Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 109(165) | 173-191

Article title

From NGOs’ accountability to social trust. The evidence from CEE countries

Content

Title variants

PL
Od rozliczalności organizacji pozarządowych do zaufania społecznego. Doświadczenia z krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Purpose: The paper aims to find a link between the level of NGO accountability and the social trust for non-governmental organisations (NGOs). We will investigate if the accounting regulations and transpa-rency rules for NGOs in particular countries influence the social trust for NGOs. We will follow the process of the creation of accounting law for NGOs in three CEE countries: Lithuania – one of the Baltic states, which is in last place in the World Giving Index ranking, and Poland, and Croatia – the two best post-communist countries in the World Giving Index ranking. We will analyse the change in social trust in these countries in line with the development of legal and accounting rules and norms for NGOs. Methodology/approach: The design and methodology approach includes a literature review and compa-rative analysis. We supported our findings with panel regression analysis. Research limitations include the selection of only a few countries for the analysis and only nine years of observation per country. Findings: The results of our research indicate that accounting regulations are of marginal importance for social trust. We conclude that accountability alone does not solve the social trust problems faced by non- -profit organisations. Other factors affect social trust, such as lack of institutional mechanisms, lack of anempathic society, and negative media coverage. Originality/value: The originality and value of this paperlie in the fact that we explain how NGOs’ accountability and revenues influence social trust in NGOs.Furthermore, we refer to CEE countries where – due to their historical heritage – both social trust andtransparency were deeply affected.
PL
Cel: Celem artykułu jest ustalenie związku między poziomem odpowiedzialności organizacji pozarzą-dowych a zaufaniem społecznym do nich. Zostanie zbadane, czy przepisy dotyczące rachunkowości i zasady przejrzystości dla organizacji pozarządowych w wybranych krajach mają wpływ na zaufanie społeczne dla organizacji pozarządowych. Opisany zostanie proces tworzenia przepisów o rachunkowości dla organizacji pozarządowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Do badań wybrano trzy kraje Europy Środkowej i Wschodniej, są to: Litwa – jeden z krajów bałtyckich, który zajmuje ostatnie miejsce w rankingu World Giving Index, Polska i Chorwacja – dwa najlepsze ze wszystkich krajów post-komunistycznych w rankingu World Giving Index. Metodyka/podejście: Dla realizacji celu wykorzystane zostaną następujące metody badawcze: analiza literatury i analiza porównawcza. Wnioski z analizy litera-turowej i porównawczej sprawdzono stosując analizę regresji panelowej. Ograniczenia badawcze wynikają z uwzględnienia tylko trzech krajów do analizy i dziewięciu lat obserwacji. Wyniki: Rezultaty naszych badań wskazują, że rozwój rachunkowości ma marginalne znaczenie dla zaufania społecznego. Stawiamy wniosek, że wzrost poziomu rozliczalności organizacji nie rozwiązuje problemów związanych z zaufaniem społecznym, z którymi borykają się organizacje non-profit. Na zaufanie społeczne wpływają także inne czynniki, takie jak brak mechanizmów instytucjonalnych, brak społeczeństwa empatycznego oraz nega-tywne relacje w mediach. Oryginalność/wartość: Oryginalność i wartość tego opracowania polega na tym, że został wyjaśniony wpływ rozliczalności organizacji pozarządowych na zaufanie społeczne do nich. Co więcej, odwołujemy się do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w których – ze względu na ich historyczne dziedzictwo – zarówno zaufanie społeczne, jak i przejrzystość były poważnie zakłócone.

Contributors

  • University in Lodz, Accounting Department, Management Faculty
author
  • University of Split, Croatia, Department of Accounting and Auditing, Faculty of Economics, Business and Tourism
  • Kaunas University of Technology, Lithuania, Sustainable Economy Research Group, School of Economics and Business

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0650eaa5-e2ec-4772-80da-5a4a90eff47f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.