustanowy, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1929, nr 23, s. 5.
 • Czarwiakou A., Chto za sawieckuju uładu, toj pawinien iści na wybary, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1926, nr 12, s. 6-7.
 • Czitatieli – o rasskazie „Modnica”, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1928, nr 2, s. 23.
 • Czto my znajem o ziemle. Poczemu bywajet dienʹ i nocz, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1925, nr 14, s. 27-28.
 • Famina, Jak upryhożyć żyłlo, „Rabotnicai Kałhasnica Biełarusi” [„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”] 1936, nr 5, s. 4 okładki.
 • Gubko Ch., Fizkultura ukrieplajet zdorowje, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1926, nr 5, s. 12.
 • “Hryszka-swinapas”. Pierszaja biełaruskaja kino-filma, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1926, nr 9, s. 27.
 • Kak isprawitʹ zakon o brakie, siemje i opiekie, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1928, nr 10, s. 11.
 • Kriemier S., K s’jezdam rabotnic i kriestjanok-obszczestwiennic, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1927, nr 9, s. 1.
 • Krinickij A., Zaczem sozywajutsia s'jezdy kriestjanok-obszczestwiennic, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1924, nr 2, s. 1-2.
 • Kroz D., Lubou da spiewau, da muzyki, „Rabotnica i kałhasnica Biełarusi” 1936, nr 4, s. 11.
 • Lenin (dla wyszywańnia), „Rabotnica i Kałhasnica Biełarusi” [„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”] 1932, nr 1, s. 4 okładki.
 • Lepszych daczok naszaj radzimy – u Wiarchouny Sawiet SSSR, „Rabotnica i Kałhasnica Biełarusi” [„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”] 1937, nr 22, s. 12-15.
 • Libienzon, Pa-bajawomu razharnuć masawuju rabotu siarod rabotnic i pracounych sialanak, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1931, nr 13, s. 2-3.
 • Lowaczkina Anna, Rascie aktyu żanczyn, „Rabotnica i Kałhasnica Biełarusi” [„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”] 1936, nr 5, s. 11.
 • Lutuje bieły teror u faszysckaj Polszczy. Pracounyja żanczyny, dałuczajcie swoj hołas da protestu miljonau. Zbirajcie hroszy u dapamohu palitźniawolenym, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1931, nr 24, s. 3.
 • Majzit, Udzieł pracounych żanczyn u sawieckim budaunictwie, „Rabotnica i Kałhanica Biełarusi” [„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”] 1932, nr 7, s. 12-13.
 • Makawier, Jak czyscić i aswiażać miechawyja reczy, „Rabotnica i Kałhasnica Biełarusi” [„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”] 1939, nr 1, s. 4 okładki.
 • Miżnarodnaja praletarskaja salidarnasć – zaruka pieramohi suświetnaha praletaryjatu (list da rabotnic Zachodniaj Biełarusi), „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1931, nr 12, s. 5.
 • Modnica, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1927, nr 12, s. 8-10.
 • N., Udzieł pracounych żanczyn u abaronie krainy, „Rabotnica i Kałhasnica Biełarusi” [„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”] 1932, nr 5, s. 5.
 • Na nowym etapie, nowyja zadaczy, „Rabotnica i Kałhasnica Biełarusi“ [„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”] 1931, nr 28, s. 1.
 • Narada żanczyn – czlenau urada, „Rabotnica i Kałhasnica Biełarusi” [„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”] 1936, nr 4, s. 13.
 • O rasskazie „Modnica”, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1928, nr 6, s. 22.
 • Or, O tieatrie, “Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1927, nr 1, s. 18.
 • Pastanowa CK WKP(b) Ab miżnarodnym komunistycznym żanoczym dni “8 sakawika”, „Rabotnica i Kałhasnica Biełarusi” [„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”] 1936, nr 5, s. 1
 • Piać hod, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka”]1929, nr 22, s. 1-2.
 • Pietrowa Ju., Żenszczina w koopieracyi, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1924, nr 1, s. 41-42.
 • Poczemu polezien zimnij sport?, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1927, nr 1, s. 20.
 • Popowa Ł., Doszkolnyje uczrieżdienija raskrieposzczajut rabotnic ikriestjanok, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1925, nr 3, s. 38-39.
 • Rost tyraża żurnała za dziesiać hod, „Rabotnica i Kałhasnica Biełarusi“ [„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”] 1934, № 21, s. 12-13.
 • Rucznaja praca, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1931, nr 5, s. 4 okładki.
 • Szamardina S., Dieriewienskij byt i zadaczi kriestjanki-obszczestwiennicy, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1924, nr 2, s. 2-4.
 • Szamardina S., Siemiejno-bracznyje woprosy (Biesieda wtoraja), „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1925, nr 10, s. 30.
 • Szamardina S., Siemiejno-bracznyje woprosy (Biesieda), „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1925, nr 8, s. 40.
 • Trudiaszczajasia żenszczina, siemja i brak, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1926, nr 5, s. 5.
 • Warabjowa, Abarona krainy i pracounaja żanczyna, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1931, nr 5, s. 7.
 • Warabʹjowa-Roziental, Delehatki, uzmajniajcie abaronu krainy!, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1930, nr 33, s. 3.
 • Z adozwy CK partyi da rabotnic, sialanak i pracounych żanczyn Biełarusi, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1928, nr 12, s. 5.
 • Z adozwy CK partyi da rabotnic, sialanak i pracounych żanczyn Biełarusi, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1928, nr 12, s. 5.
 • Zadoryn N., Fizkultura – rabotnicy i sialancy. Czamu nieabchodna fizkultura, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1926, nr 5, s. 12.
 • Zah. addzieła kultury i prapahandy leninizma CK KP(b)B Konik, Zrabić usich żanczyn swiadomymi, piśmiennymi i aktyunymi budaunikami socyjalizma, „Rabotnica i Kałhasnica Biełarusi” [„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”] 1934, nr 21, s. 3.
 • Z-now, Uczastije żenszcziny w buduszczej wojnie, „Biełaruskaja Rabotnica i Sialanka” [„Białoruska Robotnica i Chłopka"] 1927, nr 3, s. 24.
 • Łaurynouskaja Iryna, Hramadski status sialankiu Biełarusi u pierszaj treci XX st., “Wiesci BDPU”, seria 2: Historyja, fiłasofija, palitałohija, sacyjałohija, ekanomika, kulturałohija, Minsk 2010, nr 2, s. 19-22, ISSN 1818-8583.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-064ef98b-2ee2-4eb9-a5c3-552ec6f08212
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.